Čekejte, prosím...
A A A
61/1963 Sb. znění účinné od 17. 8. 1963 do 31. 1. 1991

§10,11,12,21 nabývají účinnosti dnem 1.4.1964

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 8. srpna 1963

o zajišťování správnosti měřidel a měření

 

Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:

O d d í l I

(§ 1-4)

§ 1

Orgány státní měrové služby

Orgánem státní měrové služby je Úřad pro normalizaci a měření (dále jen "úřad"). Součástí úřadu jsou jeho krajská oddělení, zřízená v jednotlivých krajích.

Práva a povinnosti orgánů státní měrové služby

§ 2

Úřad pro normalizaci a měření odpovídá za zajišťování jednotnosti a správnosti měřidel a měření; přitom zejména:

a)

stanoví náležitosti měřidel, podmínky pro jejich způsobilost k úřednímu ověření a způsob ověření, zejména dovolené odchylky správnosti;

b)

stanoví technický postup zkoušení a ověřování měřidel;

c)

vydává směrnice pro typové ověřování a schvalování vzorků měřidel a směrnice pro registraci výrobců a opravců měřidel;

d)

provádí úřední ověřování typů měřidel a schvaluje vzorky měřidel;

e)

povoluje ve výjimečných případech ověření měřidel, která nemají všechny předepsané náležitosti;

f)

provádí úřední ověřování hlavních podnikových etalonů;

g)

může provádět zkoušky a ověřování jakéhokoliv druhu měřidel;

h)

vyhlašuje státní, podnikové a mezinárodní ověřovací značky měřidel;

ch)

stanoví, ve kterých případech lze zcela nebo zčásti upustit od označení měřidel státními ověřovacími značkami;

i)

pověřuje organizace prováděním podnikových zkoušek a ověřování měřidel;

j)

může provádět kontrolu jakýchkoliv měřidel a měření ve všech odvětvích národního hospodářství.

§ 3

(1)

Krajská oddělení úřadu zejména:

a)

provádějí úřední ověřování vybraných provozních měřidel a zajišťují vyřazení nesprávných vybraných měřidel (zničením ověřovacích značek, zaplombováním apod.);

b)

provádějí úřední ověřování úřadem určených hlavních etalonů;

c)

provádějí povinnou registraci organizací, které vyrábějí, opravují nebo provádějí montáže měřidel jakéhokoliv druhu v kraji a vedou jejich soustavnou a úplnou evidenci;

d)

mohou provádět zkoušení a ověřování jakéhokoliv druhu měřidel;

e)

kontrolují provádění podnikového ověřování pověřenými organizacemi;

f)

kontrolují stav měřidel a způsob jejich používání ve všech odvětvích národního hospodářství, stav měrových útvarů organizací a činnost jejich orgánů dozírajících na měřidla.

(2)

Při provádění kontroly projednávají orgány státní měrové služby odstranění zjištěných závad s vedoucími organizací a určují lhůtu k zjednání nápravy; zároveň poskytují technickou pomoc organizacím k rychlému odstranění zjištěných závad a výměnou zkušeností všemožně působí k zlepšení práce měrových útvarů organizací a projednávají s odpovědnými vedoucími možnosti zavedení pracovních metod nejlepších organizací nebo jiné způsoby k zlepšení práce v oboru měření.

(3)

Neprovede-li vedení organizace ve stanovené době odstranění závad zjištěných při revizi, zpraví o tom krajské oddělení úřadu prostřednictvím úřadu orgán nadřízený této organizaci. Tento orgán je povinen sdělit úřadu, jaká opatření provedl k odstranění závad a k vyloučení jejich opakování.

§ 4

(1)

Orgány státní měrové služby jsou při plnění svých úkolů oprávněny vstupovat do provozních místností organizací; musí přitom dodržovat zvláštní předpisy, jež platí pro vstup do jednotlivých provozních místností organizací. Prokazují se zvláštním průkazem vydaným úřadem.

(2)

Orgány státní měrové služby jsou oprávněny požadovat od kontrolovaných organizací předložení soupisů používaných vybraných měřidel a hlavních etalonů, evidenci kontroly provozních měřidel a poskytnutí veškerých potřebných informací.

(3)

Na vyzvání orgánů státní měrové služby jsou organizace povinny zajistit bezplatně podmínky k provedení kontroly měřidel (v případě potřeby i pomocné pracovní síly).

