Čekejte, prosím...
A A A
184/1968 Sb. znění účinné od 29. 12. 1968 do 31. 12. 1992

184

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 28. prosince 1968

k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

 

Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem kultury a informací stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti a § 5 odst. 3 zákona č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen "zákon"):

Daňová povinnost
(k § 1 až 3 zákona)

§ 1

(1)

Příjmy z tvůrčí činnosti literární a umělecké a příjmy z činnosti výkonných umělců podléhají dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen "daň") jen tehdy, je-li uvedená činnost vykonávána mimo pracovní poměr a jejím výsledkem jsou díla literární, vědecká a umělecká, popř. umělecké výkony, jsou-li tato díla a výkony předmětem autorského práva.

(2)

Příjmy, které obdrží poplatník od svého zaměstnavatele za literární a uměleckou činnost v oboru, který je předmětem jeho pracovní smlouvy, jsou podrobeny dani ze mzdy. Dani ze mzdy jsou podrobeny rovněž odměny vyplacené poplatníkovi vedle pravidelné mzdy proto, že co do množství výkonů překročil v oboru činnosti, který je předmětem jeho pracovní smlouvy, úvazek ve smlouvě stanovený.

§ 2

(1)

Provdá-li se pozůstalá manželka, která má příjmy z autorských práv nebo práv výkonných umělců zděděných po svém manželovi, nebo je-li ve společné domácnosti s druhem, podléhají tyto příjmy dani z příjmů obyvatelstva.

(2)

Plynou-li příjmy uvedené v předchozím odstavci osobě, která žila se zemřelým umělcem ve společné domácnosti nejméně rok jako družka, a po jeho smrti se tato osoba provdá nebo žije ve společné domácnosti s druhem, podléhají uvedené příjmy dani z příjmů obyvatelstva.

§ 3

Jestliže příjmy z literární a umělecké činnosti plynou z ciziny a byly v cizině prokazatelně zdaněny stejnou nebo obdobnou daní, nepodléhají v tuzemsku zdanění.

§ 4

(1)

Vyučování v jakémkoliv oboru činnosti, z níž příjmy se zdaňují daní z příjmů z literární a umělecké činnosti, není činností podle zákona; činností podle zákona není proto zejména vyučování hudbě, tanci apod. Stejně se posuzují přednášky výukové povahy jako např. na instruktážích, v kursech, závodních školách práce apod. Příjmy z takovýchto činností podléhají dani ze mzdy.

(2)

Příjmy z oboru užitého umění, fotografie a průmyslové retuše se zdaňují daní z příjmů z literární a umělecké činnosti, jsou-li výsledkem umělecké tvůrčí činnosti a jako takové jsou uznány a ověřeny orgány Svazu českých nebo slovenských výtvarných umělců. U fotografií užitých v periodickém tisku, v literárním díle nebo v díle z oboru propagační grafiky, jsou-li fotografie nezbytnými a neoddělitelnými částmi uvedených děl, není třeba ověření Svazu. V těchto případech rozhoduje o tom, zda jde o fotografii uměleckou, šéfredaktor nebo jiný odpovědný redaktor jím k tomu pověřený.

§ 5

Osvobození od daně

(K § 4)

Je-li v ceně nebo odměně vyplacené při veřejné soutěži zahrnuta též odměna za dílo nebo umělecký výkon, popřípadě za jeho užití, je vypisovatel soutěže povinen stanovit, jaká část z vyplacené ceny nebo odměny připadá na odměnu za dílo nebo umělecký výkon (jeho užití).

§ 6

Výplata odměn

(K § 5)

(1)

Příjemcům honorářů, jejichž celkový roční čistý příjem nepřekročil v žádném z posledních dvou roků částku 25 000 Kčs, vydají na požádání dosavadní výplatní místa 1 průkaz o této skutečnosti. Průkazy budou platit pro běžný rok i pro léta následující, nedojde-li k opatření podle odstavce 2.

