Čekejte, prosím...
A A A
102/1967 Sb. znění účinné od 1. 4. 1968 do 31. 1. 1991

Článek I bod 6 a 7,které nabývají účinnosti dnem vyhlášení

102

 

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 25. září 1967,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření

 

Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstva a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:

Čl. I

Vyhláška úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 8 odst. 2 zní:

(2) Koná-li se úřední ověřování v provozovnách organizací uvedených v odstavci 1, jsou organizace povinny orgánům krajského oddělení úřadu zajistit plynulý a stejnoměrný přísun měřidel, poskytnout jim bezplatně vhodnou místnost, veškeré zkušební zařízení a pomůcky, podle potřeby i ochranné oděvy nebo jiné prostředky zajišťující bezpečnost a hygienu práce, technické a pomocné pracovníky a zajistit všechny ostatní podmínky k provádění úředního ověřování.

 

2.

§ 9 odst. 1 zní:

Uživatelé jsou povinni vést a doplňovat soupis všech používaných vybraných měřidel podléhajících novému úřednímu ověření a dat jejich posledního úředního ověření. Před úřední zkouškou musí předložit orgánu krajského oddělení úřadu všechny potřebné údaje o počtu a charakteristice těchto měřidel; stejné údaje jsou uživatelé povinni předkládat krajskému oddělení úřadu na jeho vyzvání.

 

3.

§ 10 odst. 1 zní:

„(1) Etalony používané jako hlavní podnikové etalony (dále jen „hlavní etalony“) podléhají povinnému úřednímu ověření; seznam těchto hlavních etalonů jakož i doba platnosti úředního ověření jsou uvedeny v příloze II. Příslušné krajské oddělení úřadu může na žádost uživatelů ve výjimečných případech dobu platnosti úředního ověření hlavních etalonů prodloužit, avšak nejvýše na dvojnásobek.

 

4.

§ 12 odst. 3 zní:

(3) Koná-li se úřední ověřování hlavních etalonů v provozovnách organizací, platí o povinnostech organizací ustanovení § 8 obdobně.

 

5.

§ 13 zní:

Úřad a jeho krajské oddělení provádějí na žádost organizací úřední ověřování nebo zkoušení jakéhokoliv druhu provozních měřidel a etalonů nepodléhajících povinnému úřednímu ověření,, mají-li volnou kapacitu k provádění těchto zkoušek a potřebné zařízení.

 

6.

Z § 17 odst. 2 a 3 a z § 18 odst. 2 se vypouští odkaz na přílohu 11

 

7.

§ 20 zní:

Při provozu měřidel uvedených v přílohách I a II této vyhlášky je odběratel dovážených měřidel povinen před předložením návrhu na uzavření příslušné hospodářské smlouvy s organizací pověřenou prováděním zahraničního obchodu opatřit souhlas úřadu s dovozem těchto měřidel a zajistit, aby úřední souhlas byl na návrhu hospodářské smlouvy vyznačen. Bez tohoto souhlasu nesmí organizace pověřená prováděním zahraničního obchodu dovoz těchto měřidel uskutečnit. Úřad může žádat bezplatné předložení 3 vzorků měřidel. Po uskutečnění dodávky ohlásí odběratel dovážených měřidel úřadu převzetí zásilky, aby se přezkoušením dodaných měřidel mohlo zjistit, zda odpovídají předem schválenému vzorku, nebo v případě, že předložení vzorků nebylo úřadem vyžádáno, zda dovezená měřidla odpovídají technické specifikaci schválené úřadem na návrhu smlouvy o dovozu.

 

8.

§ 21 odst. 3 a 5 zní:

(3) Lhůty provádění kontrol jednotlivých provozních měřidel stanoví vedoucí organizace podle způsobu používání těchto měřidel tak, aby byla soustavně zajišťována jejich stálá jednotnost a správnost.

(5) Organizace jsou povinny vést evidenci lhůt pro provádění kontroly jednotlivých druhů provozních měřidel a evidenci kontroly provozních měřidel a zajišťovat, aby nebylo používáno měřidel, která byla při kontrole shledána nesprávnými.

 

9.

§ 22 odst. 1 a 2 zní:

(1) Organizace jsou odpovědny za systematické dodržování měrového pořádku; za tím účelem jsou organizace povinny zejména:

a)

zajišťovat výběr vhodných měřidel, jejich náležitý stav, správné udržování a uchovávání a správné měření,

b)

obeznámit pracovníky se svěřenými měřidly a jejich správným používáním,

c)

podrobit pracovníky, kteří používají měřidel vyžadujících při obsluze zvláštních znalostí, odborné zkoušce,

d)

provádět soustavný dohled na měřidla a měření.

