Čekejte, prosím...
A A A
159/1969 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 318/1993 Sb.

1.1.1995

zrušeno

zákonem č. 318/1993 Sb.

1.1.1994

 

nařízením č. 58/1993 Sb.

3.2.1993

 

Více...

159

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

České socialistické republiky

ze dne 5. prosince 1969

o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských

odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům,

o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých

a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl

 

Vláda České socialistické republiky nařizuje k provedení § 35 odst. 3, - 41 odst. 2, § 42 odst. 3 a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):

ČÁST I

Kulturní fondy (§ 1-13)

§ 1

(1)

Podporu tvůrčí činnosti literární, vědecké a umělecké zajišťují tyto kulturní fondy (dále jen "fondy"):

a)

Český literární fond pro obor tvůrčí činnosti v oblasti slovesné, divadla, filmu, rozhlasu, televize a zábavního umění se zvláštními sekcemi pro

-

krásnou literaturu,

-

vědeckou a odbornou literaturu,

-

novinářství,

-

překladatelství,

-

divadlo, rozhlas a zábavní umění,

-

film a televizi,

-

výkonné umělce v oblasti divadla, rozhlasu, filmu, televize a zábavního umění,

b)

Český hudební fond pro obor tvůrčí činnosti v oblasti hudby se zvláštními sekcemi pro

-

vážnou hudbu,

-

populární hudbu,

-

výkonné umělce v oblasti hudby,

-

hudební vědu a kritiku,

c)

Český fond výtvarných umění pro obor tvůrčí činnosti v oblasti výtvarných umění a architektury se zvláštními sekcemi pro

-

výtvarné umění,

-

architekturu.

(2)

Sídlem fondů je Praha.

§ 2

Podporu tvůrčí činnosti uskutečňují fondy zejména

a)

vytvářením materiálních podmínek pro vznik a realizaci literárních, vědeckých a uměleckých děl a uměleckých výkonů,

b)

poskytováním stipendií, příspěvků a půjček k podpoře tvůrčí činnosti,

c)

zřizováním, provozováním a spravováním podniků a zařízení, jež jsou v souladu s posláním fondů.

§ 3

zrušen

§ 4

(1)

Správu fondů provádějí jejich správní rady. Dozor nad hospodařením fondů vykonávají dozorčí rady. Funkční období správních a dozorčích rad je dva roky.

(2)

Členy správních a dozorčích rad volí zástupci sdružení autorů, výkonných umělců a uživatelů děl z oblastí tvůrčí činn osti u jednotlivých fondů z kandidátů navržených těmito sdruženími.1

(3)

V čele sekcí jsou výbory sekcí. Způsob jejich ustanovování stanoví správní rady jednotlivých fondů.

(4)

Správní rady fondů a výbory sekcí volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

(5)

Členové správních rad a výborů sekcí po dobu výkonu své funkce nejsou oprávněni se osobně podílet na jakýchkoliv příjmech z prostředků fondů s výjimkou náhrady nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce.

(6)

Členství ve správní radě a výborech sekcí je čestná funkce.

(7)

Správní rady fondů vydávají nejpozději do 31. března běžného roku výroční zprávu, která musí obsahovat zejména údaje o hospodaření fondu za uplynulý kalendářní rok.

(8)

Jménem fondu jedná ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada fondu.

(9)

Podrobnosti o poslání a úkolech jednotlivých fondů, formě jejich realizace, jakož i vnitřní vztahy a další podrobnosti o činnosti orgánů fondů stanoví jejich správní rady.

§ 5

zrušen

§ 6

Fondy předkládají ministerstvu kultury České republiky (dále jen "ministerstvo") výroční zprávu ve lhůtě stanovené v § 4 odst․ 7 tohoto nařízení.

§ 7

zrušen

§ 8

zrušen

§ 9

zrušen

§ 10

zrušen

§ 11

zrušen

§ 12

zrušen

§ 13

zrušen

ČÁST II

(§ 14-20)

§ 14

zrušen

§ 15

zrušen

§ 16

zrušen

§ 17

zrušen

§ 18

zrušen

§ 19

zrušen

§ 20

zrušen

ČÁST III

(§ 21-38a)

Oddíl 1

(§ 21-31)

§ 21

zrušen

§ 22

zrušen

§ 23

zrušen

§ 24

zrušen

§ 25

zrušen

§ 26

zrušen

§ 27

zrušen

§ 28

zrušen

§ 29

zrušen

§ 30

zrušen

§ 31

zrušen

Oddíl 2

(§ 32-34)

§ 32

zrušen

§ 33

zrušen

§ 34

zrušen

Oddíl 3

(§ 35-38a)

§ 35

zrušen

§ 35a

zrušen

§ 36

zrušen

§ 37

zrušen

§ 38

zrušen

§ 38a

zrušen

Část IV

(§ 38b)

§ 38b

zrušen

Část V

(§ 39-40)

§ 39

zrušen

§ 40

zrušen

Prof. Ing. Kempný CSc., v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 20f občanského zákoníku.

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 20f občanského zákoníku.