Čekejte, prosím...
A A A
178/1968 Sb. znění účinné od 1. 1. 1969 do 31. 12. 1992

178

 

VYHLÁŠKA

předsedy vlády

ze dne 17. prosince 1968,

kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci

a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Předseda vlády vyhlašuje podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, připojené opatření Ústřední rady odborů ze dne 4. prosince 1968 o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců.

Ing.Černík v. r.

OPATŘENÍ
Ústřední rady odborů
ze dne 4. prosince 1968
o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Ústřední rada odborů stanoví se souhlasem vlády Československé socialistické republiky podle § 63 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb. (dále jen „zákon“), a podle čl. 13 písm. h) a čl. 42 stanov Revolučního odborového hnutí:

Čl. I

Opatření Ústřední rady odborů ze dne 22. prosince 1958, o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, uveřejněné vyhláškou předsedy vlády č. 91/1958 Sb., ve znění vyhlášek č. 191/1960 Sb. a č. 6/1967 Sb. (dále jen „opatření“), se mění a doplňuje takto:

 

1.

Ustanovení § 2 zní:

§ 2

 

Nemocenské pojištění pracovníků a občanů postavených jim v nemocenském pojištění na roveň (dále jen „nemocenské pojištění“) se provádí v závodech a v orgánech Revolučního odborového hnutí určených v dalších částech tohoto opatření.

 

2.

Část druhá zní:

Část druhá

Orgány nemocenského pojištění a jejich úkoly

 

§ 7

Orgány v závodě

 

(1) Závodní výbor řídí provádění nemocenského pojištění v závodě a dbá, aby se uskutečňovalo podle platných předpisů v souladu se zájmy pracujících a aby se s jeho prostředky řádně hospodařilo.

(2) Jako orgán závodního výboru působí při provádění nemocenského pojištění komise národního pojištění. Jsou-li v závodě zřízeny dílenské výbory Revolučního odborového hnutí, působí při provádění nemocenského pojištění jako jejich orgány také dílenské komise národního pojištění. Těmto orgánům náleží zejména rozhodování o dávkách podle dalších ustanovení opatření a podle předpisů o dávkách. 1*) Není-li komise národního pojištění (dílenská komise národního pojištění) zřízena, vykonává její působnost závodní (dílenský) výbor přímo.

(3) Odborové orgány uvedené v předchozích odstavcích vykonávají v závodě také působnost, která Revolučnímu odborovému hnutí náleží při součinnosti a kontrole v péči o zdraví a v sociálním zabezpečení. 2*)

(4) O zřizování komisí národního pojištění uvedených v odstavci 2 a o způsobu jednání a usnášení odborových orgánů v závodě ve věcech nemocenského pojištění platí organizační směrnice Revolučního odborového hnutí. Výdaje spojené s činností orgánů podle předchozích odstavců hradí závodní výbor z vlastních prostředků.

(5) Při provádění nemocenského pojištění v závodě spolupůsobí závod způsobem stanoveným v dalších částech opatření a v předpisech o dávkách. 1*)

 

§ 8

Správa nemocenského pojištění

 

(1) Úkoly, které náleží Revolučnímu odborovému hnutí v nemocenském pojištění a uskutečňují se mimo závody, plní Správa nemocenského pojištění (dále jen „Správa“), zřízená Ústřední radou odborů. 3*)

(2) Správa se podílí jako orgán revolučního odborového hnutí také na úkolech, které Revolučnímu odborovému hnutí náleží při součinnosti a kontrole v péči o zdraví a v sociálním zabezpečení.

(3) Správa je oprávněna svým jménem nabývat práv a zavazovat se, vystupovat před soudy a jinými státními orgány, žalovat a být žalována. 4*)

(4) Působnost Správy vykonávají.

- okresní správy nemocenského pojištění zřízené pro okresy (dále jen „okresní správa“),

- krajské správy nemocenského pojištění zřízené pro kraje (dále jen „krajská správa“),

- Česká správa nemocenského pojištění (dále jen „Česká správa“) se sídlem v Praze,

- Slovenská správa nemocenského pojištění (dále jen „Slovenská správa“) se sídle v Bratislavě,

- Ústřední správa nemocenského pojištění (dále jen „Ústřední správa“) se sídlem v Praze.