(2) Generální ředitelství trustů a oborových podniků řídí a koordinují zajišťování jednotnosti a správnosti měření v podřízených podnicích a rozvoj měření a měřicí techniky v nejdůležitějších oborech výrobního programu․

 

10.

Nové znění příloh vyhlášky je uvedeno v přílohách, které jsou součástí této vyhlášky.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968 s výjimkou ustanovení čl. I bod 6 a 7, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Křovina v. r.

Příloha 1 k vyhlášce č. 102/1967 Sb.

SEZNAM

vybraných provozních měřidel1) podléhajících povinnému úřednímu ověření a doba platnosti úředního ověření

 

Poř. číslo

Měřidla vyráběná, dovážená z ciziny, opravovaná anebo používaná ve všech odvětvích národního hospodářství

Doba platnosti

 

I Délka, rozměr

 

1

Délková měřidla na střižní zboží

2 roky

2

Měřická pásma ocelová určená pro přesná měření

3

Měřicí zařízení pro měření délky metrových textilií

 

 

a) odvalovací

2 roky

 

b) skládací

2 roky

4.

Taxametry a počitadla kilometrů u nájemných automobilů

2 roky

 

II Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru

 

1.

Stroje na měření velikosti usní

1 rok

 

III Hmota (hmotnost)

 

1.

Závaží

 

 

a) obchodní a speciální běžná

2 roky

 

b) obchodní a speciální jemná (mimo závaží jemných)

2 roky

2.

Váhy mostové všech druhů — pro silniční a kolejová vozidla vyjma vah se silovými snimači

2 roky

3.

Váhy2), 3)

a) závažové

aa) rovnoramenné — ručně obsluhované

— obchodní běžné

— obchodní přesné

ab) rovnoramenné — poloautomatické i automatické pouze pro odvažování obilovin

— netto

— brutto

ac)nerovnoramenné

— desetinné

— setinné se zvláštním převodem (řadivé)

b) běhounové

ba)jednopákové

— přezmeny

bb)několikapákové (s posuvnými a valivými běhouny)

— stolní

— můstkové4)

— visuté jateční

c) sklonné (poloautomatické)

ca) stolní jednomiskové

cb) závěsné

cc) můstkové4)

cd) visuté jateční

d) kombinované (sklonné se zařízením zvyšujícím váživost)

da) stolní jednomiskové

db) stolní dvoumiskové

dc) můstkové

2 roky

4

Váhy speciální

a) váhy na počítání kusů

b) váhy na zjišťování vybraných vlastností látek (např. škrobnatosti)

 

 

IV Hodnocení plodin

 

1

Obilní zkoušeče

2 roky

 

V Objem, průtok

 

1

Odměrné nádoby (míry) na kapaliny

 

 

a) kovové o objemu (0,01 až 50) 10-3m3 tj. (0,01 až 50 litrů)

2 roky

 

b) skleněné, kameninové, porcelánové (nebo zhotovené z tuhých plastických látek) o objemu (0,01 až 2) 10-3m3 tj. (0,01 až 2) litry

2

Výčepní nádoby používané k výčepu hotových studených nápojů (sklenice, kalíšky, výčepní lahve)

Povinnému úřednímu ověření nepodléhají výčepní nádoby přinesené zákazníkem při prodeji nápojů přes ulici, nádoby prodávané zároveň s nápojem, nádoby podávané zákazníkovi současně s nápoji v celých uzavřených lahvích a lahve uzavřené korkem nebo jiným uzávěrem a neprůhledné nádoby pro výčep piva ve specializovaných závodech veřejného stravování schválených Úřadem pro normalizaci a měření.

3

Odměrné sklo (laboratorní odměrné banky, byrety, pipety) užívané pro přesná měření, arbitrážní měření a podobné účely.

4

Přepravní tanky na kapaliny používané jako měřidla objemu

2 roky

5

Přepravní sudy (dřevěné i kovové) používané jako měřidla objemu

2 roky

6

Objemová dávkovací měřidla na kapaliny

 

 

a) krámská (na petrolej, líh apod.)

 

b) staniční (na benzín apod.)

2 roky

7

Průtočná měřidla na kapaliny

 

 

a) staniční (na benzín apod.)

