Čekejte, prosím...
A A A
21/1968 Sb. znění účinné od 1. 1. 1993
změněnos účinností odpoznámka

sdělením č. 37/1999 Sb.

1.1.1993

 

21

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 30. ledna 1968

o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organiczací

 

Dne 21. listopadu 1947 byla v New Yorku Valným shromážděním Organizace spojených národů schválena Úmluva o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací.

 

President republiky podepsal listinu o přístupu k Úmluvě s touto výhradou:

"Československá socialistická republika se nepokládá za vázánu ustanoveními oddílu 24 a 32 Úmluvy, které předpokládají obligatorní pravomoc Mezinárodního soudního dvora pro spory vzniklé z výkladu nebo provádění Úmluvy; pokud se týče příslušnosti Mezinárodního soudního dvora pro tyto spory, zastává Československá socialistická republika stanovisko, že k tomu, aby mohl být úrčitý spor předložen k vyřešení Mezinárodnímu soudnímu dvoru, je v každém jednotlivém případě nezbytný souhlas všech stran ve sporu. Tato výhrada se týká rovněž ustanovení oddílu 32, podle něhož mají strany přijmout posudek Mezinárodního soudního dvora jako rozhodující."

 

Listina o přístupu byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Úmluvy, dne 29. prosince 1966.

 

Na základě svého článku XI oddílu 41 nabyl přístup Československé socialistické republiky účinnosti dnem uložení listiny o přístupu. V souladu s ustanovením článku XI oddílu 43 Úmluvy se Československá socialistická republika zavázala provádět její ustanovení vůči

a)

Mezinárodní organizaci práce,

b)

Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu,

c)

Mezinárodní organizaci pro civilní letectví,

d)

Mezinárodní zdravotnické organizaci,

e)

Světové poštovní unii,

f)

Mezinárodní telekomunikační unii,

g)

Světové meteorologické organizaci a

h)

Mezivládní námořní poradní organizaci.

Poznámka zpracovatele:

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. září 1988 Československá socialistická republika sdělila nótou generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů v souladu s článkem XI oddílem 43 Úmluvy o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 21. listopadu 1947, rozhodnutí závazně provádět ustanovení této úmluvy vůči

i)

Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO),

j)

Světové organizaci pro duševní vlastnictví (WIPO),

k)

Organizaci spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO).

 

Poznámka zpracovatele:

Provádění ustanovení Úmluvy ve vztahu k těmto organizacím podle jejího článku XI oddílu 43 nabylo pro Československou socialistickou republiku účinnosti dne 6. září 1988.

Dále dne 26. dubna 1991 sdělila Česká a Slovenská Federativní Republika nótou generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů rozhodnutí závazně provádět ustanovení této úmluvy vůči

l)

Mezinárodnímu měnovému fondu (IMF),

m)

Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD),

n)

Mezinárodní finanční korporaci (IFC), a

o)

Mezinárodnímu sdružení pro rozvoj (IDA)․

 

Poznámka zpracovatele:

Provádění ustanovení Úmluvy ve vztahu k těmto organizacím podle jejího článku XI oddílu 43 nabylo pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku účinnosti dne 26. dubna 1991.

Současně dne 26. dubna 1991 Česká a Slovenská Federativní Republika oznámila nótou generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů odvolání výhrady k Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací ze dne 21. listopadu 1947, učiněné při přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě dne 29. prosince 1966.

S odvoláním výhrady vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident republiky odvolání výhrady podepsal.

 

Odvolání výhrady:

"Československá socialistická republika se nepokládá za vázánu ustanoveními oddílu 24 a 32 Úmluvy, které předpokládají obligatorní pravomoc Mezinárodního soudního dvora pro spory vzniklé z výkladu nebo provádění Úmluvy; pokud se týče příslušnosti Mezinárodního soudního dvora pro tyto spory, zastává Československá socialistická republika stanovisko, že k tomu, aby mohl být určitý spor předložen k vyřešení Mezinárodnímu soudnímu dvoru, je v každém jednotlivém případě nezbytný souhlas všech stran ve sporu. Tato výhrada se týká rovněž ustanovení oddílu 32, podle něhož mají strany přijmout posudek Mezinárodního soudního dvora jako rozhodující."

 

nabylo účinnosti dne 26. dubna 1991.

 

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

David v. r.

ÚMLUVA

o výsadách a imunitách odborných organizací, schválená Valným shromážděním

Organizace spojených národů dne 21. listopadu 1947

Jelikož Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo dne 13. února 1946 rezoluci za účelem co možná největšího sjednocení výsad a imunit, kterých požívá Organizace spojených národů a různé odborné organizace, a jelikož se konaly konzultace týkající se provádění uvedené rezoluce mezi Organizací spojených národů a odbornými organizacemi, Valné shromáždění rezolucí 179(II) přijalo dne 21. listopadu 1947 tuto Úmluvu, která se předkládá odborným organizacím k přijetí a všem členským státům organizace spojených národů a všem ostatním státům, které jsou členy jedné nebo více odborných organizací, k přístupu.

 

 

Č l á n e k I

Definice a rozsah

 

O d d í l 1

 

V této Úmluvě:

1.

Slova "standardní ustanovení" se týkají ustanovení článků II až IX

2.

Slova "odborné organizace" znamenají:

a)

Nezinárodní organizaci práce,

b)

Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství,

c)

Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu,

d)

Mezinárodní organizaci pro civilní letectví,

e)

Mezinárodní měnový fond,

f)

Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj,

g)

Světovou zdravotnickou organizaci,

h)

Světovou poštovní unii,

i)

Mezinárodní telekomunikační unii a

j)

kteroukoli jinou organizaci přidruženou k Organizaci spojených národů podle ustanovení článků 57 a 63 Charty.

3.