(5) Okresní a krajské správy v České socialistické republice jsou podřízeny České správě, ve Slovenské socialistické republice Slovenské správě, přičemž okresní správy jsou přímo podřízeny krajským správám․

(6) Náklady na činnost České správy a okresních a krajských správ v České socialistické republice se hradí z rozpočtu České správy. Náklady na činnost Slovenské správy a okresních a krajských správ ve Slovenské socialistické republice se hradí z rozpočtu Slovenské správy. Náklady na činnost Ústřední správy se hradí z rozpočtů České správy a Slovenské správy.

 

§ 9

Okresní správa

 

(1) Okresní správa je řídícím a kontrolním orgánem nemocenského pojištění v okrese, pro který je zřízena. Přitom v okruhu své působnosti zejména

a)

řídí provádění nemocenského pojištění;

b)

zajišťuje na úseku nemocenského pojištění jednotný postup a dodržování socialistické zákonnosti;

c)

vyřizuje připomínky, stížnosti a dotazy občanů a organizací;

d)

vyvíjí informační a instruktážní činnost a školí odborový aktiv o otázkách nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení;

e)

kontroluje provádění nemocenského pojištění a hospodaření s jeho prostředky v závodech;

f)

rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím orgánů nemocenského pojištění v závodech v dávkových věcech nemocenského pojištění;

g)

rozhoduje o otázkách pojistného poměru ( § 43 odst. 1);

h)

ukládá placení přirážky k pojistnému nemocenského pojištění podle § 27;

i)

hájí zájmy nemocenského pojištění a zastupuje Správu; jedná v těchto věcech se státními orgány a s organizacemi;

j)

provádí nemocenské pojištění pracovníků malých závodů;

k)

plní další úkoly, které na ni přenesla v rámci své působnosti Česká správa nebo Slovenská správa.

(2) Okresní správa je příslušná pro závody a malé závody, které mají sídlo v obvodu její působnosti.

(3) Okresní správa v rámci působnosti, která Revolučnímu odborovému hnutí náleží při součinnosti a kontrole v péči o zdraví a v sociálním zabezpečení, projednává tyto otázky s příslušnými orgány okresního národního výboru a jinými orgány a společenskými organizacemi v okrese a spolupůsobí ve věcech péče o zdraví a sociálního zabezpečení a v jejich kontrole.

(4) V čele okresní správy je správní komise a vedoucí.

(5) Správní komise se skládá z volených zástupců odborových svazů působících v okrese. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu. Správní komise projednává otázky zásadní povahy, plány činnosti a zprávy o výsledcích činnosti, jakož i otázky, jejichž projednání si vyžádá,a otázky, které jí vedoucí předloží. Správní komise rozhoduje:

a)

o odvoláních proti rozhodnutím ve věcech nemocenského pojištění [odstavec 1 písm. f)];

b)

o opatřeních k odstranění tvrdostí podle § 63 odst. 3 zákona, pokud toto rozhodování je v jednotlivých případech svěřeno okresní správě.

(6) Vedoucí okresních správ na území České socialistické republiky a jejich zástupce pověřuje touto funkcí a odvolává je z ní ředitel České správy, na území Slovenské socialistické republiky ředitel Slovenské správy. Vedoucí jedná za okresní správu a může tím pověřit i jiné pracovníky okresní správy. Vedoucí pozastaví provedení usnesení správní komise, má-li za to, že je protiprávní, a předloží je neprodleně krajské správě; její stanovisko je pro okresní správu závazné.

