Čekejte, prosím...
A A A
135/1984 Sb. znění účinné od 1. 1. 1985 do 31. 12. 2008

135

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 13. prosince 1984

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském

pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského

pojištění občanům ve zvláštních případech

 

Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst. 1 a 2 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb. a zákona č. 148/1983 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb. a vyhlášky č. 79/1984 Sb., se mění takto:

1.

V § 44 odst. 3 se částka 30 Kčs nahrazuje částkou 42 Kčs a částka 25 Kčs částkou 35 Kčs.

 

2.

V § 50 odst. 2 se částka 78 Kčs nahrazuje částkou 96 Kčs.

 

3.

V § 50 se připojuje odstavec 3, který zní:

"(3) Studentu, který získal střední, úplné střední nebo vysokoškolské vzdělání a který po skončení studia nemohl nastoupit do sjednaného zaměstnání pro vážné onemocnění nebo vážný úraz, může být přiznáno nemocenské ze započitatelného výdělku, kterého by pravděpodobně dosáhl, kdyby nastoupil do sjednaného zaměstnání, nejdříve však ode dne, kdy měl toto zaměstnání nastoupit․ Podpůrčí doba se však počítá vždy od prvého dne pracovní neschopnosti. O přiznání nemocenského podle tohoto odstavce rozhoduje okresní správa nemocenského pojištění příslušná podle místa bydliště studenta; tato správa nemocenské také vyplácí. Takto přiznané nemocenské nahrazuje nemocenské, které by studentu případně náleželo podle odstavce 1.".

 

4.

V § 51 odst. 4 se věta první nahrazuje větou: "Výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den činí u studentek, které získaly vysokoškolské vzdělání, 40 Kčs a u ostatních studentek 30 Kčs.".

 

5.

V § 97 odst. 2 se částka 78 Kčs nahrazuje částkou 96 Kčs.

 

6.

V § 98 odst. 4 se částka 21 Kčs nahrazuje částkou 26 Kčs.

 

7.

V § 104 odst. 2 se částka 16 Kčs nahrazuje částkou 20 Kčs.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.

Předseda:

Hoffmann v.r.