O d d í l I I

Zajišťování jednotnosti a správnosti vybraných provozních měřidel (§ 5-9)

§ 5

Úřední ověřování vybraných provozních měřidel

(1)

Vybraná provozní měřidla (dále jen "vybraná měřidla") podléhají povinné úřední zkoušce a ověření (dále jen "úřední ověření"); seznam těchto měřidel, doba platnosti úředního ověření a omezení rozsahu povinnosti úředního ověření některých měřidel jsou uvedeny v příloze I.

(2)

Výrobci a opravci měřidel a odběratelé dovážených měřidel jsou povinni předkládat vybraná měřidla, která vyrobili, opravili, popřípadě dovezli příslušnému krajskému oddělení úřadu k úřednímu ověření před jejich uvedením do oběhu, a jde-li o vybraná měřidla určená pro jejich vlastní potřebu, před jejich uvedením do používání; vybraná měřidla, která vyžadují provedení odborné montáže před uvedením do provozu, předkládají k úřednímu ověření organizace, které tuto montáž provedly.

(3)

Organizace používající vybraných měřidel (dále jen "uživatelé") jsou povinny předkládat tato měřidla k novému úřednímu ověření vždy před uplynutím stanovené doby platnosti ověření.

(4)

Jestliže vybrané měřidlo bylo při úřední zkoušce shledáno správným, ověří se předepsanými státními ověřovacími značkami; jinak nesmí být uvedeno do oběhu nebo musí být vzato z provozu a odstraněno z provozních místností.

§ 6

Platnost úředního ověření vybraných měřidel

(1)

Platnost úředního ověření počíná dnem, kdy bylo toto ověření provedeno. Doba platnosti úředního ověření, stanovená v příloze I, se počítá od počátku kalendářního roku, který následuje po roce, v němž bylo provedeno úřední ověření měřidla.

(2)

Platnost úředního ověření vybraného měřidla zaniká, jestliže

a)

uplynula doba jeho platnosti,

b)

byly provedeny změny nebo úpravy vybraného měřidla, jež mohou mít vliv na vlastnosti rozhodné pro jeho ověření nebo rozšiřují rozsah jeho používání,

c)

vybrané měřidlo bylo tak poškozeno, že tím mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,

d)

některá ze státních ověřovacích značek byla porušena, odstraněna, znehodnocena anebo se stala nečitelnou,

e)

je zjevno i při neporušeném ověření, že vybrané měřidlo se stalo nesprávným anebo že již nemá předepsané náležitosti.

(3)

Jestliže platnost ověření zanikla, nesmí být vybraného měřidla v národním hospodářství používáno, pokud není znovu úředně ověřeno.

§ 7

Provádění úředního ověřování vybraných měřidel vyrobených,

opravených, dovezených a používaných v provozu

(1)

Úřední ověřování vybraných měřidel vyrobených, opravených a dovezených se koná

a)

v laboratořích krajských oddělení úřadu,

b)

v provozovnách organizací,

c)

na místě používání.

(2)

Úřední ověřování vybraných měřidel používaných v provozu se koná především ambulantně na okružních jízdách prováděných krajskými odděleními úřadu podle plánu, jinak podle ustanovení odst. 1.

(3)

Úřední ověřování vybraných měřidel nenahrazuje technickou kontrolu mezi jednotlivými operacemi, kontrolní přejímání v závodě nebo závodní zkoušky dohotovených vybraných měřidel.

§ 8

Povinnosti výrobců a opravců měřidel a odběratelů dovážených měřidel

(1)

Výrobci a opravci měřidel a odběratelé dovážených měřidel jsou povinni vždy do 30. září předkládat příslušnému krajskému oddělení návrh ročního plánu výroby, oprav a dovozu vybraných měřidel, na jehož podkladě bude sestaven plán úředního ověřování v příštím roce.

(2)

Koná-li se úřední ověřování v provozovnách organizací uvedených v odstavci 1, jsou organizace povinny orgánům krajského oddělení úřadu zajistit plynulý a stejnoměrný přísun měřidel, poskytnout jim bezplatně vhodnou místnost, veškeré zkušební zařízení a pomůcky, technické a pomocné pracovníky a zajistit všechny ostatní podmínky k provádění úředního ověřování.

(3)

Koná-li se úřední ověřování na místě používání měřidla, musí organizace zajistit bezplatně pomůcky a ostatní podmínky potřebné k provedení úředního ověření (v případě potřeby i pomocné pracovní síly).