 

§ 9a

Krajská správa

 

(1) Krajská správa je řídícím a kontrolním orgánem nemocenského pojištění v kraji, pro který je zřízena. Přitom v okruhu své působnosti zejména

a)

pečuje o řádné provádění nemocenského pojištění a řídí činnost okresních správ;

b)

zajišťuje v nich na úseku nemocenského pojištění jednotný postup a dodržování socialistické zákonnosti;

c)

vyvíjí informační a instruktážní činnost a organizuje a provádí školení pracovníků Správy a odborového aktivu o otázkách nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení;

d)

kontroluje provádění nemocenského pojištění a hospodaření s jeho prostředky v okresních správách i v závodech;

e)

rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím okresních správ [ § 9 odst. 1 písm. f) a h)];

f)

hájí zájmy nemocenského pojištění a zastupuje Správu, jedná v těchto věcech se státními orgány a s organizacemi;

g)

vede rejstřík závodů, v nichž se provádí nemocenské pojištění, a evidenci malých závodů;

h)

vybírá, předpisuje a vymáhá pojistné a penále, vybírá a vymáhá přirážku k pojistnému;

i)

zpracovává a kontroluje výkazy předkládané závody, spravuje prostředky nemocenského pojištění, na základě zjištěných závad předpisuje závodům a malým závodům k úhradě částky, o něž byly tyto prostředky zkráceny, a vymáhá je na nich; zjišťuje i jiné škody vzniklé při provádění nemocenského pojištění a vymáhá jejich náhrady;

j)

vede účetnictví nemocenského pojištění a sestavuje předepsané účetní výkazy;

k)

připravuje podklady pro sestavení rozpočtu nemocenského pojištění a kontroluje jeho plnění;

l)

plní další úkoly, které na ni přenesla v rámci své působnosti Česká správa nebo Slovenská správa.

(2) Krajská správa je příslušná pro okresní správy, závody a malé závody, které mají sídlo v obvodu její působnosti.

(3) Krajská správa v rámci působnosti, která Revolučnímu odborovému hnutí náleží při součinnosti a kontrole v péči o zdraví a v sociálním zabezpečení, projednává tyto otázky s příslušnými orgány národních výborů i s jinými orgány a společenskými organizacemi v kraji a spolupůsobí ve věcech péče o zdraví a sociálního zabezpečení a v jejich kontrole.

(4) V čele krajské správy je správní komise a vedoucí.

(5) Správní komise se skládá z volených zástupců odborových svazů působících v kraji. Ze svého středu si volí předsedu a místopředsedu. Správní komise projednává otázky zásadní povahy, plány činnosti a zprávy o výsledcích činnosti, jakož i otázky, jejichž projednání si vyžádá, a otázky, které jí vedoucí předloží. Správní komise rozhoduje:

a)

o odvoláních proti rozhodnutím ve věcech nemocenského pojištění [ § 9 odst. 1 písm. f) až h)];

b)

o opatřeních k odstranění tvrdostí podle § 63 odst. 3 zákona, pokud toto rozhodování je v jednotlivých případech svěřeno krajské správě.

(6) Vedoucí krajských správ na území České socialistické republiky a jejich zástupce pověřuje touto funkcí a odvolává je z ní ředitel České správy, na území Slovenské socialistické republiky ředitel Slovenské správy. Vedoucí jedná za krajskou správu a může tím pověřit i jiné pracovníky krajské správy, popřípadě i vedoucího některé okresní správy v obvodu své působnosti. Vedoucí pozastaví provedení usnesení nebo rozhodnutí správní komise, má-li za to, že je protiprávní, a předloží je neprodleně nadřízené České správě nebo Slovenské správě; její stanovisko je pro krajskou správu závazné.

(7) Na území hlavního města Prahy náleží působnost krajské správy Pražské správě nemocenského pojištění (dále jen „Pražská správa“); na území hlavního města Slovenska Bratislavy náleží tato působnost Bratislavské správě nemocenského pojištění (dále jen „Bratislavská správa“). Kde se v předpisech o nemocenském pojištění mluví o krajské správě, rozumí se tím i Pražská správa a Bratislavská správa. Pražské správě a Bratislavské správě náleží v obvodech města také působnost okresních správ; provádějí přitom i nemocenské pojištění pracovníků malých závodů. Za tím účelem se pro jednotlivé městské obvody v Praze a v Bratislavě zřizují obvodní komise.

