Čekejte, prosím...
A A A
14/1968 Sb. znění účinné od 15. 2. 1968 do 31. 12. 1992

14/1968

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 1. února 1968

o úlevách na domovní dani

 

Ministerstvo financí vyhlašuje úlevy na domovní dani poskytnuté vládou podle 24 odst. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, a stanoví podle § 24 odst. 2 téhož zákona:

§ 1

Novostavby nebo úplné přestavby prováděné občany, na něž bylo vydáno stavební povolení po 1. lednu 1968 a jimiž vzniknou rodinné domky nebo obytné domy s byty v osobním vlastnictví, se osvobozují od domovní daně na zbytek roku, v němž se jich začalo užívat, a na následujících 15 let.

§ 2

Osvobození od domovní daně uplatní vlastník u národního výboru, který spravuje domovní daň. 1 Při tom předloží stavební povolení, stavební plány potvrzené příslušným stavebním úřadem, že podle nich byla stavba skutečně provedena, a podrobný místopis budovy (seznam všech místností a ostatních prostorů).

§ 3

Změna ve vlastnictví budov uvedených v § 1 nemá na osvobození vliv. Nový vlastník je však povinen ohlásit změnu národnímu výboru do 30 dnů.

§ 4

(1)

Vlastníkům obytných domů v soukromém vlastnictví, na nichž byly provedeny stavební opravy dokončené po 1. lednu 1967, sníží národní výbor, který spravuje domovní daň, ve dvou letech následujících po provedení opravy základ domovní daně vždy o 50% nákladů vynaložených na uvedené opravy.

(2)

Za stavební opravu se považuje oprava na budově nebo uvnitř budovy a úprava bytů z nebytových prostorů, provedená socialistickou organizací, svépomocí nebo občanskou výpomocí, 2 popřípadě občany, kteří provádějí tuto činnost na základě povolení národního výboru, 3 při dodržení všech platných stavebních předpisů.

§ 5

(1)

O snížení základu daně požádá vlastník budovy národní výbor, který spravuje domovní daň. K žádosti připojí doklady, z nichž je patrno, jaké opravy byly provedeny, zda byly provedeny v souladu s vydaným stavebním povolením, kdy byly dokončeny a jaký náklad si vyžádaly.

(2)

Vlastník budovy podá žádost ve lhůtě stanovené pro podání přiznání k domovní dani. 4

§ 6

Pro snížení základu daně je nerozhodné, zda náklady na opravy byly uhrazeny z účtu oprav nebo z jiných prostředků vlastníka budovy. Snížením základu daně nejsou dotčeny povinnosti vlastníka budovy stanovené vyhláškou ministra financí č. 371/1952 Ú. l., o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty u státních spořitelen. Částky, o něž byla domovní daň snížena, se převedou na účet oprav.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Použije se jí poprvé při vyměřování domovní daně za rok 1968.

Ministr:

Ing. Sucharda v. r.Poznámky pod čarou:

§ 13 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb․, o domovní dani.

§ 384 a následující občanského zákoníku.

Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965, č. 20/1965 Sb.

§ 14 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.

Poznámky pod čarou:
1

§ 13 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb․, o domovní dani.

2

§ 384 a následující občanského zákoníku.

3

Zásady pro poskytování některých služeb a oprav občany na základě povolení národního výboru schválené usnesením vlády ze dne 3. března 1965, č. 20/1965 Sb.

4

§ 14 odst. 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.