Čekejte, prosím...
A A A
6/1967 Sb. znění účinné od 15. 2. 1967

6

 

VYHLÁŠKA

předsedy vlády

ze dne 1. února 1967,

kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu

pojistného nemocenského pojištění

Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 13. ledna 1967 o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění.

Lenárt v. r.

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍ RADY ODBORŮ

ze dne 13. ledna 1967

o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění (čl. 1-3)

Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Československé socialistické republiky podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců:

Čl. I

Opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců uveřejněné vyhláškou předsedy vlády ze dne 28. prosince 1958 č. 91 Sb., ve znění vyhlášky č. 191/1960 Sb., se mění a doplňuje takto:

Ustanovení § 24 až 28 zní:

Vykazování, zúčtování a úhrada dávek a pojistného

 

§ 24

 

(1) Dávky nemocenského pojištění, které závod vyplatil (zúčtoval) podle § 16, se mu uhrazují z prostředků nemocenského pojištění způsobem dále stanoveným.

(2) Závod je povinen vykázat za každý kalendářní měsíc krajské odborové radě, která je pro něj příslušná ( § 10 odst. 3 a 4), zúčtované dávky. Dávky poskytnuté neprávem, částky převyšující správnou výši dávek a dávky, jejichž výplata není doložena, nelze vykazovat a uhrazovat z prostředků nemocenského pojištění.

 

§ 25

 

(1) Jestliže závod je organizací, která odvádí pojistné do státního rozpočtu nebo do rozpočtu národního výboru jako součást odvodu z hrubého důchodu nebo zisku, 1) jako součást odvodu důchodové daně družstevních a jiných organizací 2) nebo jako součást odvodu zemědělské daně, 3) anebo je začleněn do takové organizace, vykazuje příslušné krajské odborové radě na předepsaném výkazu dávek jen zúčtované dávky.

(2) Závod předkládá výkaz dávek a vybírá si prostředky na jejich úhradu prostřednictvím pobočky Státní banky československé, u níž má účet prostředků nemocenského pojištění krajská odborová rada pro něj příslušná․ Výkaz dávek spolu s odpovídajícím převodním příkazem je závod povinen předložit této pobočce za každý kalendářní měsíc nejpozději v den, který je v závodě určen pro výplatu mezd a platů za měsíc, jehož se výkaz týká. Státní banka československá neprovede příkaz, není-li doložen výkazem dávek.

(3) Jestliže závod vybral neprávem úhradu na dávky, které nesmí podle § 24 odst. 2 vykazovat a uhrazovat, předepíše mu krajská odborová rada platebním výměrem 4) pojistné ve výši neprávem vybrané úhrady. Toto pojistné je závod povinen uhradit v plné výši nejpozději do 15 dnů od doručení platebního výměru přímo krajské odborové radě ve prospěch účtu prostředků nemocenského pojištění.

(4) Ustanovení předchozích odstavců platí též pro rozpočtové a příspěvkové organizace, u nichž se pojistné vyrovnává odpovídající úpravou jejich rozpočtů.

 

§ 26

 

(1) Závod, na který se nevztahuje § 25, je povinen sám vypočítat pojistné za každý kalendářní měsíc a vykázat je spolu s dávkami zúčtovanými za tento měsíc příslušné krajské odborové radě na předepsaném výkazu pojistného a dávek.

(2) Výkaz pojistného a dávek předkládá závod krajské odborové radě prostřednictvím pobočky Státní banky československé, u níž má závod svůj účet. Zároveň předkládá této pobočce příkaz k úhradě rozdílu mezi pojistným a dávkami ve prospěch účtu prostředků nemocenského pojištění spravovaného příslušnou krajskou odborovou radou. Závod je povinen předložit tyto doklady nejpozději v den, který je v závodě určen pro výplatu mezd a platů za měsíc, jehož se výkaz týká, popřípadě není-li tento den určen, nejpozději do 8 dnů po uplynutí měsíce, jehož se výkaz týká. Jsou-li však dávky vyšší než pojistné, předkládá závod výkaz pojistného a dávek pobočce Státní banky československé, u níž má účet příslušná krajská odborová rada, spolu s příkazem k úhradě rozdílu na vrub účtu prostředků nemocenského pojištění spravovaného krajskou odborovou radou.

(3) Nemá-li závod účet u některé pobočky Státní banky československé, je povinen předložit výkaz pojistného a dávek přímo příslušné krajské odborové radě nejpozději do 8 dnů ode dne splatnosti pojistného, a nejpozději do téže lhůty jí uhradit rozdíl, o který pojistné převyšuje dávky. Jsou-li dávky vyšší než pojistné, uhradí krajská odborová rada částku vyplývající ve prospěch závodu do 8 dnů ode dne, kdy jí byl doručen výkaz.