§ 9

Povinnosti uživatelů

(1)

Uživatelé jsou povinni vést a doplňovat soupis všech používaných vybraných měřidel. Před úřední zkouškou musí předložit orgánu krajského oddělení úřadu všechna potřebná data o počtu a charakteristice těchto měřidel; stejná data jsou uživatelé povinni předkládat krajskému oddělení úřadu na jeho vyzvání.

(2)

Uživatelé, kteří používají vybraných měřidel, jsou povinni předkládat tato měřidla k úřednímu ověření příslušnému krajskému oddělení úřadu; při plánovaném ambulantním úředním ověřování na okružních jízdách jsou uživatelé povinni dodržovat termíny určené těmito odděleními.

(3)

Ustanovení § 8 platí zde obdobně.

O d d í l I I I

Zajišťování jednotnosti a správnosti hlavních podnikových etalonů (§ 10-12)

§ 10

Úřední ověřování hlavních podnikových etalonů

(1)

Etalony používané jako hlavní podnikové etalony (dále jen "hlavní etalony") podléhají povinnému úřednímu ověření; seznam těchto hlavních etalonů, jakož i doba platnosti úředního ověření jsou uvedeny v příloze II.

(2)

Uživatelé jsou povinni předkládat hlavní etalony k úřednímu ověření před jejich uvedením do používání, pokud nebyly úředně ověřeny u výrobce; k novému úřednímu ověření jsou povinni předkládat hlavní etalony vždy před uplynutím doby platnosti ověření.

(3)

Výrobci a opravci měřidel a odběratelé dovážených měřidel mohou předkládat k úřednímu ověření etalony, kterých bude používáno jako hlavních etalonů.

(4)

Jestliže hlavní etalon byl při úřední zkoušce shledán správným, ověří se vydáním ověřovacího listu a popřípadě i státními ověřovacími značkami.

(5)

Etalony, jichž se nepoužívá jako hlavních etalonů, podléhají kontrole podle § 21.

§ 11

Platnost úředního ověření hlavních etalonů

(1)

Doba platnosti úředního ověření hlavních etalonů se počítá ode dne vydání ověřovacího listu.

(2)

Pro zánik platnosti úředního ověření hlavních etalonů platí ustanovení § 6 odst. 2 obdobně.

(3)

Jestliže platnost ověření zanikla, nesmí být etalonu používáno jako hlavního etalonu, pokud není znovu úředně ověřen.

§ 12

Provádění úředního ověřování hlavních etalonů a povinnosti organizací

(1)

Úřední ověřování hlavních etalonů se provádí na žádost organizací, podanou u příslušného krajského oddělení úřadu; toto oddělení sdělí organizaci útvar úřadu, kterému je organizace povinna předložit hlavní etalony k provedení úředního ověření.

(2)

Úřední ověřování vyrobených, opravených, dovezených nebo používaných hlavních etalonů se koná

a)

v laboratořích úřadu nebo krajských oddělení úřadu,

b)

na základě zvláštního povolení úřadu v provozovnách organizací.

(3)

Koná-li se úřední ověřování hlavních etalonů v provozovnách organizací, jsou organizace povinny poskytnout orgánům krajského oddělení úřadu bezplatně vhodnou místnost, nutné pomůcky, technické a pomocné pracovníky a zajistit všechny ostatní podmínky k provádění úředního ověřování.

(4)

Organizace jsou povinny vždy do 30. září předkládat příslušnému krajskému oddělení požadavky na úřední ověření používaných hlavních etalonů v příštím roce.

(5)

Uživatelé jsou povinni vést a doplňovat soupis všech hlavních etalonů.

O d d í l I V

Mimořádné ověřování měřidel (§ 13-16)

§ 13

Ověřování měřidel nepodléhajících povinnému úřednímu ověření

Úřad a jeho krajská oddělení provádějí na žádost organizací úřední ověřování jakéhokoliv druhu provozních měřidel a etalonů nepodléhajících povinnému úřednímu ověření, mají-li volnou kapacitu k provádění těchto zkoušek a potřebné zkušební zařízení.

§ 14

Podnikové ověřování

(1)

Úřad může v dohodě s příslušnými ministerstvy, ústředními orgány nebo krajskými, popřípadě i okresními národními výbory pověřovat organizace prováděním podnikových zkoušek a ověřování stanovených druhů měřidel; toto podnikové ověření nahrazuje úřední ověření.

(2)

Předmětem podnikového ověřování mohou být vybraná měřidla a hlavní etalony podléhající povinnému úřednímu ověření, jakož i jiná provozní a etalonová měřidla, která nepodléhají povinnému úřednímu ověření, jestliže jsou schopna úředního ověření.