 

§ 10

Vrcholné orgány nemocenského pojištění

 

(1) Ústřední rada odborů vykonává funkci vrcholného orgánu nemocenského pojištění stanovenou v § 54 zákona jednak přímo, jednak prostřednictvím vrcholných národních všeodborových orgánů a České správy, Slovenské správy a Ústřední správy.

(2) Ústřední rada odborů

a)

projednává zásady základních koncepcí, výhledů a perspektiv nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení a zaujímá k nim stanoviska;

b)

projednává zásady federálních právních úprav v oboru nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení a zaujímá k nim stanoviska;

c)

vydává na základě zákonných zmocnění právní předpisy o nemocenském pojištění;

d)

projednává zprávy o stavu a vývoji nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení a přijímá k min závěry;

e)

jedná o otázkách, jejichž projednání si vyžádá;

f)

jmenuje a odvolává ředitele Ústřední správy a jeho zástupce.

(3) Vrcholné národní všeodborové orgány

a)

projednávají koncepční otázky nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení ve své oblasti a zaujímají k nim stanoviska;

b)

projednávají návrhy na úpravy nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení a zaujímají k nim stanoviska;

c)

projednávají a schvalují návrhy plánů a rozpočtů nemocenského pojištění a výsledky jeho hospodaření;

d)

jednají o otázkách, jejichž projednání si vyžádají;

e)

jmenují a odvolávají ředitele České správy a ředitele Slovenské správy a jejich zástupce a členy správních sborů České správy a Slovenské správy z řad odborníků navržených vědeckými a odbornými institucemi.

 

§ 10a

Česká správa a Slovenská správa

 

(1) Úkoly Správy, které přesahují působnost krajských a okresních správ, vykonává v České socialistické republice Česká správa, ve Slovenské socialistické republice Slovenská správa. Česká správa a Slovenská správa je v oblasti své působnosti řídícím a kontrolním orgánem nemocenského pojištění.

(2) Při výkonu své působnosti Česká správa a Slovenská správa zejména

a)

řídí nemocenské pojištění a činnost všech podřízených organizačních složek Správy;

b)

plní výzkumné úkoly v nemocenském pojištění, provádí rozbory jeho stavu a vývoje a účastní se na perspektivních studiích o jeho rozvoji, na zpracování dlouhodobých výhledů a na přípravě návrhů zásadních úprav;

c)

v rámci působnosti, která Revolučnímu odborovému hnutí náleží při součinnosti a kontrole v péči o zdraví a v sociálním zabezpečení, sleduje z hlediska zájmů pracujících jejich uskutečňování a spolupůsobí v těchto věcech a při jejich kontrole; podílí se též na výzkumných úkolech týkajících se těchto oborů i jiných souvisejících otázek životní úrovně a sociální politiky;

d)

provádí z hlediska zájmů pracujících rozbory a hodnocení stavu a vývoje nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení, vypracovává návrhy na opatření a úpravy v těchto věcech, vyjadřuje se k návrhům podávaným jinými orgány včetně návrhů právních předpisů, připravuje podklady pro jednání o těchto otázkách a účastní se jejich projednávání včetně mezinárodních styků;

e)

dozírá na správné uskutečňování nemocenského pojištění a na dodržování socialistické zákonnosti při jeho provádění; v rámci této působnosti je oprávněna mimořádně zrušit pravomocné rozhodnutí nižšího orgánu nemocenského pojištění, jestliže jím byl porušen zákon a jestliže od nabytí právní moci dosud neuplynuly více než tři roky; její stanovisko je pro nižší orgány závazné;

f)

vydává instrukce a metodické pokyny ve věcech nemocenského pojištění;

g)

projednává s příslušnými národními orgány otázky nemocenského pojištění, jakož i otázky vyplývající ze součinnosti a kontroly Revolučního odborového hnutí v péči o zdraví a v sociálním zabezpečení;

h)

projednává zásady a plán lázeňské péče s příslušnými orgány zdravotní správy, sjednává hospodářské smlouvy o poskytování lázeňské péče, organizuje rozdělování poukazů na ni a kontroluje její poskytování pracovníkům a jejich rodinným příslušníkům;

i)

