Čekejte, prosím...
A A A
58/1984 Sb. znění účinné od 1. 9. 1984 do 31. 3. 2000

58

 

ZÁKON

ze dne 20. června 1984,

kterým se mění zákon o pěstounské péči

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, se mění takto:

1.

V § 5 se vypouštějí odstavce 5 a 6.

 

2.

§ 21 zní:

"§ 21

 

Vláda Československé socialistické republiky může v souladu s dlouhodobým programem společenské péče o děti, o něž není jinak náležitě postaráno, zvyšovat částky příspěvku pro dítě a odměny pěstouna podle tohoto zákona․".

 

3.

V § 22 odst. 2 se vypouštějí tato slova: "a o jeho vlastní příjem".

Čl. II

Tento zákn nabývá účinnosti dnem 1. září 1984.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.