2 roky

 

b) na mléko a jiné poživatiny

2 roky

 

c) tanková5)

2 roky

 

d) na olej

2 roky

8

Kontrolní objemová a lihová měřidla

5 roků

9

Butyrometry

10

Vodoměry5)

4 roky

11

Plynoměry (vyjma plynoměrů s otáčivými písty)5)

10 roků

12

Plynoměry s otáčivými písty5)

5 roků

 

VI Mechanické zkoušky a materiály

 

1

Trhací stroje a lisy používané k průkazním a prověřovacím zkouškám

2 roky

2

Kyvadlová kladiva pro měření nárazové práce ≥ 9,80665 J tj. 1 kpm, používaná k průkazním a prověřovacím zkouškám

2 roky

3

Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu používané k průkazním a prověřovacím zkouškám

 

 

a) se zatěžovacím zařízením pákovým a s přímým zatížením

5 roků

 

b) se zatěžovacím zařízením pružinovým nebo jiným

2 roky

 

VII Rotační rychlosti, otáčky

(pouze v příloze II a III)

 

 

VIII Tlak

(pouze v příloze II a III)

 

 

IX Elektrické a magnetické veličiny

 

1

Elektroměry5)

 

 

a) pro stejnosměrný proud

3 roky

 

b) pro střídavý proud na přímé měření elektrické energie činné nebo jalové, jednosazbové a vícesazbové, pokud nejsou použity pro měření ve velkoodběru

10 roků

 

c) pro střídavý proud na nepřímé měření elektrické energie činné nebo jalové nebo její přímé měření ve velkoodběru, dále pak elektroměry s grafickým záznamem nebo měřičem maxima

5 roků

2

Měřicí transformátory proudu a napětí třídy přesnosti 0,1, 0,2, 0,5, používané ve spojení s elektroměry s vyznačením třídy přesnosti a měřicí transformátory napětí třídy přesnosti 1, používané ve spojení s elektroměry be vyznačení třídy přesnosti

Organizacím, které jsou pověřeny k provádění podnikového ověřování elektroměrů a měřicích transformátorů se mohou s jejich souhlasem dodávat tato měřidla neověřená

 

X Teplota

 

1

Lékařské a zvěrolékařské teploměry

 

XI Areometrie

 

1

Laboratorní hustoměry (např. pro mléko, kyselinu sírovou, výrobky z ropy apod.)

2

Laboratorní areometry pro koncentraci roztoků (např. cukroměry, moštoměry, lihoměry apod.)

__________

1)

Vybraná provozní měřidla jsou provozní měřidla, jejichž jednotnost a správnost musí být z celospolečenských zájmů (ochrana spotřebitele, zdraví a bezpečnost) soustavně zajišťována orgány státní měrové služby.

2)

Novému úřednímu ověření nepodléhají váhy používané pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům. Toto omezení se však nevztahuje na váhy umístěné v obchodních místnostech i v pomocných obchodních místnostech.

3)

Váhy speciálně upravené nebo konstruované k technologickým nebo jiným neobchodním účelům, nepodléhají úřednímu ověření. Těchto vah smí být používáno pouze ve vnitřním styku.

4)

Z osobních vah jen váhy pro zdravotnictví.

5)

Novému úřednímu ověření nepodléhají měřidla používaná pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům.

Poznámka:

Měřidla, u nichž není vyznačena doba platnosti úředního ověření, podléhají novému úřednímu ověření jen v případech uvedených v § 6 odst. 2 písmeno b) až e).

Příloha 2 k vyhlášce č. 102/1967 Sb.

SEZNAM

hlavních podnikových etalonů1) podléhajících povinnému úřednímu ověření a doba platnosti úředního ověření

 

Poř. číslo

Názvy hlavních podnikových etalonů úřední ověření

Doba platnosti

 

I Délka, rozměr

 

1

Základní měrky třídy přesnosti 0,1 a II

1 rok

2

Metry pro prověřování nivelačních latí

1 rok

 

II Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru

 

1

Úhlové měrky

3 roky

2

Měrné archy

2 roky

 

II Hmota (hmotnost)

 

1

Etalonové závaží

1 rok

2

Váhy pro kontrolu dávkovacích zařízení (druh vah se určí velikostí vážené hmoty)

1 rok

3

Zatěžovací zařízení pro pásové váhy

1 rok

 

IV Hodnocení plodin

 

1

Trny (na měření sít)

1 rok

 

V Objem, průtok

 

1

Kontrolní byrety a pipety pro vyměřování a kontrolu laboratorního skla ve výrobě

2

Váhy používané k etalonáži (nebo ověřování objemových měřidel)

1 rok

3

Odměrné nádoby kovové

1 rok

4

Krychloměry (sudoměry)

5 roků

5

Krychloměry pro plyny a kapaliny

5 roků

6

Měřidla průtoků používaná ke kontrole měřidel

2 roky

 