(4) Krajská odborová rada předepíše platebním výměrem závodu uvedenému v odstavci 1 pojistné, jestliže závod

a)

je nevykázal vůbec nebo je vypočetl a vykázal nesprávně nižší částkou nebo

b)

neprávem odečetl od pojistného dávky, které podle § 24 odst. 2 nesmí vykazovat a uhrazovat, a zkrátil tak neoprávněně odvod pojistného. Neposkytne-li závod podklady potřebné ke zjištění správné výše pojistného, které měl odvést, může mu krajská odborová rada předepsat pojistné podle poměrů v obdobném závodě přibližně stejné velikosti. Předepsané pojistné je závod povinen uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru v plné výši krajské odborové radě ve prospěch účtu prostředků nemocenského pojištění.

 

§ 27

Přirážka k pojistnému

 

(1) Nevyhovuje-li zařízení závodu podle pravomocného rozhodnutí orgánu dozoru nad bezpečností a ochrany zdraví při práci předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo podle pravomocného rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy předpisům zdravotnickým nebo není-li podle zjištění těchto orgánů instalováno nebo řádně provozováno zařízení na ochranu pracovníků, uloží okresní odborová rada závodu placení přirážky k pojistnému. )

(2) Přirážka se ukládá až do 5 % úhrnu mezd určeného podle § 21. Platí se od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k rozhodnutí nebo ke zjištění o nedostatcích v zařízení závodu. Byla-li stanovena lhůta k odstranění nedostatků, platí se přirážka k pojistnému od prvního dne kalendářního měsíce, v němž lhůta bezvýsledně prošla. Povinnost platit přirážku zaniká uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, v němž byly odstraněny nedostatky v zařízení závodu; průkaz o tom se podává potvrzením orgánu, který o nedostatcích rozhodl.

(3) Uloženou přirážku je závod povinen uhrazovat za každý kalendářní měsíc přímo příslušné krajské odborové radě ve prospěch účtu prostředků nemocenského pojištění.

(4) Pro přirážku k pojistnému platí jinak obdobně ustanovení § 21 až 23 a § 28 až 34.

 

§ 28

Penále

 

(1) Jestliže závod neuhradil do 8 dnů ode dne splatnosti pojistné, které je podle předchozích ustanovení povinen za jednotlivé kalendářní měsíce uhrazovat krajské odborové radě, nebo neuhradil rozdíl mezi vykázaným pojistným a vykázanými dávkami do 8 dnů ode dne splatnosti pojistného, je povinen platit penále ve výši 0,05 % za každý den prodlení ode dne splatnosti, nejméně však v jednom případě prodlení částku 10 Kčs.

(2) S pojistným předepsaným platebním výměrem ( § 25 odst. 3 a § 26 odst. 4) je závod povinen zaplatit penále z předepsané částky ve výši 0,05 % za každý den ode dne, kdy došlo ke zkrácení pojistného, popřípadě ode dne jeho původní splatnosti, až do dne, kdy krajské odborové radě byla platba zúčtována na její účet, nejméně však částku 10 Kčs za každý předpis.

(3) Nezašle-li závod ve stanovené lhůtě řádně vyplněný výkaz dávek (- 25) nebo výkaz pojistného a dávek ( § 26), může mu krajská odborová rada předepsat platebním výměrem penále ve výši od 20 Kčs do 200 Kčs.

(4) Pro penále podle předchozích odstavců, jakož i pro penále podle jiných ustanovení tohoto opatření ( § 13 odst. 4, § 50 odst. 3) platí ustanovení o vykazování nedoplatků, o vykonatelnosti, vymáhání, promlčení a vracení pojistného ( § 29 až 34).

__________

1)

Vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, a rámcové podmínky hospodaření podniků platné od 1. ledna 1967 č. 63/1966 Sb.

2)

Zákon č. 113/1966 Sb., o důchodové dani družstevních a jiných organizací.

3)

Zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani.

4)

§ 58 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojišní zaměstnanců.

Čl. II

1.

Vykazování, zúčtování a úhrada dávek a pojistného se uskutečňuje podle tohoto opatření počínaje dávkami a pojistným zúčtovanými v zúčtovací a výplatní listině za měsíc leden 1967.

2.

Ustanovení § 27 o přirážce k pojistnému ve znění tohoto opatření se použije poprvé pro přirážku k pojistnému za měsíc leden 1967.

Čl. III

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda Ústřední rady odborů:

Pastyřík v. r.