Slovo "Úmluva" znamená ve vztahu ke kterékoli odborné organizaci standardní ustanovení, jak jsou upravena konečným (nebo revidovaným) textem přílohy předané touto organizací podle ustanovení oddílů 36 a 38.

4.

Pro účely článku III slova "majetek a aktiva" zahrnují rovněž majetek a fondy spravované odbornou organizací při plnění jejích statutárních funkcí.

5.

Pro účely článků V a VII výraz "zástupci členů" třeba vykládat tak, že zahrnuje všechny zástupce, alternáty, poradce, technické experty a tajemníky delegací.

6.

V oddílech 13, 14, 15 a 25 se výrazem "schůze svolaná odbornou organizací" rozumí schůze: 1. jejího shromáždění a výkonného orgánu (jakkoli označeného) a 2. jakékoli komise zřízené podle její ústavy, 3. jakékoli mezinárodní konference jí svolané, 4. jakéhokoli výboru kteréhokoli z těchto orgánů.

7.

Výraz "vedoucí sekretariátu" znamená hlavního výkonného úředníka příslušné odborné organizace, ať je označen jako "generální ředitel" nebo jinak.

 

O d d í l 2

 

Každá smluvní strana této Úmluvy ve vztahu ke kterékoli odborné organizaci, na niž se Úmluva vztahuje podle oddílu 37, poskytne této organizaci nebo ve vztahu k ní výsady a imunity stanovené ve standardních ustanoveních na základě podmínek v nich specifikovaných s výhradou úprav obsažených v ustanoveních konečné (nebo revidované) přílohy týkající se dané organizace a předané podle oddílu 36 nebo 38.

 

 

Č l á n e k I I

Právnická osobnost

 

O d d í l 3

 

Odborné organizace jsou právnickými osobami. Mají způsobilost a) sjednávat smlouvy, b) nabývat a zcizovat nemovitý a movitý majetek, c) vystupovat před soudy.

 

Č l á n e k I I I

Majetek, fondy a aktiva

 

O d d í l 4

 

Odborné organizace, jejich majetek a aktiva kdekoli umístěné a kýmkoli držené požívají imunity vynětí z jurisdikce kteréhokoli druhu, pokud se jí v určitém případě výslovně nezřekly, Rozumí se však, že žádné zřeknutí se imunity se nemůže vztahovat na opatření exekuční.

 

O d d í l 5

 

Místnosti odborných organizací jsou nedotknutelné. Majetek a aktiva odborných organizací, kdekoli umístěné a kýmkoli držené požívají imunity vůči prohlídce, rekvizici, konfiskaci, vyvlastnění a jakémukoli jinému zásahu výkonnému, administrativnímu, soudnímu nebo zákonodárnému.

 

O d d í l 6

 

Archívy odborných organizací a vůbec všechny listiny, které jim náležní, nebo jsou v jejich držení, jsou nedotknutelné, ať jsou kdekoli umístěny.

 

O d d í l 7

 

Nepodléhajíce finanční kontrole, předpisům nebo moratoriím kteréhokoli druhu,

a)

odborné organizace mohou držet fondy, zlato nebo kteroukoli měnu a mít účty v kterékoli měně;

b)

odborné organizace mohou volně převádět své fondy, zlato nebo měnu z jedné země do druhé nebo uvnitř kterékoli země a směňovat kteroukoli měnu, již drží, za kteroukoli jinou měnu.

 

O d d í l 8

 

Při výkonu svých práv podle výše uvedeného oddílu 7 bude každá odborná organizace brát náležitý zřetel na všechny připomínky vlády kterékoli smluvní strany pokud shledá, že jim může vyhovět bez újmy svých zájmů.

 

O d d í l 9

 

Odborné organizace, jejich aktiva, příjmy a jiný majetek jsou

a)

osvobozeny od všech přímých daní; rozumí se však, že se odborné organizace nebudou domáhat osvobození od daní, které jsou ve skutečnosti pouze poplatkem za služby obecně užitečné;

b)

osvobozeny od celních poplatků a dovozních a vývozních zákazů a omezení, pokud jde o předměty dovážené nebo vyvážené odbornými organizacemi pro jejich úřední potřebu. Rozumí se však, že předměty s tímto osvobozením dovezené nebudou prodány ve státě, kam byly dovezeny, leč za podmínek dohodnutých s vládou tohoto státu:

c)

osvobozeny od celních poplatků a dovozních i vývozních zákazů a omezení, pokud jde o jejich publikace.

 

O d d í l 1 0

 

Ačkoli odborné organizace se zpravidla nebudou domáhat osvobození od spotřebních dávek a od daní z prodeje nemovitého a movitého majetku tvořících součást ceny, jež má být zaplacena, smluvní strany učiní přesto, kdykoli to bude možné vhodná správní opatření za účelem prominutí nebo vrácení dávky nebo daně, když odborné organizace budou činit pro úřední potřebu důležité nákupy, na které takové dávky a daně byly nebo mají být uvaleny.

 

Č l á n e k I V

Usnadnění spojení

 

O d d í l 1 1

 

Každá odborná organizace bude na území každého státu, který je stranou této Úmluvy, vůči této organizaci, požívat pro dopravování úředních zpráv nakládání neméně výhodného, než je nakládání poskytované vládou tohoto státu kterékoli jiné vládě čítajíc v to její diplomatickou misi, pokud jde o přednostní práva, sazby a poplatky za poštovní zásilky, kabelogramy, telegramy, radiogramy, fototelegramy, telefonické a jiné dopravování zpráv, jakož i pokud jde o novinářské sazby za zprávy pro tisk a rozhlas.

 

O d d í l 1 2

 

Úřední korespondence a ostatní úřední spojení odborných organizací nepodléhají cenzuře.

 

Odborné organizace mají právo používat šifer a odesílat a přijímat korespondenci prostřednictvím kurýrů nebo zapečetěných zavazadel, požívajících týchž imunit a výsad jako diplomatičtí kurýři a diplomatická zavazadla.