organizuje a vyvíjí propagační, informační a publikační činnost a vydává odborný časopis pro otázky nemocenského pojištění a pro související otázky, který je zároveň jejím Věstníkem; pečuje o výchovu a školení funkcionářů a pracovníků Správy ve věcech nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení a v součinnosti s příslušnými orgány odborových svazů též o výchovu a školení odborového aktivu;

j)

spravuje prostředky nemocenského pojištění a provádí rozbory a kontrolu hospodaření s nimi;

k)

sestavuje návrhy plánů a rozpočtů nemocenského pojištění, kontroluje jejich plnění a řídí a organizuje plánovací a rozpočtovou činnost podřízených organizačních složek Správy;

l)

řídí a organizuje účetní službu nemocenského pojištění, soustřeďuje její výsledky a sestavuje předepsané zprávy a výkazy;

m)

odpovídá za závazky Správy, pokud z opatření nebo z jiných právních předpisů nevyplývá něco jiného.

(3) V čele České správy a Slovenské správy je správní výbor a ředitel.

(4) Správní výbor České správy a správní výbor Slovenské správy se skládá z volených zástupců odborových svazů činných v oblasti jejich působnosti, ze zástupce ministerstva financí a z odborníků jmenovaných vrcholným národním všeodborovým orgánem na návrh vědeckých a odborných institucí. Ze svého středu si správní výbor volí předsedu a místopředsedu. Správní výbor projednává otázky zásadní povahy, plány činnosti, zprávy o činnosti, otázky, jejichž projednání si vyžádá , a otázky, které mu ředitel předloží. Činí také opatření k odstranění tvrdostí podle § 63 odst. 3 zákona.

(5) Ředitele České správy, ředitele Slovenské správy a zástupce ředitele jmenuje a odvolává vrcholný národní všeodborový orgán příslušný pro oblast její působnosti. Ředitel České správy a ředitel Slovenské správy jedná v rozsahu působnosti této správy za Správu a může tím pověřit i jiné pracovníky Správy. Pověřuje pracovníky Správy funkcí vedoucího a zástupce vedoucího v krajských a okresních správách a odvolává je z ní. Ředitel České správy a ředitel Slovenské správy odpovídá příslušnému odborovému orgánu za řádné plnění úkolů správy, kterou řídí, a podřízených organizačních složek Správy.

(6) V České správě a ve Slovenské správě působí dozorčí výbor složený z volených zástupců odborových svazů činných v oblasti její působnosti. Dozorčí výbor si volí ze svého středu předsedu. Dozorčímu výboru náleží kontrola hospodaření s prostředky nemocenského pojištění a schvalování výsledků hospodaření.

 

§ 10b

Ústřední správa

 

(1) Ústřední správa je společným orgánem nemocenského pojištění s působností pro celou Československou socialistickou republiku. Vykonává rovněž v ústředním měřítku působnost a činnosti, které Správě náležejí v péči o zdraví a v sociálním zabezpečení.

(2) Ústřední správa při výkonu své působnosti

a)

zpracovává koncepce nemocenského pojištění, podílí se s příslušnými ústředními orgány na přípravě koncepcí sociálního zabezpečení, na přípravách řešení souvisejících otázek sociální politiky i péče o zdraví a vyjadřuje se k těmto koncepcím a otázkám;

b)

připravuje, předkládá a projednává návrhy právních úprav ve věcech nemocenského pojištění i v jiných věcech spadajících do její působnosti, a účastní se projednávání právních úprav navrhovaných jinými orgány;

c)

koordinuje iniciativní návrhy orgánů Revolučního odborového hnutí v oblasti nemocenského pojištění, péče o zdraví a sociálního zabezpečení;

d)

projednává zásadní otázky lázeňské péče;

e)

projednává zásady plánů a rozpočtů nemocenského pojištění a hospodaření s jeho prostředky;

f)

je členem mezinárodních organizací sociálního zabezpečení, zastupuje v nich nemocenské pojištění a rozvíjí podle vlastního plánu mezinárodní styky v těchto věcech;

g)

účastní se příprav, navrhování a sjednávání mezistátních úmluv o sociální politice a o sociálním zabezpečení (pojištění) a spolupůsobí při jejich výkladu.

