Čekejte, prosím...
A A A
74/1964 Sb. znění účinné od 29. 4. 1964 do 27. 4. 1990

74

 

VYHLÁŠKA

ministerstva školství a kultury

ze dne 21. března 1964

o doplnění vyhlášky, kterou se stanoví podmínky účinkování

divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla,

a vyhlášky, kterou se stanoví povinné zprostředkování

pro některé obory umělecké činnosti

 

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí a s ministerstvem financí podle § 15 odst. 3 zákona č. 55/1957 Sb., o divadelní činnosti, podle § 6 odst. 3 a § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, a podle § 7 odst. 3 a § 14 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě:

Čl. I

Vyhláška č. 71/1958 Ú. l., kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, ve znění vyhlášky č. 196/1958 Ú. l., se mění takto:

 

Dosavadní ustanovení § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se dalším odstavcem tohoto znění:

"(2) Povinné zprostředkování podle odstavce 1 se nevztahuje na vystoupení souborů divadelních umělců při veřejných produkcích pořádaných Československým rozhlasem nebo Československou televizí pro účely vysílání."

Čl. II

Vyhláška č. 89/1956 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti, se mění takto:

1.

Dosavadní ustanovení § 1 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se dalším odstavcem tohoto znění:

"(2) Povinnému zprostředkování podle odstavce 1 nepodléhá toliko účinkování hudebníků z povolání, estrádních umělců a artistů při veřejných produkcích pořádaných Československým rozhlasem nebo Československou televizí pro účely vysílání."

 

2.

Ustanovení § 2 odst. 2 se mění a zní:

"(2) Pořadatelé veřejných pravidelně se opakujících estrádních produkcí v socialistických podnicích z oboru pohostinství, lázeňské péče a cestovního ruchu jsou povinni sjednávat vystoupení estrádních umělců při těchto produkcích jen prostřednictvím organizace "Československá hudební a divadelní agentura - Pragokoncert" v Praze, na Slovensku "Koncertní a divadelní kancelář" v Bratislavě; pořadatelé týchž produkcí artistických jsou povinni sjednávat vystoupení artistů při těchto produkcích jen prostřednictvím organizace "Československé cirkusy a varieté" v Praze․ V jednotlivých případech se mohou uvedené organizace dohodnout s místně příslušným krajským podnikem pro film, koncerty a estrády na jiném uspořádání zprostředkování, vyžadují-li to důvody programové nebo provozní."

Čl. III

Na zprostředkování zahraničních umělců se tato vyhláška nevztahuje.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

První náměstek ministra:

Kahuda v. r.