VI Mechanické zkoušky materiálu

 

1

Tvrdoměrné destičky Rockwell a Vickers třídy přesnosti (.0), (.1) a Brinell třídy přesnosti (.1)

3 roky

2

Vnikací tělesa Rockwell-C a Vickers třídy přesnosti (.0), (.1)

3 roky

3

Siloměry třídy přesnosti 1 a 2

2 roky

 

VII Rotační rychlost, otáčky

 

1

Otáčkoměry s přesností do 1% z měřené hodnoty

1 rok

 

VIII Tlak

 

1

Pístové manometry

2 roky

2

Tlakoměry deformační (kontrolní) s přesností do 1%

2 roky

3

Tlakoměry kapalinové s přesností čtení do 0,3102 N/m2 (tj. ~ ± 0,2 torr)

2 roky

4

Barometry (kontrolní) s přesností čtení do ± 0,2.102 N/m2 (tj. ~ ± 0,1 torr)

2 roky

5

Mikromanometry (kontrolní) s přesností čtení do ± 0,1 N/m2 (tj. ~ ± 0,01 kp/m2)

2 roky

6

Vakuometry kompresní s přesností čtení do ± 3 %

2 roky

 

IX Elektrické a magnetické veličiny

 

1

Voltmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2

2 roky

2

Ampérmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2

2 roky

3

Vattmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2

2 roky

4

Westonovy články třídy I a II

2 roky

5

Laboratorní kompensátory

5 roků

6

Laboratorní odporové můstky

5 roků

7

Etalonové odpory

3 roky

8

Neproměnné etalony kapacity rozsahu 10 pF až 0,1 µF

3 roky

9

Etalony magnetického toku pro stejnosměrná magnetická měření

3 roky

10

Epsteinovy přístroje pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku

5 roků

11

Měřicí zařízení pro ověřování měřicích transformátorů včetně etalonových transformátorů, kapacitních děličů a sekundárních zátěží

 

 

a) funkční zkouška

1 rok

 

b) ověřování etalonových transformátorů a kapacitních děličů

5 roků

 

c) ověřování měřicích zařízení

5 roků

 

d) ověřování sekundárních zátěží

5 roků

12

Měřicí zařízení pro ověřování elektroměrů

 

 

a) funkční zkouška

1 rok

 

b) kontrola stopek

1 rok

 

c) ověřování wattmetrů

2 roky

 

d) ověřování měřicích transformátorů

10 roků

 

X Teplota

 

1

Skleněné teploměry:

a) sada teploměrů s rozsahem (0 až 100) °C,dělení (0,01 nebo 0,02) deg, rozsah teploměrů maximálně 12 deg, všechny teploměry s nulovým bodem2)

b) sada teploměrů s rozsahem (0 až 300) °C,dělení 0,1; 0,2 a 0,5) deg, všechny teploměry s nulovým bodem2)

c) teploměry s rozsahy (0 až 400) °C, dělení (1 nebo 2) deg, popřípadě s rozsahem (400 až 500) °C,dělení 0,5 deg, s nulovým bodem2)

d) teploměry s rozsahem (–55 až +20) °C, popř.(–30 až +20) °C, dělení 0,1 deg, náplň amalgam thalia (rtuť)2)

e) teploměry kalometrické s rozsahem (18 až 24) °C, dělení 0,01 deg

2 roky

2

Platinové odporové teploměry v rozsahu teplot (–190 až +800) °C, základní odpor R0 = (10; 25 nebo 100) ohmů, poměr R100 . R0 ≥ 1,390; proudové i napěťové vývody, min. délka 450 mm, max. průměr trubice 12 mm

2 roky

3

Termočlánky PtRh10-Pt, průměr drátů (0,35 až 0,6) mm, min. délka 1 m, v rozsahu teplot (300 až 1200) °C

určuje se hodinami provozu (20 až 200 provoz. hodin podle stavu měřidla)

4

Jasové pyrometry v rozsahu teplot (900 až 2000) °C, třídy přesnosti 1

2 roky

5

Teplotní žárovky v rozsahu teplot (900 až 2100) °C

určuje se hodinami provozu (100 provoz. hodin)

 

XI Areometrie

 

1

Etalonovéareometry

 

XII Viskozimetrie

 

1

Skleněné kapilární viskozimetry typu Ubbelohde

 

XIII Fotometrie

 

1

Žárovky na světelný tok

1 rok

2

Žárovky na svítivost

1 rok

3

Žárovky na barevnou teplotu

1 rok

 

XIV Čas

 

1

Stopky

2 roky

__________

1)

Hlavní podnikové etalony nebo etalonová zařízení jsou měřidla (nebo měřicí zařízení) náležité přesnosti, používaná organizacemi pouze k provádění kontroly správnosti provozních měřidel.

