Čekejte, prosím...
A A A
10/1985 Sb. znění účinné od 1. 3. 1985 do 31. 12. 1985

10

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva spojů

ze dne 17.ledna 1985

o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb.,

kterou se vydává rozhlasový a televizní řád,

ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb.

 

Federální ministerstvo spojů v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 8 odst. 4 zákona č. 110/1984 Sb., o telekomunikacích:

Článek I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb., se mění takto:

§ 9 odst. 3 zní:

"(3) Při částečném osvobození se platí rozhlasový poplatek 5 Kčs, televizní poplatek 15 Kčs. Částečné osvobození lze přiznat účastníkům

a)

osamělým důchodcům, jejichž důchod spolu s jiným čistým příjmem nepřesahuje částku 11 400 Kčs ročně,

b)

manželům, z nichž alespoň jeden je důchodce, jestliže úhrn jejich důchodů a jiných čistých příjmů nepřesahuje ročně částku 19 200 Kčs․".

Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1985.

Ministr:

Ing. Chalupa CSc. v. r.