Čekejte, prosím...
A A A
33/1964 Sb. znění účinné od 14. 2. 1964 do 31. 1. 1991

33/1964

 

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 14. února 1964

o československých analytických normálech

 

Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1)

Československý analytický normál (dále jen "normál") je vzorek technického materiálu o přesně stanoveném obsahu jedno nebo více složek, úředně ověřený Úřadem pro normalizaci a měření (dále jen "úřad").

(2)

Normál slouží k ověřování správnosti analytických metod při rozborech materiálu a pro kontrolu správnosti činnosti přístrojů používaných při provádění analýz.

(3)

Podrobné náležitosti jednotlivých druhů normálů, postup při výrobě materiálu pro normál, počet organizací provádějících rozbory tohoto materiálu před jeho úředním ověřením a počet těchto ověřovacích rozborů se stanoví státními technickými normami.

§ 2

Výroba materiálu pro normál

(1)

Materiály pro normály jsou oprávněny vyrábět pouze organizace určené úřadem v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány (dále jen "výrobci").

(2)

Vyrobení materiálu pro normál ohlásí výrobce úřadu; zároveň navrhne organizace k provedení ověřovacích rozborů, jakož i metody těchto rozborů a požádá o jejich schválení.

Úřední ověření

§ 3

Po schválení organizací navržených k provedení ověřovacích rozborů a metod rozborů odebere úřad vzorky materiálu pro provedení ověřovacích rozborů. Tyto vzorky úřad označí označovacím štítkem, na uzávěru každé dávky je úředně zapečetí a předá výrobci; jeden vzorek převezme úřad do své úschovy, ostatní materiál úředně zajistí.

§ 4

(1)

Podklady pro správné a spolehlivé stanovení obsahu jednotlivých složek materiálu pro normál se zajišťují sériemi ověřovacích rozborů odebraných vzorků materiálu, provedenými na různých místech a v různé době. Za tím účelem výrobce provede předepsaný počet ověřovacích rozborů a zajistí, aby stejný počet rozborů provedla každá organizace schválená úřadem podle § 3. Rozbory musí být v jednotlivých organizacích provedeny nezávisle na sobě v různých kalendářních dnech.

(2)

Jestliže materiál pro normál splňuje podle výsledků ověřovacích rozborů náležitosti normálu, předloží výrobce tyto výsledky úřadu.

§ 5

(1)

Hodnocení výsledků ověřovacích rozborů provádí komise pro československé analytické normály (dále jen "komise"), kterou zřídí jako svůj stálý poradní orgán předseda úřadu v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány z odborných pracovníků z oboru analýz. Dalším úkolem komise je posuzovat zásadní otázky souvisící s normály. Organizaci komise, její složení a způsob jednání upraví jednací řád komise, který vydá předseda úřadu.

(2)

Komise pro zhodnocení výsledků všech ověřovacích rozborů doporučí materiál splňující náležitosti normálu ke schválení.

§ 6

(1)

Normál, který byl schválen, se úředně ověří a vyhlásí ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.

(2)

Jednotlivé dávky schváleného normálu se ověří tím způsobem, že se úředně zapečetí uzávěr dávky, připojí se označovací štítek a vydá se úřední osvědčení. Úřad uschová od každého schváleného normálu tři ověřené dávky.

(3)

Platnost úředního ověření dávky normálu zaniká, jestliže byla dříve, než bylo normálu použito, odstraněna úřední pečeť nebo označovací štítek, nebo jestliže bylo ztraceno úřední osvědčení.

§ 7

Nesplňuje-li materiál po zhodnocení výsledků ověřovacích rozborů všechny náležitosti normálu, vyzve úřad výrobce k opakování ověřovacích rozborů některými ze schválených organizací nebo schválení materiálu jako normál zamítne.

§ 8

Při provádění úředního ověřování v provozovnách výrobce je výrobce povinen poskytnout orgánu úřadu a na svůj náklad vhodnou místnost a pracovní síly a zajistit ostatní podmínky potřebné k provedení úředního ověření, vyžádané orgánem úřadu.

§ 9

Kontrola

(1)

Úřad je oprávněn kdykoliv se přesvědčit u výrobce a u organizací provádějících ověřovací rozbory o dodržování stanoveného postupu při výrobě materiálu pro normál a o dodržování schválených metod ověřovacích rozborů a ostatních úřadem uložených povinností.

(2)

Orgány úřadu jsou při plnění svých úkolů oprávněny vstupovat do provozních místností výrobce i organizací provádějících ověřovací rozbory; musí být při tom dodrženy zvláštní předpisy, jež platí pro vstup do jednotlivých provozních místností organizací. Orgány úřadu se prokazují zvláštním průkazem vydaným úřadem.

(3)

Orgány úřadu jsou oprávněny požadovat od kontrolovaných organizací předložení veškerých dokladů zpracovávaného materiálu pro normál a poskytnutí potřebných informací.

§ 10

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Křovina v. r.