Čekejte, prosím...
A A A
92/1963 Sb. znění účinné od 1. 1. 1964

92

 

VYHLÁŠKA

ministra vnitra

ze dne 10. prosince 1963,

kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby

a s výkonem trestu odnětí svobody

 

Ministr vnitra stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestního řádu):

§ 1

(1)

Denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem vazby ( § 152 odst. 1 písm. a) trestního řádu) činí 20,- Kčs.

(2)

Denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem trestu odnětí svobody ( § 152 odst. 1 písm. b) trestního řádu) činí 28,- Kčs.

(3)

Jde-li o mladistvého, činí denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody 5,- Kčs.

§ 2

(1)

Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 199/1957 Ú. 1., kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody.

(2)

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1964.

Ministr:

Štrougal v. r.