Čekejte, prosím...
A A A
18/1964 Sb. znění účinné od 22. 11. 1991 do 22. 12. 1992
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 597/1992 Sb.

23.12.1992

zrušen

zákonem č. 468/1991 Sb.

22.11.1991

 

zákonným opatřením č. 1/1967 Sb.

18.1.1967

 

18

 

ZÁKON

ze dne 31. ledna 1964

o Československé televizi

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

zrušen

§ 2

(1)

Československá televize je oprávněna vytvářet a šířit televizní programy․

(2)

Československá televize plní své programové úkoly agitačními, propagačními a uměleckými prostředky tvorbou vlastních programů, přejímáním a šířením výsledků činností jiných institucí a výměnou televizních programů se zahraničím.

§ 3

K zabezpečení svých úkolů Československá televize zejména:

a)

zřizuje a řídí televizní střediska a jejich technická zařízení,

b)

uskutečňuje přenosy z veřejných událostí, z kulturních, uměleckých sportovních a tělovýchovných vystoupení a podniků,

c)

k účelům televizní programové tvorby pořádá veřejná představení a produkce, zřizuje a provozuje umělecké soubory,

d)

pořizuje televizní záznamy,

e)

provádí výměnu televizních přenosů, obrazových a zvukových záznamů se zahraničními televizními organizacemi,

f)

zřizuje síť vlastních zpravodajů doma i v zahraničí,

h)

v oboru své působnosti účastní se činnosti odborných mezinárodních organizací a uzavírá dohody s příslušnými zahraničními institucemi,

ch)

informuje veřejnost o televizním vysílání a zkoumá účinnost svého programu neustálým spojením s diváky.

§ 4

(1)

Československá televize napomáhá významným organizacím a institucím v plnění jejich úkolů, v dohodě s nimi propaguje jejich činnost a seznamuje širokou veřejnost s výsledky jejich práce; všechny organizace napomáhají Československé televizi při plnění jejích úkolů.

(2)

Pořadatelé veřejných shromáždění, koncertů, divadelních představení, estrád, podniků lidové zábavy, sportovních a tělovýchovných vystoupení a podniků jsou povinni umožnit Československé televizi, jestliže je o to požádá, přenosy a záznamy pro vysílání, a to bezplatně. Přenosy sportovních a tělovýchovných vystoupení a podniků se uskutečňují na základě rámcové dohody mezi Československou televizí a ústředním výborem Československého svazu tělesné výchovy.

(3)

Práva autorů a výkonných umělců vyplývající z autorského zákona a jiných předpisů o odměňování výkonných umělců za přímé přenosy nejsou těmito ustanoveními dotčena.

§ 5

(1)

Československá televize je samostatnou ústřední organizací s celostátní působností. Československá televize může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

(2)

zrušen

(3)

Činnost Československé televize na Slovensku řídí ústřední ředitel prostřednictvím oblastního ředitele pro Slovensko.

(4)

zrušen

(5)

Zásady vnitřního uspořádání a hospodaření Československé televize obsahuje statut, který na návrh jejího ústředního ředitele vydá vláda.

§ 6

Znaků a znělek Československé televize nesmí být použito jinou organizací nebo osobou.

§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.