 

Nic v tomto oddíle nebude vykládáno tak, že by vylučovalo přijetí vhodných bezpečnostních opatření, stanovených dohodou mezi smluvní stranou této Úmluvy a odbornou organizací.

 

Č l á n e k V

Zástupci členských států

 

O d d í l 1 3

 

Zástupci členských států požívají na schůzích svolaných odbornou organizací při výkonu svých funkcí a cestou do místa schůze a z tohoto místa těchto výsad a imunit:

a)

imunity proti zatčení nebo vazbě a proti zabavení osobních zavazadel a imunity vynětí z jurisdikce kteréhokoli druhu pro výroky ústní nebo písemné a pro všechna jednání, jež učiní jakožto zástupci;

b)

nedotknutelnosti veškerých listin a dokumentů;

c)

právo užívat šifer a přijímat listiny a korespondenci kurýrem nebo v zapečetěných zavazadlech;

d)

pro sebe i své manžely vynětí z přistěhovaleckých omezení, z hlášení cizinců a z povinností plynoucích ze státní služby ve státě, do kterého přijíždějí nebo kterým projíždějí při výkonu svého úřadu;

e)

pokud jde o omezení devizová nebo měnová týchž výhod, které se poskytují zástupcům cizích vlád s dočasným úředním posláním;

f)

pokud jde o osobní zavazadla týchž imunit a výhod, které se poskytují diplomatickým zástupcům srovnatelné hodnosti.

 

O d d í l 1 4

 

Aby byla zástupcům členských států v odborných organizacích na schůzích jimi svolaných zajištěna plná svoboda slova a nezávislost při plnění jejich povinností, imunita vynětí z jurisdikce pro výroky ústní nebo písemné a pro všechna jednání, jež učiní při plnění svých povinností, se bude i nadále poskytovat, bez ohledu na to, že tyto osoby již nebudou vykonávat tyto funkce.

 

O d d í l 1 5

 

Tam, kde daňová povinnost kteréhokoli druhu závisí na pobytu, se za dobu pobytu nepovažují ta období, po které se zástupci členských států v odborných organizacích a na schůzích svolaných těmito odbornými organizacemi zdržují na území některé smluvní strany pro plnění svých povinností.

 

O d d í l 1 6

 

Výsady a imunity se zástupcům členských států poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, nýbrž k zabezpečení nezávislého vykonávání jejich úkolů souvisících s odbornými organizacemi. Proto má smluvní strana nejen právo, nýbrž povinnost zříci se imunity svého zástupce v každém případě, kdy by podle mínění smluvní strany imunita překážela výkonu spravedlnosti a kdy je možno se ji zříci bez újmy účelu, pro který se imunita poskytuje.

 

O d d í l 1 7

 

Ustanovení oddílu 13, 14, a 15 nelze používat ve vztahu mezi zástupcem a orgány státu, jehož je příslušníkem anebo jehož je nebo byl zástupcem.

 

Č l á n e k VI

Úředníci

 

 

O d d í l 1 8

 

Každá odborná organizace určí kategorie úředníků, na něž se vztahují ustanovení tohoto článku a článku VIII. Předloží jejich seznam všem smluvním stranám této Úmluvy v případě každé odborné organizace a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Jména úředníků zahrnutých do těchto kategorií oznámí čas od času výše uvedeným vládám.

 

O d d í l 1 9

 

Úředníci odborných organizací:

a)

požívají imunity vynětí z jurisdikce pro výroky ústní nebo písemné a pro všechna jednání při výkonu svých úředních funkcí;

b)

jsou vyňati ze zdanění platů a požitků placených jim odbornými organizacemi za týchž podmínek jeko úředníci Organizace spojených národů;

c)

požívají spolu se svými manžely a příbuznými na nich závislými imunity vůči přistěhovaleckým omezením a vůči hlášení cizinců;

d)

požívají stejných výsad, pokud jde o devizové výhody, jako úředníci diplomatických misí srovnatelných hodností;

e)

požívají spolu se svými manžely a příbuznými na nich závislými v době mezinárodních krizí týchž repatriačních výhod jako úředníci diplomatických misí srovnatelných hodností;

f)

mají právo dovézt bezcelně svůj nábytek a svršky v době prvého nástupu úřadu v příslušné zemi.

 

O d d í l 2 0

 

Úředníci odborných organizací požívají imunity vůči povinnostem plynoucím ze státní služby, přičemž ve vztahu ke státům, jejichž jsou občany, se tato imunita týká pouze těch úředníků odborných organizací, jejichž jména byla v souvislosti s jejich posláním zanesena do seznamu sestaveného vedoucím sekretariátu odborné organizace a schváleného příslušným státem.

 

Jestliže by jiní úředníci odborných organizací měli být povoláni k výkonu státní služby, příslušný stát poskytne na žádost příslušné odborné organizace takový dočasný odklad povolání uvedenýh úředníků, jaký je třeba k tomu, aby se zabránilo přerušení důležité práce.

 

O d d í l 2 1

 

Kromě výsad a imunit uvedených v oddílech 19 a 20 vedoucí sekretariátu každé odborné organizace a rovněž úředník jednající jeho jménem v době jeho nepřítomnosti požívají spolu se svými manžely a nezletilými dětmi takových výsad a imunit, vynětí a výhod, jež jsou poskytovány diplomatickému personálu podle mezinárodního práva.

 

O d d í l 2 2

 

Výsady a imunity se poskytují úředníkům pouze v zájmu odborných organizací a nikoli pro jejich osobní prospěch. Každá odborná organizace má právo a povinnost zříci se imunity kteréhokoli úředníka v každém případě, kdy by podle jejího mínění překážela výkonu spravedlnosti a kdy je možno se jí zříci bez újmy zájmů této odborné organizace.

