Čekejte, prosím...
A A A
134/1984 Sb. znění účinné od 1. 1. 1985 do 31. 12. 2008

134

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 13. prosince 1984

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb.,

o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění

 

Ústřední rada odborů stanoví podle § 51 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb. a zákona č. 87/1968 Sb., a podle § 36 odst. 1 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb. a vyhlášky č. 80/1984 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 odst. 2, § 31 odst. 1 a § 36 odst. 1 se částka 120 Kčs nahrazuje částkou 150 Kčs.

 

2.

§ 49 písm. c) zní:

"c)

Nepřihlíží se k částkám, o které dřívější hodinová mzda přesahuje částku vypočtenou na jednu pracovní hodinu 1) podle délky stanovené týdenní pracovní doby, 2) která platí pro provoz, v němž je pracovnice činná, z částky 750 Kčs a u pracovnice se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, v uhelných lomech a na skrývkách, která vykonává zaměstnání uvedené ve zvláštním předpise, 3) z částky 900 Kčs.

__________

1)

Tato částka činí z částky 750 Kčs, popř․ z částky 900 Kčs např. při 42,5hodinové týdenní pracovní době 17,60 Kčs, popř. 21,10 Kčs, při 42hodinové týdenní pracovní době 17,80 Kčs, popř. 21,40 Kčs a při 41,25hodinové týdenní pracovní době 18,10 Kčs, popř. 21,80 Kčs.

2)

§ 83 zákoníku práce.

3)

Část I a II přílohy k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.

Předseda:

Hoffmann v. r.