(3)

Měřidlo, které bylo při této zkoušce shledáno správným, opatří pověřená organizace předepsanou podnikovou ověřovací značkou; etalon opatří rovněž podnikovým ověřovacím listem. Jinak se na podnikově ověřená měřidla a etalony vztahují předpisy o úředním ověřování beze změny.

§ 15

Ověřování měřidel v cizině

(1)

Na žádost organizací může úřad povolit ověření měřidel jakéhokoliv druhu v cizině, jde-li o měřidlo mimořádně důležité a nelze-li jeho přezkoušení zajistit v tuzemsku.

(2)

Ověření měřidla v cizině zajišťuje úřad na náklad organizace, která o ně požádala; v odůvodněných případech může úřad povolit, aby toto ověření měřidla v cizině zajistila sama organizace.

(3)

Bez souhlasu úřadu není ověřování měřidel v cizině dovoleno.

§ 16

Mezinárodní ověřování

(1)

Ověření dovezených měřidel provedené ověřovacími značkami, které byly v ČSSR uznány a vyhlášeny na základě mezinárodních dohod, platí jako úřední ověření podle této vyhlášky.

(2)

Při úředním ověřování může úřad za podmínek stanovených mezinárodními dohodami opatřovat v tuzemsku vyrobená měřidla mezinárodně dohodnutými ověřovacími značkami, které byly na základě těchto dohod v ČSSR uznány a vyhlášeny.

O d d í l V

Zajišťování správnosti typů měřidel a správnosti

vyráběných a opravovaných měřidel (§ 17-20)

§ 17

Ověřování typů a schvalování vzorků měřidel

(1)

Správnost, spolehlivost a životnost měřidel se zajišťuje ověřováním typů nebo schvalováním vzorků měřidel. Při tom se zjišťuje i vhodnost jejich konstrukce, použitého materiálu, popřípadě jejich tvaru.

(2)

Měřidla uvedená v přílohách I, II a III této vyhlášky podléhají povinnému ověření jejich typů (typové ověření).

(3)

Všechny druhy ostatních měřidel neuvedené v přílohách I, II a III této vyhlášky podléhají schválení vzorku na vyzvání úřadu při schvalování technických norem na tato měřidla.

(4)

Měřidla, která nepodléhala typovému ověření a byla vyráběna již před vydáním této vyhlášky, podléhají tomuto ověření jen na vyzvání úřadu, vznikne-li pochybnost o správnosti jejich typů.

(5)

Jakékoliv změny konstrukce nebo výrobních materiálů měřidel, jejichž typ nebo vzorek byl již úřadem schválen, podléhají novému schválení úřadu; výrobce měřidla je povinen o toto schválení požádat.

(6)

Ověřování typů měřidel a schvalování vzorků měřidel provádí úřad nebo jím pověřená krajská oddělení úřadu.

§ 18

Povinnosti výrobců a opravců

(1)

Výrobci a opravci, kteří vyrábějí, opravují nebo provádějí montáže měřidel jakéhokoliv druhu, podléhají povinné registraci; žádost o registraci podávají u příslušného krajského oddělení úřadu.

(2)

Výrobci jsou povinni před zahájením výroby měřidel uvedených v přílohách I, II a III této vyhlášky podat žádost u příslušného krajského oddělení úřadu o typové ověření, které jim oznámí útvar úřadu, který typové ověření provede. Na vyzvání krajského oddělení úřadu jsou výrobci povinni předložit bezplatně tři vzorky měřidel. Tento počet může být v případě potřeby dohodou zvýšen.

(3)

Ustanovení odst. 2 o předkládání vzorků platí při provádění typového ověřování nebo schvalování vzorků měřidel na vyzvání úřadu podle § 17, odst. 3 a 4 obdobně.

(4)

Oznámí-li výrobce, že hodlá vyrobit pouze několik jednotlivých kusů, může úřad od typového ověření upustit.

(5)

Rozhodne-li úřad, že typové ověření nebo schválení vzorků bude provedeno v provozovnách výrobce, je ten povinen zajistit na vlastní náklad veškeré potřebné podmínky k provádění zkoušek, vyžádané příslušným orgánem úřadu.

(6)

Výrobu měřidla lze zahájit teprve po ověření typu měřidla nebo po schválení vzorku měřidla.