 

O d d í l 2 3

 

Každá odborná organizace bude vždy spolupracovat s příslušnými úřady smluvních stran, aby usnadnila řádný výkon práva, zabezpečila zachovávání policejních předpisů a zabránila každému zneužití výsad, imunit a výhod uvedených v tomto článku.

 

Č l á n e k V I I

Zneužití výsady

 

O d d í l 2 4

 

Jestliže kterákoli smluvní strana této Úmluvy má za to, že došlo k zneužití výsady nebo imunity uvedené v této Úmluvě, budou se konat konzultace mezi tímto státem a příslušnou odbornou organizací s cílem zjistit, zda k němu došlo, a v kladném případě s cílem zajistit, aby se neopakovalo. Jestliže konzultace nepovedou k uspokojivému výsledku pro tento stát a pro tuto odbornou organizaci, bude otázka, zda došlo k zneužití výsady nebo imunity, předložena Mezinárodnímu soudnímu dvoru podle ustanovení oddílu 32. Jestliže Mezinárodní soudní dvůr dospěje k závěru, že ke zneužití došlo, bude mít smluvní strana této Úmluvy, která byla tímto zneužitím poškozena, právo odejmout příslušné odborné organizaci po jejím uvědomění výhody plynoucí z výsady nebo imunity, jíž bylo zneužito.

 

O d d í l 2 5

 

1.

Zástupci členských států na shromážděních svolaných odbornými organizacemi, při výkonu svých funkcí a během své cesty do místa a z místa shromáždění a úředníci kategorie stanovené v oddílu 18, nesmějí být požádáni místními orgány, aby opustili stát, v němž vykonávají své funkce v souvislosti s jakoukoli úřední činností. Avšak v případě zneužití výsad spojených s pobytem, jehož se taková osoba dopustila v určitém státě mimo rámec svých úředních funkcí, může vláda tohoto státu požádat, aby tento stát opustila za těchto podmínek:

2.

 

I.

Zástupci členských států nebo osoby, které mají podle oddílu 21 nárok na diplomatické imunity, nebudou požádáni, aby opustili stát jiným způsobem než podle procedury uplatňované vůči diplomatickým zástupcům, akreditovaným v tomto státě.

II.

V případě kdy jde o úředníka, na něhož se nevztahuje oddíl 21, nebude vydán příkaz, aby opustil příslušný stát, leč se souhlasem ministra zahraničních věcí tohoto státu, který může být vysloven jen po konzultaci s vedoucím sekretariátu příslušné odborné organizace; a jestliže proti úředníkovi probíhá řízení o vyhoštění, vedoucí sekretariátu odborné organizace má právo zúčastnit se takového řízení jménem osoby, proti níž bylo zavedeno.

 

Č l á n e k V I I I

Laissez-passer

 

O d d í l 2 6

 

Úředníci odborných organizací mohou používat laissez-passer Organizace spojených národů v souladu s administrativními ujednáními uzavřenými mezi generálním tajemníkem Organizace spojených národů a příslušnými orgány odborných organizací, které mohou být zvláště zmocněny k vydávání laissez-passer. Generální tajemník Organizace spojených národů bude informovat všechny smluvní strany o každém takovém ujednání.

 

O d d í l 2 7

 

Smluvní strany této Úmluvy uznávají a přijímají laissez-passer Organizace spojených národů vydané úředníkům odborných organizací jako platné cestovní doklady.

 

O d d í l 2 8

 

Žádosti o víza, pokud se od úředníků odborných organizací vyžadují, kteří mají laissez-passer Organizace spojených národů, budou vyřizovány co nejrychleji, bude-li k nim přiloženo potvrzení o tom, že cestují v souvislosti se záležitostmi odborné organizace. Kromě toho bude těmto osobám usnadněno rychlé cestování.

 

O d d í l 2 9

 

Výhody obdobné těm, jež jsou uvedeny v oddíle 28, se poskytují expertům a jiným osobám, kteří, ač nemají laissez-passer Organizace spojených národů, mají potvrzení o tom, že cestují v souvislosti se záležitostmi odborné organizace.

 

O d d í l 3 0

 

Vedoucí sekretariátu, jejich pomocníci, vedoucí oddělení a ostatní úředníci, kteří nemají nižší hodnost než vedoucí oddělení odborných organizací, a kteří cestují na laissez-passer Organizace spojených národů v souvislosti se záležitostmi odborných organizací, požívají týchž cestovních výhod jako úředníci diplomatických misí srovnatelné hodnosti.

 

Č l á n e k I X

Urovnání sporů

 

O d d í l 3 1

 

Každá odborná organizace učiní opatření pro vhodný způsob urovnávání:

a)

sporů vzniklých ze smluv nebo jiných sporů soukromoprávní povahy, v nichž je odborná organizace stranou;

b)

sporů, v nicž je účasten kterýkoli úředník odborné organizace, který pro své úřední postavení požívá imunity, pokud nedošlo ke zřeknutí se imunity podle ustanovení oddílu 22.

 

O d d í l 3 2

 

Všechny rozpory vzniklé z výkladu nebo provádění této Úmluvy budou předloženy Mezinárodnímu soudnímu dvoru, pokud se v některém případě strany nedohodnou, že užijí jiného prostředku urovnání. Vznikne-li rozpor mezi některou odbornou organizací na jedné straně a některou smluvní stranou na straně druhé, bude podle článku 96 Charty, článku 65 Statutu Mezinárodního soudního dvora a v souladu s příslušnými ustanoveními dohod, uzavřených mezi Organizací spojených národů a příslušnou odbornou organizací podána žádost o posudek o kterékoli právní otázce ve sporu zahrnuté. Strany přijmou posudek Mezinárodního soudního dvora jako rozhodující.

 

Č l á n e k X

Přílohy a provádění jednotlivými odbornými

organizacemi

 

O d d í l 3 3

 

Pro každou odbornou organizaci platí standardní ustanovení s výhradou změn, obsažených v konečném (revidovaném) textu přílohy, týkající se této organizace, podle ustanovení oddílu 36 a 38.