(2)

Překročí-li příjem poplatníka podrobený dani z příjmů z literární a umělecké činnosti v některém roce částku 25 000 Kčs, je povinen oznámit tuto skutečnost zúčtovacímu středisku, které po projednání s příslušným Svazem rozhodne, zda průkaz uvedený v předchozí větě bude poplatníkovi ponechán i nadále, či nikoliv.

(3)

Organizace vyplácející odměny za činnost, která podléhá povinnému zprostředkování, 2 poukazují odměny v plné výši místu, které tuto činnost zprostředkovalo. Zprostředkující organizace postupuje při proplácení odměn podle § 5 odst. 1 zákona.

(4)

Úhrn odměn přijatých od občanů v roce rozhodném pro zdanění je poplatník povinen oznámit do 15. ledna příštího roku zúčtovacímu středisku.

(5)

Zúčtovacím střediskem jsou

a)

Ochranná organizace autorská při Českém fondu výtvarných umění v Praze, pokud jde o odměny vyplácené tvůrčím a výkonným umělcům, kteří mají trvalé bydliště v českých krajích,

b)

Slovenský fond výtvarného umění v Bratislavě, pokud jde o odměny vyplácené tvůrčím a výkonným umělcům, kteří mají trvalé bydliště na Slovensku.

(6)

Organizace poukazující zálohy na daň zúčtovacímu středisku zašlou s poukazem záloh současně seznam poplatníků, v němž uvedou u každého poplatníka jeho příjmení a jméno (i krycí jméno), adresu jeho bydliště, popř. adresu jeho zaměstnavatele, druh a výši hrubých odměn a u odměn z oboru výtvarného umění též výši odčitatelných položek, částku sraženého příspěvku kulturním fondům a částku zadržené a zúčtovacímu středisku poukázané zálohy na daň za uplynulé období ( § 12 odst. 1 zákona).

(7)

Zjistí-li zúčtovací střediska, že vzhledem k celkové výši odměn nestačí záloha ve výši 10 % odměny na krytí daně připadající na úhrn odměn od počátku roku a vznikly by pro poplatníka případné nedoplatky, uloží organizacím, které pravidelně nebo ve větším rozsahu vyplácejí poplatníkovi odměny, aby jako zálohu na daň zadržovaly a zúčtovacímu středisku odváděly vyšší přiměřené procento odměny. Organizace vyplácející odměny jsou povinny poukazovat z odměn zálohy na daň ve výši určené zúčtovacím střediskem od doručení příkazu až do konce kalendářního roku. Zúčtovací středisko zašle opis příkazu též poplatníkovi na vědomí.

§ 7

Základ daně

(K § 6)

(1)

Při výpočtu daně zúčtovacím střediskem se příjmy podrobené dani do 50 Kčs zaokrouhlují na celé stokoruny dolů a přes 50 Kčs na celé stokoruny nahoru. Sráží-li daň plátce odměny, zaokrouhluje se odměna po odpočtu odčitatelných částek podle § 7 odst. 1 zákona na celé 10 Kčs dolů.

(2)

Příjmem podrobeným dani nejsou náhrady cestovních výdajů, které vyplácí plátce vedle odměn, vykonává-li poplatník literární nebo uměleckou činnost podle určení plátce mimo své trvalé bydliště. Je-li smluvena odměna včetně náhrad za cestovní výdaje úhrnnou částkou, nelze z ní vylučovat náhradu těchto výdajů jako příjem nepodrobený dani.

(3)

Za příjem nepodrobený dani se považují pouze náhrady cestovních výdajů vyplacené podle zvláštních předpisů, 3 a to jen do výše těmito předpisy stanovené.

Odčitatelné položky
(K § 7)

§ 8

(1)

Má-li poplatník odměny z různých oborů literární a umělecké činnosti, stanoví se odčitatelná položka u každé odměny zvlášť podle toho, za jaké dílo nebo umělecký výkon je odměna vyplácena.

(2)

Poplatník je povinen za účelem správného stanovení odčitatelné položky v pochybných případech prokázat plátci, příp. zúčtovacímu středisku, o jaký druh odměny jde.