2)

Teploměry jsou určeny pro měření při plném ponoru, minimální délka velikosti dílku 0,4 mm, maximální délka teploměru 600 mm.

Příloha 3 k vyhlášce č. 102/1967 Sb.

SEZNAM

provozních měřidel, jejichž správnost zajišťují organizace pomocí hlavních podnikových etalonů uvedených v příloze II

 

I. Délka, rozměr

1.

Základní měrky a všechna měřidla, která slouží k nastavení měřicích přístrojů, jejichž přesnost je v setinách nebo tisícinách milimetru.

2.

Všechna měřidla dálková, jejichž přesnost je v setinách nebo tisícinách milimetru.

 

II. Plocha, rovný úhel a odchylky od geometrického tvaru

1.

Úhlové měrky a všechna ostatní pevná úhlová měřidla, která slouží k nastavení měřicích přístrojů s přesností v minutách nebo vteřinách

2.

Všechna měřidla, na kterých se provádí měření a čtení s přesností ve stupních, minutách nebo vteřinách, s výjimkou geodetických přístrojů.

 

III. Hmota (hmotnost)

1.

Závaží jemná

2.

Váhy uvedené pod poř. č. 3 odd. III přílohy I, používané pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům.

3.

Dávkovací zařízení hmoty

4.

Váhy jeřábové

5.

Váhy pásové

6.

Ostatní druhy vah neuvedené v příloze I a II

 

IV. Hodnocení plodin

1.

Obilní síta

 

V. Objem, průtok

1.

Injekční stříkačky

2.

Odměrné laboratorní sklo třídy přesnosti A a B

3.

Lékařské melanžery

4.

Nádrže, pokud se jich užívá jako měřidel

5.

Ležácké a uskladňovací nádrže nebo sudy, pokud se jich užívá jako měřidel

6.

Dopravní konve na mléko

7.

Dávkovací zařízení objemu

8.

Clony, dýzy, trubice

9.

Měřidla objemového průtoku

10.

Průtočná měřidla rychlostní

 

VI. Mechanické zkoušky materiálu

1.

Tvrdoměry

2.

Trhací stroje a lisy nepoužívané k průkazním a prověřovacím zkouškám

3.

Kyvadlová kladiva nepoužívaná k průkazním a prověřovacím zkouškám

4.

Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu nepoužívané k průkazním a prověřovacím zkouškám

5.

Přístroj pro zkoušky hloubením kovových plechů a pásů

6.

Přístroj pro zkoušení materiálu v krutu

 

VII. Rotační rychlost, otáčky

1.

Otáčkoměry ruční přenosné

2.

Otáčkoměry stabilní

 

VIII. Tlak

1.

Deformační tlakoměry:

a)

manometry deformační třídy přesnosti 0,5 až 4

b)

manovakuometry deformační

c)

vakuometry deformační

d)

tonometry deformační

2.

Kapalinové tlakoměry:

a)

manovakuometry trubicové

b)

tonometry kapalinové

c)

mikromanometry

d)

vakuometry kapalinové

3.

Vakuometry ostatních principů

 

IX. Elektrické a magnetické veličiny

1.

Voltmetr třídy přesnosti 0,2 až 1,51)

2.

Ampérmetry třídy přesnosti 0,2 až 1,51)

3.

Wattmetry třídy přesnosti 0,2 až 1,51)

4.

Westonovy články třídy II a III

5.

Technické kompensátory

6.

Technické odporové můstky

7.

Sady přesných odporů

8.

Sady přesných kapacit

9.

Vzorky pro kontrolu Epsteinových přístrojů

 

X. Teplota

1.

Skleněné teploměry v rozsahu (–55 až +500) °C

2.

Jasové pyrometry v rozsahu (900 až 2000) °C

3.

Odporové teploměry v rozsahu (–200 až +800) °C

4.

Termočlánky PtRh10-Pt v rozsahu (0 až 1200) °C

5.

Termočlánky z obecných kovů v rozsahu (–200 až +1200) °C

6.

Tlakové teploměry

 

XI. Areometrie

1.

Provozní areometry

 

XII. Viskozimetrie

1.

Provozní viskozimetry

 

XIII. Fotometrie

1.

Luxmetry

2.

Žárovky na svítivost

3.

Žárovky na světelný tok

 

XIV. Čas

1.

Stopky

__________

1)

Rozvaděčové přístroje se nekontrolují.