 

O d d í l 3 4

 

Ustanovení této Úmluvy ve vztahu ke kterékoli odborné organizaci se vykládají ve světle funkcí, svěřených této odborné organizaci jejím statutem.

 

O d d í l 3 5

 

Návrhy příloh 1 až 9 se doporučují uvedeným odborným organizacím. V případě kterékoli odborné organizace, jež není výslovně uvedena v oddílu 1, generální tajemník Organizace spojených národů zašle této organizaci návrh přílohy doporučený Hospodářskou a sociální radou.

 

O d d í l 3 6

 

Konečný text každé přílohy bude přijat příslušnou odbornou organizací podle její statutární procedury. Opis přílohy přijaté každou odbornou organizací bude předán generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a nahradí tak návrh uvedený v oddíle 35.

 

O d d í l 37

 

Tato Úmluva nabude pro každou odbornou organizaci účinnosti, jakmile předá generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů konečný text příslušné přílohy a bude ho informovat o tom, že přijímá standardní ustanovení, jak byla upravena v příslušné příloze, a zaváže se provádět oddíly 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 a 45 (s výhradou jakýchkoli úprav oddílu 32, jež mohou být pokládány za nutné za účelem sladění konečného textu přílohy se statutem příslušné odborné organizace) a všechna ustanovení přílohy, ukládající této odborné organizaci povinnosti. Generální tajemník zašle všem členským státům Organizace spojených národů a jiným členským státům odborných organizací ověřené opisy všech příloh, jež mu byly předány podle ustanovení tohoto oddílu a revidovaných příloh, jež byly předány podle ustanovení oddílu 38.

 

O d d í l 3 8

 

Jestliže některá odborná organizace po předání konečného textu přílohy podle ustanovení oddílu 36 schválí jakýkoli doplněk podle své statutární procedury, předá tato odborná organizace revidovaný text generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

 

O d d í l 3 9

 

Ustanovení této Úmluvy žádným způsobem neomezují a nejsou na újmu výsadám a imunitám, jež byly nebo mohou být poskytnuty kterýmkoli státem některé odborné organizace pro to, že na území tohoto státu je její sídlo nebo sídla jejich oblastních úřadoven. Tato Úmluva nebude vykládána tak, že by bránila kterékoli smluvní straně a kterékoli odborné organizaci uzavřít dodatečné dohody upravující ustanovení této Úmluvy nebo rozšiřující nebo omezující výsady a imunity poskytované této Úmluvou.

 

O d d í l 4 0

 

Rozumí se, že standardní ustanovení pozměněná konečným textem přílohy zaslané příslušnou odbornou organizací generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů podle ustanovení oddílu 36 (nebo revidované přílohy zaslané podle ustanovení oddílu 38), budou v souladu s ustanoveními statutu, který bude pro příslušnou odbornou organizaci v platnosti, a jestliže by bylo zapotřebí doplnit tento statut tak, aby byl sladěn, že takový doplněk vstoupí v platnost podle statutární procedury této odborné organizace předtím, než bude konečná (nebo revidovaná) příloha předána.

 

Tato Úmluva nemá působit tak, aby rušila nebo měnila ustanovení statutu některé odborné organizace, ani práva, ani povinnosti, jež by mohla mít, získat nebo převzít.

 

Č l á n e k X I

Závěrečná ustanovení

 

O d d í l 4 1

 

Přístup kteréhokoli členského státu Organizace spojených národů a (s přihlédnutím k ustanovení oddílu 42) kteréhokoli členského státu některé odborné organizace k této Úmluvě se uskuteční uložením listiny o přístupu u generálního tajemníka Organizace spojených národů a nabude účinnosti dnem jejího uložení.

 

O d d í l 4 2

 

Každá příslušná odborná organizace doručí text této Úmluvy spolu s příslušnými přílohami těm svým členským státům, které nejsou členy Organizace spojených národů, a vyzve je, aby k ní přistoupily, pokud jde o tuto organizaci, uložením listiny o přístupu k této Úmluvě buď u generálního tajemníka Organizace spojených národů nebo u vedoucího sekretariátu příslušné odborné organizace.

 

O d d í l 4 3

 

 

Každá smluvní strana této Úmluvy uvede ve své listině o přístupu tu odbornou organizaci nebo organizace, vůči nimž se zavazuje provádět ustanovení této Úmluvy. Každá smluvní strana této Úmluvy se může dodatečným písemným sdělením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů zavázat provádět ustanovení této Úmluvy vůči další nebo dalším odborným organizacím. Toto sdělení nabude účinnosti dnem, kdy je obdrží generální tajemník.

 

O d d í l 4 4

 

Tato Úmluva vstoupí v platnost pro každou smluvní stranu této Úmluvy ve vztahu k některé odborné organizaci, jakmile se pro tuto organizaci stala aplikovatelnou podle ustanovení oddílu 37 a jakmile se smluvní strana zaváže provádět ustanovení Úmluvy vůči této organizaci podle ustanovení oddílu 43.

 

O d d í l 4 5

 

Generální tajemník organizace spojených národů bude informovat všechny členské státy odborných organizací o uložení každé listiny o přístupu, kterou obdržel podle ustanovení oddálu 41, a dalších sdělení, která obdržel podle ustanovení oddílu 43. Vedoucí sekretariátu kterékoli odborné organizace bude informovat generálního tajemníka Organizace spojených národů a členské státy příslušné organizace o uložení každé listiny o přístupu, která byla u něho uložena podle ustanovení oddílu 42.

 

O d d í l 4 6

 

Jakmile některý stát uložil listinu o přístupu nebo pozdější sdělení, může tento stát provádět podle svých předpisů ustanovení této Úmluvy, upravená konečným textem příslušných příloh týkajících se odborných organizací, zahrnutých takovým přístupem nebo sdělením.

