Čekejte, prosím...
A A A
168/1968 Sb. znění účinné od 22. 12. 1968 do 31. 8. 1978

168

 

ZÁKON

ze dne 19. prosince 1968,

o gymnasiích

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Ke zvýšení úrovně středoškolského vzdělání se zřizují gymnasia.

(2)

Gymnasium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání a připravuje pro studium na vysokých školách; absolventi gymnasia jsou též způsobilí pro zastávání funkcí v oblasti správy a hospodářství, odpovídajících jejich vzdělání.

(3)

Studium na gymnasiu trvá čtyři roky a končí maturitní zkouškou.

§ 2

(1)

Gymnasia zřizují krajské národní výbory. Počínajíc školním rokem 1968/69 přemění krajské národní výbory střední všeobecně vzdělávací školy postupně na gymnasia.

(2)

Organizaci gymnasií a studium na nich, jakož i způsob, jakým budou přeměněny střední všeobecně vzdělávací školy na gymnasia, upraví ústřední orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, kterým přísluší výkon státní správy ve věcech školských.

§ 3

Pokud tento zákon nestanoví jinak, vztahují se na gymnasia právní předpisy platné pro střední všeobecně vzdělávací školy.

§ 4

Ustanovení § 1 a § 3 tohoto zákona se vztahují přiměřeně i na vojenské školy poskytující úplné střední všeobecné vzdělání. Postupnou přeměnu těchto škol na gymnasia provede ministerstvo národní obrany.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.