(3)

Jako náhrada nákladů spojených s pořízením díla se odečítá z odměn za fotografická díla užitá v periodickém tisku ( § 4 odst. 2 vyhlášky) odčitatelná položka ve výši 30 % odměny [ § 7 odst. 1 písm. a) č. 2 zákona].

§ 9

(1)

Za vyživovanou osobu poplatníkem se uznávají:

a)

děti za podmínek uvedených v § 1 odst. 1 a 2 a § 3 vyhlášky č. 96/1968 Sb.,o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem,

b)

manželka (družka) nebo manžel (druh) a jeho rodiče nebo rodiče jeho manželky (družky, manžela, druha), pokud tyto osoby nemají vlastní příjem přesahující ročně hrubých 6000 Kčs, žijí s poplatníkem ve společné domácnosti a poplatník jim poskytuje byt, stravu a ošacení,

c)

manželka (manžel), která nežije s poplatníkem ve společné domácnosti, na kterou však poplatník platí výživné určené nebo schválené soudem, pokud nemá vlastní příjem přesahující ročně hrubých 6000 Kčs.

(2)

Přechodný pobyt mimo společnou domácnost (např. z důvodů léčení, studií, učení, výkonu vojenské služby) není na závadu, aby tyto osoby byly považovány za vyživované.

(3)

Táž osoba může být uznána za vyživovanou pouze u jednoho poplatníka a u téhož poplatníka pouze u jedné daně. Podléhá-li poplatník vedle této daně ještě dani ze mzdy, poskytne se sleva na vyživované osoby vždy u daně ze mzdy. Při vybrání daně z příjmů z literární a umělecké činnosti se pak k vyživovaným osobám nepřihlíží.

(4)

Jestliže sleva na vyživované osoby poskytnutá poplatníkovi u daně ze mzdy by byla nižší než sleva poskytnutá na vyživované osoby u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti, sníží zúčtovací středisko na poplatníkovu žádost při zúčtování podle § 11 odst. 2 vyhlášky vypočtenou daň o rozdíl mezi slevou poskytnutou u daně ze mzdy a mezi slevou, která by mu příslušela u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti. Zúčtovací středisko sníží daň jen, prokáže-li poplatník potvrzením svého zaměstnavatele, kolik mu bylo v uplynulém roce sraženo na dani ze mzdy a kolik by mu bylo sraženo, kdyby mu nebyly poskytnuty žádné úlevy z důvodu vyživování osob.

(5)

O uznání osob poplatníkem za vyživované rozhoduje stav k 1. lednu roku, v němž bude daň sražena. Ke změnám během tohoto roku se nepřihlíží. Narodí-li se však během roku dítě, které bude uznáno u poplatníka za vyživovanou osobu, přihlíží se k němu již po celý rok, v němž se narodilo.

(6)

Nárok na slevu daně z důvodu vyživování osob uplatní a prokáže poplatník obdobným způsobem jako u daně ze mzdy. 4

§ 10

Sazba daně

(K § 8)

(1)

Překročí-li čistý příjem poplatníka 25 000 Kčs ročně, vybere se vedle daně sražené plátcem až do celkového čistého příjmu 27 300 Kčs ročně daň pouze částkou převyšující 25 000 Kčs.

(2)

Odměny devizovým cizozemcům vyplácí organizace, nejde-li o činnost podléhající povinnému zprostředkování ( § 6 odst. 1 vyhlášky), přímo poplatníkům. Z odměny srazí daň sazbou podle § 8 odst. 1 zákona bez přihlédnutí k již vyplaceným odměnám a odčitatelným položkám podle § 7 zákona. Obdobně postupuje při proplácení odměn devizovým cizozemcům zprostředkující organizace.

(3)

Daň se zaokrouhluje do 50 hal. na celé koruny dolů a přes 50 hal. na celé koruny nahoru.

Způsob vybírání daně
(K § 9 až 12)

§ 11

(1)

Z odměn přijatých od občanů, které je poplatník povinen oznámit zúčtovacímu středisku ( § 5 odst. 2 zákona a § 6 odst. 4 vyhlášky), vypočte se daň tak, že se připočtou k ostatním odměnám oznámeným zúčtovacímu středisku a příslušnou daň vypočte a od poplatníka vybere a odvede zúčtovací středisko po uplynutí roku ve lhůtě podle § 12 odst. 2 zákona.