 

O d d í l 4 7

 

1.

S výhradou odstavců 2 a 3 tohoto oddílu, každá smluvní strana této Úmluvy zavazuje se provádět tuto Úmluvu ve vztahu ke každé odborné organizaci, kterou uvede ve své listině o přístupu nebo v pozdějším sdělení, až do té doby, než revidovaná Úmluva nebo příloha nabude účinnosti pro tuto organizaci a přislušný stát přijme tuto revidovanou Úmluvu nebo přílohu. V případě revidované přílohy se přijetí ze strany států provede sdělením generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, jež nabude účinnosti dnem, kdy je generální tajemník obdrží.

2.

Avšak každá smluvní strana této Úmluvy, která není nebo přestala být členským státem některé odborné organizace, může zaslat písemné sdělení generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a vedoucímu sekretariátu příslušné organizace o tom, že hodlá odejmout této organizaci výhody této Úmluvy od určitého dne, nikoli však dříve než tři měsíce od obdržení tohot sdělení.

3.

Každá smluvní strana této Úmluvy může odejmout výhody této Úmluvy kterékoli odborné organizaci, která přestane být přidružena k Organizaci spojených národů.

4.

Generální tajemník Organizace spojených národů bude informovat všechny smluvní strany této Úmluvy o každém sdělení, které obdrží podle ustanovení tohoto oddílu.

 

O d d í l 4 8

 

Na žádost jedné třetiny smluvních stran této Úmluvy svolá generální tajemník Organizace spojných národů konferenci za účelem její revize.

 

O d d í l 4 9

 

Generální tajemník Organizace spojených národů zašle opisy této Úmluvy každé odborné organizaci a vládě každého členského státu Organizace spojených národů.

Příloha I

Mezninárodní organizace práce

 

Ve vztahu k Mezinárodní organizaci práce platí standardní ustanovení s výhradou těchto ustanovení:

 

1. Článek V [mimo ustanovení odstavce c) oddílu 13] a oddíl 25. odstavce 1 a 2 (a) článku VII se vztahuje na zaměstnance a pracovníky správní rady Mezinárodní organizace práce a na jejich náhradníky, pokud se správní rada nezřekne imunity některé takové osoby podle ustanovení oddílu 16.

 

2. Výsady, imunity, vynětí a výhody uvedené v oddílu 21 standardních ustanovení bude rovněž požívat každý zástupce generálního ředitele Mezinárodní úřadovny práce a každý pomocník generálního ředitele Mezinárodní úřadovny práce.

 

3. (i) Experti (mimo úředníky, na něž se vztahují ustanovení článku VI), kteří pracují ve výborech Organizace nebo vykonávají v jejím zájmu služební poslání, požívají těchto výsad a imunit, pokud je to nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí, a to i po dobu, kdy budou na cestě v souvislosti s činností v těchto výborech nebo v souvislosti s tímto posláním:

a)

imunity vůči zatčení a vůči zabavení osobních zavazadel;

b)

imunity vynětí z jurisdikce jakéhokoli druhu pro výroky ústní nebo písemné a pro jednání, jež učiní při plnění svých úředních povinností; tato imunita se bude i nadále poskytovat bez ohledu na to, že tyto osoby již nebudou pracovat ve výborech Organizace nebo nebudou již v zájmu Organizace vykonávat služební poslání;

c)

stejných výhod, pokud jde o devizová a měnová omezení a pokud jde o osobní zavazadla, jakých požívají úředníci cizích vlád, s dočasným úředním posláním;

d)

nedotknutelnosti svých listin a dokumentů týkajících se činnosti pro Organizaci, jíž jsou pověřeni.

 

(ii) V souvislosti s výše uvedeným odstavcem d) článku 3 (i) bude platit zásada, obsažená v poslední větě oddílu 12 standardních ustanovení.

 

(iii) Výsady a imunity se expertům Organizace poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, nýbrž v zájmu Organizace. Organizace má právo a povinnost zříci se imunity kteréhokoli experta v každém případě, kdy podle jejího názoru by imunita překážela výkonu spravedlnosti a kdy je možno se jí zříci bez újmy zájmům Organizace.

 

1. Návrhy příloh doporučené Valným shromážděním nebo Hospodářskou a sociální radou, o nichž se pojednává v oddíle 35, podléhají schválení příslušnými odbornými organizacemi podle jejich statutární procedury.

 

Podle ustanovení oddílu 36 Úmluvy každá z těchto příloh v té formě, jak bude schválena příslušnou odbornou organizací a zaslána generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, nahrazuje doporučený návrh a stává se konečným textem přílohy ve vztahu k této odborné organizaci. Proto přílohy, které jsou zde uvedeny, nejsou návrhy příloh, ale jejich konečným textem, který byl schválen odbornými organizacemi a zaslán generálnímu tajemníkovi. Jelikož originál konečného textu příloh je vyhotoven v angličtině a francouzštině, uvádějí se přílohy pouze v těchto dvou jazycích.

 

Následuje seznam odborných organizací, které podle ustanovení oddílu 37 zaslaly generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů konečný text jejich příloh a informovaly ho o tom, že přijímají standardní ustanovení, jak byla pozměněna těmito přílohami, a zavazují se provádět ustanovení oddílů 8, 18, 22, 23, 24, 31, 32, 42 a 45 a jakákoli ustanovení příloh ukládajících povinnosti odborným organizacím:

 

Odborné organizace: Datum obdržení konečného textu příloh:

Světová zdravotnická organizace 2. srpna 1948

Mezinárodní organizace pro civilní letectví 11. srpna 1948

Mezinárodní organizace práce 14. září 1948

Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství 13. prosince 1948

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 7. února 1949

Mezinárodní organizace pro uprchlíky 4. dubna 1949

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 29. dubna 1949

Mezinárodní měnový fond 9. května 1949

Světová poštovní unie 11. července 1949

Příloha II

Organizace spojených národů pro výživu

a zemědělství

 

Ve vztahu k Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství (dále jen "Organizace") platí standardní ustanovení s výhradou těchto ustanovení:

 

1. Ustanovení článku V a oddílu 25, paragrafu 1 a 2 (1) článku VII se vztahuje i na předsedu Rady Organizace, pokud se Rada Organizace podle ustanovení oddílu 16 některé imunity tohoto předsedy nezřekne.