(3) V čele Ústřední správy je správní výbor a ředitel.

(4) Správní výbor se skládá ze stejného počtu volených zástupců správních výborů České správy a Slovenské správy. Správní výbor si volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Projednává otázky zásadní povahy, plány činnosti a zprávy o činnosti Správy, otázky, jejichž projednání si vyžádá, a otázky, které mu ředitel předloží.

(5) Ředitele a jeho zástupce jmenuje a odvolává Ústřední rada odborů. Ředitel jedná za Správu a může tím pověřit i jiné pracovníky Správy.

 

§ 11

Společná ustanovení o orgánech nemocenského pojištění

 

(1) Podrobnosti o složení správních komisí, správních výborů, dozorčích výborů, obvodních a dávkových komisí v organizačních složkách Správy, o funkčním období těchto orgánů, o způsobu jejich ustavování, jednání a usnášení, o volbě jejich členů a předsedů a o jejich odvolávání upravuje jednací řád Správy, který vydá Ústřední správa. Jednací řád též upraví možnost zřizování a ustavování pomocných a pracovních skupin pro některé otázky a další podrobnosti potřebné pro řádnou funkci Správy.

(2) Členství a předsednictví v orgánech Správy uvedených v odstavci 1, jakož i v odborových orgánech nemocenského pojištění v závodech, je čestnou funkcí. O náhradách ušlého výdělku, cestovních a jiných hotových výloh, které vznikly členům a funkcionářům v souvislosti s výkonem funkce v těchto orgánech, platí ustanovení předpisů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí. 5*)

(3) Členové a funkcionáři orgánů nemocenského pojištění, jakož i pracovníci závodů a pracovníci Správy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které mají zůstat utajeny a o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem činnosti v nemocenském pojištění. Tato povinnost trvá i po skončení funkce, popřípadě pracovního poměru.

(4) Všechny orgány nemocenského pojištění jsou oprávněny v mezích své působnosti vyžadovat podle § 59 zákona od státních orgánů, jakož i od rozpočtových, hospodářských a jiných organizací pomoc a bezplatná sdělení potřebná pro provádění nemocenského pojištění a jeho správu.

(5) Všechny orgány nemocenského pojištění si navzájem poskytují veškerou pomoc potřebnou k provádění nemocenského pojištění. Tuto pomoc jim poskytují na jejich dožádání i ostatní orgány a složky Revolučního odborového hnutí.

 

3.

V § 14 odst. 3, v § 15 odst. 2 a 3 a v § 16 odst. 1 se slova „Ústřední rada odborů“ nahrazují slovy „Ústřední správa, popřípadě Česká správa nebo Slovenská správa“.

 

4.

Ustanovení § 19 odst. 4 zní:

(4) Na hospodaření s prostředky nemocenského pojištění ve Správě se vztahují předpisy o rozpočtových organizacích; Správa má přitom postavení rozpočtové organizace.

 

5.

Ustanovení § 20 odst. 2 písm. e) zní:

e)

náklady spojené s prováděním nemocenského pojištění ve Správě,“.

 

6.

Ustanovení § 25 odst. 1 zní:

(1) Jestliže závod je organizací, která odvádí pojistné do státního rozpočtu nebo do rozpočtu národního výboru jako součást obvodu z hrubého důchodu nebo zisku 6*) nebo jako součást obvodu zemědělské daně /7*/, anebo je začleněn do takové organizace, vykazuje příslušné krajské správě na předepsaném výkazu dávek jen zúčtované dávky.

 

7.

ustanovení § 35 odst. 1 zní:

(1) O peněžitých dávkách nemocenského pojištění a o přídavcích na děti (dále jen „dávky“) rozhodují podle opatření a podle předpisů o dávkách nemocenského pojištění orgány v závodě ( § 7) a okresní a krajské správy ( § 9 a 9a).

 

8.

Do § 38 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Okresní správa je oprávněna učinit rozhodnutí místo odborového orgánu v závodě, jestliže tento orgán odpírá zahájit řízení nebo jestliže sám o věci nerozhodl ve lhůtě, která mu byla okresní správou určena.