(2)

Do konce února po uplynutí každého roku provede zúčtovací středisko u každého poplatníka, jehož příjem podrobený této dani po odečtení položek uvedených v § 7 odst. 1 zákona přesáhl v uplynulém roce 25 000 Kčs, výpočet daně, provede zúčtování všech došlých záloh na daň s vypočtenou daní a případné přeplatky, pokud přesahují 10 Kčs vrátí poplatníkovi. Vznikne-li ze zúčtování přeplatek nepřesahující 10 Kčs nebo nedoplatek, zúčtuje jej se zálohami došlými v dalších obdobích, popř. vyzve poplatníka, aby uhradil nedoplatek přímo zúčtovacímu středisku. Neuhradí-li poplatník nedoplatek na vyzvání, požádá zúčtovací středisko okresní národní výbor příslušný podle místa poplatníkova bydliště o vymáhání daňového nedoplatku.

§ 12

(1)

Zúčtovací středisko i plátce odměn, který vyplácí odměnu přímo poplatníkovi [ § 5 odst. 1 písm. a) zákona], je povinen vést o každém poplatníkovi záznamy, z nichž lze zjistit všechny skutečnosti rozhodující o výši odměn a o sražené a odvedené dani. Na rubu vplatního lístku, jímž odvádí sraženou daň, je povinen uvést, jakou částku úhrnem srazil všem poplatníkům v období, za něž odvádí daň.

(2)

Do 15. března po uplynutí každého roku je povinno zúčtovací středisko i plátce, který vyplácí odměny přímo poplatníkovi [ § 5 odst. 1 písm. a) zákona] zaslat okresnímu národnímu výboru na tiskopise vydaném ministerstvem financí hlášení o vyplacených odměnách a o sražené a odvedené dani z příjmů z literární a umělecké činnosti v uplynulém kalendářním roce.

§ 13

Zúčtovací středisko nebo plátce smí daň, kterou poplatníkovi nesrazil, srazit dodatečně, jen neuplynula-li promlčecí lhůta podle § 14 zákona.

Závěrečná ustanovení
(K § 16 až 18)

§ 14

(1)

Daň podle tohoto zákona se vybere z doplatků a záloh vyplacených nebo poplatníkovi připsaných k dobru po 1. lednu 1969, i když jde o doplatky a zálohy na odměny za dodaná díla nebo provedené výkony před uvedeným dnem.

(2)

Ministerstvo financí, popř. orgán jím zmocněný, upraví na žádost autora po projednání s příslušným uměleckým svazem daň připadající na odměny za významná původní díla literární, výtvarná nebo hudební, na nichž autor prokazatelně pracoval po dobu delší než jeden rok, aby výše daně odpovídala průměrné odměně za činnost autora v jednotlivých letech, v nichž na díle pracoval.

(3)

Počínaje rokem 1969 se zrušuje vyhláška č. 37/1965 Sb. k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášky č. 145/1965 Sb.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; použije se jí poprvé pro výpočet daně z příjmů z literární a umělecké činnosti z příjmů dosažených po 1. lednu 1969.

Ministr:

Ing. Sucharda v. r.Poznámky pod čarou:

§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 37/1965 Sb․, k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti.

Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 71/1958 Ú. l., kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, ve znění vyhlášky č. 176/1958 Ú. l. a vyhlášky č. 74/1964 Sb. a vyhláška č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti ve znění vyhlášky č. 74/1964 Sb.

Vyhláška č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

Vyhláška č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

Poznámky pod čarou:
1

§ 6 odst. 3 vyhlášky č. 37/1965 Sb․, k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti.

2

Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 71/1958 Ú. l., kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla, ve znění vyhlášky č. 176/1958 Ú. l. a vyhlášky č. 74/1964 Sb. a vyhláška č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti ve znění vyhlášky č. 74/1964 Sb.

3

Vyhláška č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

4

Vyhláška č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.