 

2. (i) Experti (mimo úředníky, na něž se vztahují ustanovení článku VI), kteří pracují ve výborech Organizace nebo vykonávají v jejím zájmu služební poslání, požívají těchto výsad a imunit, pokud je to nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí, a to i po dobu, kdy na cestě v souvislosti s činností v těchto výborech nebo v souvislosti s tímto posláním;

a)

imunity vůči zatčení a vůči zabavení osobních zavazadel;

b)

imunity vynětí z jurisdikce jakéhokoli druhu pro výroky ústní nebo písemné a pro jednání, jež učiní při plnění svých úředních povinností; tato imunita se bude i nadále poskytovat bez ohledu na to, že tyto osoby již nebudou pracovat ve výborech Organizace nebo nebudou již v zájmu Organizace vykonávat služební poslání;

c)

stejných výhod, pokud jde o devizová a měnová omezení a pokud jde o osobní zavazadla, jakých požívají úředníci cizích vlád s dočasným úředním posláním;

d)

nedotknutelnosti svých listin a dokumentů týkajících se činnosti pro Organizaci, jíž jsou pověřeni;

 

(ii) V souvislosti s výše uvedeným odstavcem d) článku 2 (i) bude platit zásada, obsažená v poslední větě oddílu 12 standardních ustanovení.

 

(iii) Výsady a imunity se expertům poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, nýbrž v zájmu Organizace. Organizace má právo a povinnost zříci se imunity kteréhokoli experta v každém případě, kdy podle jejího názoru by imunita překážela výkonu spravedlnosti a kdy je možno se jí zříci bez újmy zájmům Organizace.

 

3. Výsady, imunity, vynětí a výhody obsažené v oddílu 21 standardních ustanovení budou poskytovány i kterémukoli zástupci generálního ředitele Organizace.

Příloha III

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

 

Ve vztahu k Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (dále jen "Organizace") platí standardní ustanovení s výhradou těchto ustanovení:

 

1. Výsady, imunity, vynětí a výhody obsažené v oddílu 21 standardních ustanovení se poskytují i presidentovi Rady Organizace.

 

2. (i) Experti (mimo úředníky, na něž se vztahují ustanovení článku VI), kteří pracují ve výborech Organizace nebo vykonávají v jejím zájmu služební poslání, požívají těchto výsad a imunit, pokud je to nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí, a to i po dobu, kdy budou na cestě v souvislosti s činností v těchto výborech nebo v souvislosti s tímto posláním:

a)

imunity vůči zatčení a vůči zabavení osobních zavazadel;

b)

imunity vynětí z jurisdikce jakéhokoli druhu pro výroky ústní nebo písemné a pro jednání, jež učiní při plnění svých úředních povinností; tato imunita se bude i nadále poskytovat bez ohledu na to, že tyto osoby již nebudou pracovat ve výborech Organizace nebo nebudou již v zájmu Organizace vykonávat služební poslání;

c)

stejných výhod, pokud jde o devizová a měnová omezení a pokud jde o osobní zavazadla, jakých požívají úředníci cizích vlád s dočasným úředním posláním;

d)

nedotknutelnosti svých listin a dokumentů, týkajících se činnosti pro Organizaci, jíž jsou pověřeni;

(ii) V souvislosti s výše uvedeným odstavcem d) článku 2 bude platit zásada, obsažená v poslední větě oddílu 12 standardních ustanovení.

(iii) Výsady a imunity se expertům poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, nýbrž v zájmu Organizace. Organizace má právo a povinnost zříci se imunity kteréhokoli experta v každém případě, kdy podle jejího názoru by imunita překážela výkonu spravedlnosti a kdy je možno se jí zříci bez újmy zájmům Organizace.

Příloha IV

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu

 

Ve vztahu k Organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (dále jen "Organizace") platí standardní ustanovení s výhradou těchto ustanovení:

 

1. Ustanovení článku V a oddílu 25, paragrafů 1 a 2 (I) článku VII se vztahují i na presidenta konference a na členy Výkonné rady Organizace, na jejich zástupce a poradce, pokud se Výkonná rada podle ustanovení oddílu 16 Úmluvy některé z těchto imunit nezřekne.

 

2. Zástupce generálního ředitele Organizace, jeho manželka a nezletilé děti požívají rovněž těch výsad a imunit, vynětí a výhod, jaké se podle mezinárodního práva poskytují diplomatickému personálu a jak jsou zajištěny pro vedoucí sekretariátů každé odborné organizace v ustanoveních článku VI, oddílu 21 Úmluvy.

 

3. (i) Experti (mimo úředníky, na něž se vztahují ustanovení článku VI), kteří pracují ve výborech Organizace nebo vykonávají v jejím zájmu služební poslání, požívají těchto výsad a imunit, pokud je to nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí, a to i po dobu, kdy budou na cestě v souvislosti s činností v těchto výborech nebo v souvislosti s tímto posláním:

a)

imunity vůči zatčení a vůči zabavení osbobních zavazadel;

b)

imunity vynětí z jurisdikce jakéhokoli druhu pro výroky ústní nebo písemné a pro jednání, jež učiní při plnění svých úředních povinností; tato imunita se bude i nadále poskytovat bez ohledu na to, že tyto osoby již nebudou pracovat ve výborech Organizace nebo nebudou již v zájmu Organizace vykonávat služební poslání;

c)

stejných výhod, pokud jde o devizová a měnová omezení a pokud jde o osobní zavazadla, jakých požívají úředníci cizích vlád s dočasným úředním posláním;

(ii) Výsady a imunity se expertům Organizace poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, nýbrž v zájmu Organizace. Organizace má právo a povinnost zříci se imunity kteréhokoli experta v každém případě, kdy podle jejího názoru by imunita překážela výkonu spravedlnosti a kdy je možno se jí zříci bez újmy zájmům Organizace.