 

9.

V § 39 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) V řízení o povinnosti vrátit neprávem poskytnutou nebo přeplacenou dávku se může odvolat také závod, kterému má být dávka vrácena, jestliže návrhu na vrácení přeplatku nebylo plně vyhověno.

 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

 

10.

Za § 41 se vkládá nový § 41a, který zní:

§ 41a

 

 

O odvolání proti rozhodnutí odborového orgánu v závodě, který je v obvodu hlavního města Prahy nebo hlavního města Slovenska Bratislavy, rozhoduje příslušná obvodní komise ( § 9a odst. 7). O odvolání proti jejímu rozhodnutí rozhoduje správní komise příslušné Pražské správy nebo Bratislavské správy. V ostatním platí i zde ustanovení § 40 a 41.

 

11.

Do § 43 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) O sporných otázkách pojistného poměru uvedených v odstavci 1 a o placení přirážky k pojistnému rozhoduje v hlavním městě Praze a v hlavním městě Slovenska Bratislavě příslušná obvodní komise. O odvolání proti jejímu rozhodnutí rozhoduje správní komise příslušné Pražské správy nebo Bratislavské správy.

 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

 

12.

V § 45 se zrušuje odstavec 1. Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

 

13.

§ 47 zní:

§ 47

Způsobilost k jednání před soudem

 

(1) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, zastupuje ve věcech nemocenského pojištění Správu v řízení před soudem krajská správa, která je pro projednávanou otázku příslušná podle § 9a odst. 2.

(2) krajská správa je také oprávněna jménem Správy vymáhat pojistné, přirážku k pojistnému, penále, jakož i náhrady škody a náhrady vyplacených dávek.

(3) Česká správa a Slovenská správa jsou oprávněny převzít v řízení před soudem zastoupení Správy místo příslušné krajské správy nebo pověřit zastoupením místo ní některou jinou podřízenou organizační složkou Správy.

 

14.

Ustanovení § 53 včetně nadpisu zní:

Řízení ve věcech nemocenského pojištění pracovníků malých závodů

 

§ 53

 

Pro řízení ve věcech nemocenského pojištění pracovníků malých závodů platí přiměřeně ustanovení části páté. Pro řízení v dávkových věcech platí tyto odchylky:

a)

Nárok na dávky se uplatňuje u okresní správy, na území hlavního města Prahy u Pražské správy, na území hlavního města Slovenska Bratislavy u Bratislavské správy.

b)

V dávkových věcech rozhodují dávkové komise, zřízené okresními správami. V Praze a v Bratislavě rozhodují v dávkových věcech obvodní komise.

c)

O odvolání proti rozhodnutí dávkové komise rozhoduje správní komise okresní správy; proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat ke krajské správě. Její rozhodnutí je konečné.

d)

O odvolání proti rozhodnutí obvodní komise v Praze rozhoduje správní komise Pražské správy, o odvolání proti rozhodnutí obvodní komise v Bratislavě správní komise Bratislavské správy. Jejich rozhodnutí jsou konečná.

 

15.

Kde se v opatření nebo v jiných předpisech o nemocenském pojištění mluví o okresní odborové radě, rozumí se tím napříště okresní správa nemocenského pojištění, kde se mluví o krajské odborové radě, rozumí se tím krajská správa nemocenského pojištění. Kde se mluví o Pražské odborové radě, rozumí se tím napříště Pražská správa nemocenského pojištění; stejné postavení má Bratislavská správa nemocenského pojištění.

Čl. II

Ve věcech nemocenského pojištění, v nichž bylo řízení zahájeno před 1. lednem 1969, přechází další řízení a rozhodování dnem 1. ledna 1969 a orgány příslušné podle tohoto opatření. Ustanovení nového znění části páté (§ 135 až 47) a § 53 opatření platí od 1. ledna 1969 i pro řízení zahájená před tímto dnem, jestliže v nich nebylo do 31. prosince 1968 pravomocně rozhodnuto.

Čl. III

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

Předseda:

Poláček v. r.