§ 19

Zajišťování správnosti vyrobených a opravených měřidel

(1)

Výrobci a opravci jsou povinni zajišťovat správnost vyráběných a opravených měřidel uvedených v přílohách I, II a III této vyhlášky jejich porovnáváním s úředně ověřenými hlavními etalony před jejich předložením k úřednímu ověření, a pokud tato měřidla úřednímu ověření nepodléhají, před jejich uvedením do oběhu.

(2)

Povinnost stanovená v odst. 1 platí obdobně pro montážní organizace provádějící stavbu a montáž měřidel.

§ 20

Povinnosti odběratelů dovážených měřidel

Při dovozu měřidel uvedených v přílohách I, II a III této vyhlášky je odběratel dovážených měřidel povinen před předložením návrhu na uzavření příslušné hospodářské smlouvy s podnikem zahraničního obchodu opatřit souhlas úřadu s dovozem těchto měřidel a zajistit, aby úřední souhlas byl na návrhu hospodářské smlouvy vyznačen. Úřad může žádat bezplatné předložení 3 vzorků měřidla. Po uskutečnění dodávky ohlásí odběratel dovážených měřidel převzetí zásilky, aby se přezkoušením dodaných měřidel mohlo zjistit, zda odpovídají předem schválenému vzorku nebo v případě, že předložení vzorku nebylo úřadem vyžádáno, zda měřidla vyhovují čs. měrovým předpisům.

O d d í l V I

Zajišťování jednotnosti a správnosti provozních měřidel (§ 21-22)

§ 21

Podniková kontrola měřidel

(1)

Jednotnost a správnost provozních měřidel stanovených v příloze III (dále jen "provozní měřidla") jsou povinny zajišťovat systematickou kontrolou organizace, které těchto měřidel používají.

(2)

Organizace jsou povinny provádět kontrolu porovnáváním údajů provozních měřidel s údaji úředně ověřených hlavních etalonů.

(3)

Lhůty provádění kontrol jednotlivých provozních měřidel stanoví vedoucí organizace podle způsobu používání těchto měřidel tak, aby byla soustavně zajišťována jejich stálá jednotnost a správnost. Tyto lhůty však nesmějí být delší než lhůty platnosti úředního ověření srovnatelných měřidel.

(4)

Na žádost organizace může příslušné krajské oddělení úřadu dát souhlas k provádění kontroly jejích provozních měřidel jinou organizací nebo ve výjimečných případech provádět tuto kontrolu samo.

(5)

Organizace jsou povinny vést evidenci kontroly provozních měřidel a zajišťovat, aby nebylo používáno provozních měřidel, která byla při kontrole shledána nesprávnými.

§ 22

Zajišťování správnosti měření

Organizace jsou odpovědny za výběr vhodných měřidel, za jejich náležitý stav, správné udržování a uchovávání, jakož i za správné měření; za tím účelem jsou organizace povinny zejména

a)

obeznámit pracovníky se svěřenými měřidly a jejich správným používáním,

b)

podrobit pracovníky, kteří používají měřidel vyžadujících při své obsluze zvláštních znalostí, odborné zkoušce,

c)

provádět soustavný dohled na měřidla a měření.

O d d í l V I I

Ustanovení závěrečná (§ 23-26)

§ 23

Veřejní vážní

(1)

Obsluhovat veřejné váhy a vydávat vážní lístky smějí jen osoby, které prokázaly svou způsobilost zkouškou a složily předepsaný slib (veřejní vážní).

(2)

Veřejní vážní vykonávají zkoušku a skládají slib u krajského oddělení úřadu, příslušného podle svého bydliště. O vykonané zkoušce vydá krajské oddělení úřadu vysvědčení.

(3)

Na výkon funkce veřejných vážných dozírají krajská oddělení úřadu.

§ 24

Řízení

(1)

Pro řízení před orgány státní měrové služby platí, pokud není stanoveno jinak, předpisy o řízení ve věcech správních.

(2)

Žádosti o úřední ověření měřidel, typové ověření a schválení vzorků měřidel se podávají u příslušného krajského oddělení úřadu.

(3)

O přezkoušení a ověření měřidla nebo o jeho odmítnutí se mimo případy uvedené v § 10, odst. 4 nevydává žádný nález (osvědčení, ověřovací list apod.), pokud předpisy zmíněné v § 2 písm. a) nestanoví jinak.

§ 25

Zrušuje se vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 36/1962 Sb․, o zajišťování jednotnosti a správnosti vybraných měřidel.

§ 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou § 10, 11, 12 a 21, které nabudou účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Předseda:

Křovina v. r.