Příloha V

Mezinárodní měnový fond

 

Ve vztahu k Mezinárodnímu měnovému fondu (dále jen "Fond") platí Úmluva (včetně této přílohy) s výhradou těchto ustanovení:

 

1. Oddíl 32 standardních ustanovení bude aplikovatelný pouze na spory vzniklé z výkladu nebo aplikace výsad a imunit, které Fond odvozuje pouze z této Úmluvy a které nejsou zahrnuty mezi ty, jež by mohl nárokovat podle své zakládající listiny nebo jiným způsobem.

 

2. Ustanovení této Úmluvy (včetně této přílohy) nemění ani nedoplňují nebo nevyžadují změn ani doplnění zakládající listiny Fondu, ani neohrožují nebo neomezují žádná práva, imunity, výsady nebo vynětí poskytovaná Fondu nebo kterémukoli z jeho členů, guvernérů, výkonným ředitelům, zástupcům, úředníkům a zaměstnancům zakládající listinou Fondu, nebo jakýmkoli statutem, zákonem nebo opatřením kteréhokoli člena Fondu, nebo jakéhokoli politického orgánu takového člena, nebo jiným způsobem.

Příloha VI

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj

 

Ve vztahu k Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (dále jen "Banka") Úmluva (včetně této přílohy) platí s výhradou těchto ustanovení:

 

1. Takto se nahrazuje oddíl 4:

 

"Řízení proti Bance může být zahájeno pouze před soudem, kterému přísluší jurisdikce, a to na území člena Banky, na kterém má Banka úřadovnu, ustanovila svého agenta za účelem přijímání obsílek nebo procesních oznámení, nebo vydala či garantovala cenné papíry. Žádné řízení však nebude zahájeno členy nebo osobami jednajícími za členy nebo odvozujícími od nich nároky. Majetek a ktiva kdekoli umístěné a kýmkoli držené jsou imunní vůči všem formám zabavení, obsavení nebo exekuce před vynesením konečného rozsudku proti Bance.

 

2. Oddíl 32 standardních ustanovení bude aplikovatelný pouze na spory vzniklé z výkladu nebo aplikace výsad a imunit, které Banka odvozuje pouze z této Úmluvy a které nejsou zahrnuty mezi ty, jež by mohla nárokovat podle své zakládající listiny nebo jiným způsobem.

 

3. Ustanovení této Úmluvy (včetně této přílohy) nemění ani nedoplňují nebo nevyžadují změn ani doplnění zakládající listiny Banky, ani neohrožují nebo neomezují žádná práva, imunity, výsady nebo vynětí poskytovaná Bance nebo kterémukoli z jejích členů, guvernerům, výkonným ředitelům, zástupcům, úředníkům a zaměstnancům zakládající listinou Banky nebo jakýmkoli statutem, zákonem nebo opatřením kteréhokoli člena Banky nebo jakéhokoli politického orgánu takového člena nebo jiným způsobem.

Příloha VII

Světová zdravotnická organizace

 

Ve vztahu k Světové zdravotnické organizaci (dále jen "Organizace") platí standardní ustanovení s výhradou těchto změn:

 

1. Článek V a oddíl 25, odstavce 1 a 2 (I) článku VII se vztahuje na osoby zaměstnané ve Výkonném výboru Organizace, na jejich zástupce a poradce, pokud se výbor nezřekne imunity některé takové osoby podle ustanovení oddílu 16.

 

2. (i) Experti (mimo úředníky, na něž se vztahují ustanovení článku VI), kteří pracují ve výborech Organizace nebo vykonávají v jejím zájmu služební poslání, požívají těchto výsad a imunit, pokud je to nezbytné pro účinný výkon jejich funkcí, a to i po dobu, kdy budou na cestě v souvislosti s činností v těchto výborech nebo v souvislosti s tímto posláním:

a)

imunity vůči zatčení a vůči zabavení osobních zavazadel;

b)

imunity vynětí z jurisdikce jakéhokoli druhu pro výroky ústní nebo písemné a pro jednání, jež učiní při plnění svých úředních povinností; tato imunita se bude i nadále poskytovat bez ohledu na to, že tyto osoby již nebudou pracovat ve výborech Organizace nebo nebudou již v zájmu Organizace vykonávat služební poslání;

c)

stejných výhod pokud jde o devizová a měnová omezení a pokud jde o osobní zavazadla, jakých požívají úředníci cizích vlád s dočasným úředním posláním;

d)

nedotknutelnosti všech listin a dokumentů;

e)

práva užívati šifer a přijímat listiny a korespondenci kurýrem nebo v zapečetěných zavazadlech pro spojení se Světovou zdravotnickou organizací. (ii) Výsady a imunity se expertům Organizace poskytují nikoli pro jejich osobní prospěch, nýbrž v zájmu Organizace. Organizace má právo a povinnost zříci se imunity kteréhokoli experta v každém případě, kdy podle jejího názoru by imunita překážela výkonu spravedlnosti, a kdy je možno se jí zříci bez újmy zájmům Organizace.

Příloha VIII

Světová poštovní unie

 

Standardní ustanovení platí beze změn.

Příloha IX 1)

Mezinárodní telekomunikační unie

 

 

1) Mezinárodní telekomunikační unie dosud nezaslala konečný text přílohy. Návrh přílohy, doporučený Valným shromážděním této odborné organizaci zní takto: "Standardní ustanovení platí beze změn."

Příloha X

Mezinárodní organizace pro uprchlíky

 

Standardní ustanovení platí beze změn.