Čekejte, prosím...
A A A
116/1985 Sb. znění účinné od 30. 12. 2010 do 31. 12. 2013
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 424/2010 Sb.

30.12.2010

 

zákonem č. 227/2009 Sb.

1.7.2010

 

zákonem č. 161/2006 Sb.

27.4.2006

 

Více...

116

 

ZÁKON

ze dne 10. prosince 1985

o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé

socialistické republice

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1)

Zákon stanoví podmínky, za nichž v Československé socialistické republice může být zřízena, vyvíjet činnost nebo mít sídlo organizace s mezinárodním prvkem.

(2)

Pro účely tohoto zákona se organizací s mezinárodním prvkem rozumí mezinárodní nevládní organizace .

(3)

Podle tohoto zákona může být zřízena i zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodní nevládní organizaci.

§ 2

(1)

Organizace s mezinárodním prvkem může v Československé socialistické republice být zřízena, vyvíjet činnost a mít sídlo jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona.

(2)

Žádost o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem nebo o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo takové organizace v Československé socialistické republice se podává federálnímu ministerstvu vnitra. Žadatel o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice připojuje k žádosti návrh dokumentu upravujícího organizační řád a obsah činnosti organizace; organizace s mezinárodním prvkem, která žádá o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, připojí k žádosti dokument upravující organizační řád a obsah činnosti organizace (dále jen"stanovy").

§ 3

(1)

Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí a po projednání s příslušnými ústředními orgány státní správy může povolit zřízení organizace s mezinárodním prvkem nebo povolit takové organizaci vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice,

a)

jestliže její stanovy, popřípadě jejich návrh, a její činnost nejsou v rozporu s československým právním řádem,

b)

je-li organizace zřízena jako právnická osoba 1 a

c)

nebrání-li tomu jiné závažné důvody.

(2)

Organizace s mezinárodním prvkem může vedle své činnosti provozovat v Československé socialistické republice hospodářskou činnost na základě povolení a za podmínek podle zvláštních předpisů. 2

§ 4

Vyvíjí-li organizace s mezinárodním prvkem činnost, která neodpovídá podmínkám uvedeným v § 3 ost. 1, může jí federální ministerstvo vnitra pozastavit činnost nebo odejmout povolení vydaná podle § 3 odst. 1.

§ 5

(1)

Ministerstvo vede evidenci mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, a organizací zřízených podle § 6 tohoto zákona.

(2)

Organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum jejich vzniku a zániku, jakož i název mezinárodní nevládní organizace, podle jejíž stanov byly zřízeny. Tyto údaje jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich příslušnými orgány ve věci rozhodnuto.

(3)

Název a sídlo mezinárodní nevládní organizace nebo organizace podle § 6 tohoto zákona, datum jejího vzniku a zániku, jakož i údaje uvedené v odstavci 2 ministerstvo zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „základní registr osob“) včetně údaje o právní formě. Ve lhůtách stanovených zvláštním zákonem3 ministerstvo zapíše do základního registru osob rovněž změnu uvedených skutečností.

(4)

Pro výkon státní správy na úseku povolování organizací s mezinárodním prvkem může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.

§ 6

(1)

Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí může na návrh příslušného ústředního orgánu státní správy povolit zřízení zvláštních organizací pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích.

(2)

Zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích jsou socialistickými organizacemi; pro jejich vznik, zánik a pro výkon dohledu nad jejich činností platí přiměřené předpisy o dobrovolných organizacích.

§ 7

Organizace, na které se vztahuje tento zákon a jimž bylo vydáno podle dosavadních předpisů povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, se považují za organizace mající povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice podle tohoto zákona.

§ 8

Tento zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. VI zákona č. 161/2006 Sb.27.4.2006


Poznámky pod čarou:

§ 488 občanského zákoníku.

§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 101/1963 Sb․, o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

Zákon ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

Zákon SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

§ 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Poznámky pod čarou:
1

§ 488 občanského zákoníku.

§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 101/1963 Sb․, o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.

2

Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

Zákon ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

Zákon SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

3

§ 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.