Čekejte, prosím...
A A A
96/1968 Sb. znění účinné od 1. 7. 1968 do 31. 12. 1980

96

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí

ze dne 28. června 1968

o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem

 

Ministerstvo financí na základě zmocnění v čl. I zákona č. 90/1968 Sb., o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem, v § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, v § 16 odst. 2 zákona č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti a v § 26 odst. 2 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, mění a doplňuje prováděcí předpisy k těmto zákonům takto:

§ 1

(1)

V souvislosti s úpravou přídavků na děti a výchovného se uznává za vyživovanou osobu pro účely snížení daně ze mzdy, daně z příjmů z literární a umělecké činnosti a daně z příjmů obyvatelstva z celkového počtu dětí, na které náleží přídavky na děti nebo výchovné, pouze jedno dítě. 1

(2)

Za vyživované osoby se dále uznávají děti

a)

z rozvedeného manželství,

b)

z manželství, kde poplatník - aniž byl rozveden - trvale nežije s manželem ve společné domácnosti,

c)

děti zrozené mimo manželství,

které nežijí s poplatníkem ve společné domácnosti a na něž poplatník platí výživné, jsou-li jinak splněny podmínky pro jejich uznání. 2

(3)

Snížení daně podle § 9 zákona o dani ze mzdy se poskytne z důvodu invalidity i těch dětí, které se podle odstavce 1 neuznávají za vyživovanou osobu, jsou-li pro takovéto snížení splněny podmínky. 3

§ 2

Odstavec 48 vyhlášky č. 114/1966 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani, se mění takto a zní:

(48) Snížení daně se poskytne poplatníkům, kteří mají nezletilé děti (vlastní i osvojené, vnuky), žijí-li s poplatníkem ve společné domácnosti. Náleží-li poplatníku nebo jiné osobě přídavky na tyto děti nebo výchovné, přihlíží se při snížení daně pouze k jednomu dítěti. Pro snížení daně není rozhodující, mají-li vlastní příjmy či nikoliv.

§ 3

(1)

Děti, na které nenáleží přídavky na děti nebo výchovné, se uznají za vyživované osoby jen za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené pro jejich uznání 4 a poplatník předloží písemné prohlášení o tom, že jemu, ani jiné osobě nebo organizaci nenáleží přídavky na tyto děti ani výchovné.

(2)

Prohlášení podle předchozího odstavce předloží poplatník

a)

u daně ze mzdy plátci při uplatnění nároku a každoročně nejpozději do konce prosince pro příští kalendářní rok,

b)

u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti výplatnímu místu nejpozději do konce ledna pro běžný kalendářní rok,

c)

u daně z příjmů obyvatelstva národnímu výboru současně s podáním přiznání k této dani za uplynulý rok,

d)

u zemědělské daně národnímu výboru současně s podáním přiznání k této dani pro běžný rok.

§ 4

(1)

Částka vlastního příjmu, která je rozhodující pro uznání osoby za vyživovanou poplatníkem u daně ze mzdy, u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti a u daně z příjmů obyvatelstva, uvedená

a)

v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c), odst. 2 a odst. 10 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, se zvyšuje na 500 Kčs hrubých měsíčně,

b)

v § 9 odst. 1 vyhlášky č. 37/1965 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, a v § 5 vyhlášky č. 145/1965 Sb., o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti, se zvyšuje na 6000 Kčs hrubých ročně,

c)

v odst. 29 písm. b) vyhlášky č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se zvyšuje na 6000 Kčs hrubých ročně.

§ 5

(1)

Článek 7 odst. 5 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, se mění takto:

Pro otázku, zda podporovaná osoba (odstavec 1) má vlastní příjem přesahující měsíčně hrubých 500 Kčs, se přihlíží ke všem jejím příjmům, tedy např. k příjmům z pracovního poměru, k důchodům, k sociálním podporám, příjmům z budov, zemědělství, živností aj. Nepřihlíží se však:

a)

ke zvýšení důchodu pro bezmocnost,

b)

k přídavkům na děti a k výchovnému,

c)

k výživnému poskytovanému dětem,

d)

k sirotčímu důchodu,

e)

u dětí, připravujících se na budoucí povolání, s výjimkou dětí, které studují při zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a po dobu výkonu základní vojenské služby, ke stipendiu, pokud nemá povahu náhrady výdělku, k hodnotě bezplatného internátního zaopatření a bezplatně poskytovaných jídel a ošacení podle předpisů o hmotném zaopatření mládeže připravující se na budoucí povolání, k hodnotě naturálií, které jsou poskytovány studentům vysokých škol při výkonu vojenských povinností o prázdninách a k příležitostným výdělkům, pokud nejsou vypláceny za práce vykonávané v pracovním poměru uzavřeném na neurčitou dobu․

(2)

K příjmům uvedeným v předchozím odstavci pod písm. a) až e) se nepřihlíží též při stanovení výše vlastního příjmu osob, které lze uznat za vyživované poplatníkem, u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti a u daně z příjmů obyvatelstva.

§ 6

Článek 8 odst. 1 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, se mění takto:

a)

uvozovací věta odstavce 1 zní:

Za invalidní osoby ve smyslu § 9 zákona lze uznat pouze:

b)

ustanovení č. 2 písm. e) zní: „byly podle posudku posudkového lékaře postiženy oboustrannou hluchotou nebo jejich dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav, který jim značně ztěžuje obecné životní podmínky, odpovídá podle posudku posudkového lékaře podmínkám pro přiznání částečného invalidního důchodu, a to i když uvedené osoby nepobírají částečný invalidní důchod“.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; použije se poprvé pro srážku daně ze mzdy počínajíc mzdovým obdobím po 30. červnu 1968, pro výpočet daně z příjmů z literární a umělecké činnosti z příjmů za rok 1969, pro vyměření daně z příjmů obyvatelstva za rok 1968 a pro vyměření daně zemědělské na rok 1969.

Ministr:

Ing. Sucharda v. r.Poznámky pod čarou:

Pro účely náhrady mzdy poskytované pracovníkům podle § 26 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, (při vojenském cvičení apod.) se však i nadále přihlíží při zjišťování počtu vyživovaných osob ke všem osobám, u nichž jsou splněny podmínky stanovené v článku 7 vyhlášky č. 21/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

Článek 7 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy a § 5 vyhlášky č. 145/1965 Sb., o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti.

Články 7 a 8 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

Článek 7 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, § 9 vyhlášky č. 37/1965 Sb., kterou se provádí zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti a odstavec 29 a 30 vyhlášky č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon o dani z příjmů obyvatelstva.

Poznámky pod čarou:
1

Pro účely náhrady mzdy poskytované pracovníkům podle § 26 vládního nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, (při vojenském cvičení apod.) se však i nadále přihlíží při zjišťování počtu vyživovaných osob ke všem osobám, u nichž jsou splněny podmínky stanovené v článku 7 vyhlášky č. 21/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

2

Článek 7 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy a § 5 vyhlášky č. 145/1965 Sb., o některých opatřeních v oboru daně z příjmů z literární a umělecké činnosti.

3

Články 7 a 8 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

4

Článek 7 vyhlášky č. 24/1967 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, § 9 vyhlášky č. 37/1965 Sb., kterou se provádí zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti a odstavec 29 a 30 vyhlášky č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon o dani z příjmů obyvatelstva.