Čekejte, prosím...
A A A
18/1986 Sb. znění účinné od 1. 5. 1986 do 31. 12. 1994

18

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 27. února 1986,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv

a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

plynárenského zákona

 

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 26 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) - dále jen „zákon“:

Článek I

Vyhláška č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „stabilní tlakové nádoby“ nahrazují slovy „stabilní zásobníky a stabilní tlakové nádoby“.

 

2.

V § 4 se vypouští odstavec 3.

 

3.

V § 10 odst. 1 se vkládá na začátek druhé věty slovo „Montážní“.

 

4.

Za § 13 se vkládá § 13a, který včetně nadpisu zní:

§ 13a

Osazování měřidel topných olejů

 

(1) Před uvedením přípojky do trvalého provozu a zahájením provozu odběrních plynových zařízení osadí plynárenských podnik měřidla topných plynů (dále jen plynoměry). o druhu, místě a jejich umístění rozhodne plynárenský podnik.

(2) Při rozšíření odběru topných olejů je odběratel, provozovatel, popřípadě uživatel odběrního plynové zařízení povinen připravit a zabezpečit v místě určeném plynárenským podnikem podmínky pro osazení jiného plynoměru.

(3) K zabezpečení řádné funkce plynoměru je plynárenský podnik oprávněn zajistit jej podnikovými plombami a jejich neporušenost kontrolovat. Poškození nebo odstranění plomby se považuje za poškození plynoměru.“.

 

5.

§ 15 odst. 1 písm.b) zní:

b)

vnitrozávodní rozvod topných olejů včetně hlavního uzávěru, pokud tento rozvod není součástí zařízení pro výrobu topných olejů ( § 2 odst. 2) ,“.

 

6.

V § 15 odst. 1 písm. e) se vypouštějí na konci slova „s výjimkou přenosných tlakových nádob na obsah o hmotnosti 50 kg a vyšší,“.

 

7.

V § 15 odst. 1 písm. f) se vypouští na začátku slovo „centrální“.

 

8.

V § 15 odst. 1 písm. g) se vypouští na začátku slovo „centrální“.

 

9.

§ 16 odst. 1 písm. a) zní:

a)

podle právních předpisů včetně technických norem a podle místních provozních řádů, popřípadě místních provozních a bezpečnostních pokynů (písmeno f) zajišťovat a provádění kontrol a revizí těchto zařízení ve stanovených lhůtách,“.

 

10.

V § 16 odst. 1 písm. b) se vkládá za slova „obsluhou a“ slovo „běžnou“.

 

11.

V § 16 odst. 1 písm. d) se vkládají za slova (obsluhou( slova „a běžnou údržbou“.

 

12.

§ 16 odst. 1 písm. e) zní:

e)

vést předepsanou dokumentaci zařízení včetně dokumentace skutečného provedení a uschovávat ji, jakož i další doklady stanovené právními předpisy a technickými normami pro celou dobu užívání zařízení,“.

 

13.

§ 16 odst. 1 písm. f) zní:

f)

pro provoz zařízení vypracovat místní provozní řád nebo místní provozní a bezpečnostní pokyny k zabezpečení řádného provozu, obsluha a běžné údržby zařízení; 10) místní provozní řády nebo místní provozní a bezpečnostní pokyny musí být k dispozici všem pracovníkům obsluhy a běžné údržby, kteří s nimi musí být prokazatelně předem seznámeni․“.

 

14.

§ 16 odst. 2 zní:

(2) Výměnu a opravy hlavních uzávěrů u přípojek a regulátorů tlaku plynu za hlavním uzávěrem provádí plynárenských podnik, a to na náklad správce, vlastníka stavby nebo zařízení.“.

 

15.

§ 16 odst. 3 zní:

(3) Správci, vlastníci, provozovatelé a uživatelé odběrních plynových zařízení v obytných budovách a drobných provozovnách jsou povinni zejména:

a)

zachovávat při používání plynových spotřebičů potřebnou opatrnost, 11) aby nedocházelo k ohrožení nebo škodám na zdraví nebo majetku a řídit se přitom návodem pro jejich používání,

b)

dodržovat lhůty kontrol, seřizování a čistění plynových spotřebičů stanovené v návodech pro jejich používání, popřípadě v pokynech daných oprávněnou organizací k provádění oprav, údržby a seřizování spotřebičů,

c)

zabezpečit předložení dokumentace skutečného provedení domovního plynovodu před každým požadovaným rozšířením odběru plynu v objektu, pokud ji plynárenský podnik již nemá, popř. je zřejmé, že tato dokumentace neodpovídá skutečnosti,

d)

zajišťovat provádění pravidelné údržby a oprav oprávněnou organizací,

e)

vyžadovat od oprávněných provádějících organizací protokoly o provedených revizích, opravách, kontrolách, seřizování a čištění odběrního plynového zařízení a jeho části a tyto protokoly uschovávat.“.

 

16.

§ 17 včetně nadpisu zní:

§ 17

Plynárenská organizace a plynárenský podnik

(K § 10 zákona)

 

(1) Plynárenskou organizací ve smyslu zákona je státní hospodářská organizace výroby a rozvodu plynu v odvětví průmyslu a paliv, zřízená ministrem paliv a energetiky ČSSR.

(2) Plynárenským podnikem ve smyslu zákona je organizační jednotka plynárenské organizace, vystupující v hospodářských vztazích svým jménem , 12) která má v předmětu činnosti zejména výrobu, rozvod a uskladňování topných plynů, plnění a distribuci zkapalněných topných plynů, výstavbu a provoz tranzitních plynovodních soustav, jakož i výstavbu plynovodů a přípojek, které po uvedení do trvalého provozu jsou v jeho výkonu správy.“.

 

17.

Vkládá se poznámka 12a) , která zní:

12a)

§ 17 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., jehož úplné znění bylo vyhlášeno pod č. 45/1983 Sb.„.

 

18.

§ 20 odst. 2 a 3 zní:

(2) Odběrní plynová zařízení ( § l5 odst. 1) připojí plynárenský podnik jen tehdy, odpovídají-li podané přihlášce, podkladům projednaným podle § 21 této vyhlášky a byla-li technicky přezkoušena ( § 22).

(3) Správci, vlastníci staveb a zařízení, popřípadě provozovatelé odběrních plynových zařízení jsou povinni umožnit pověřeným pracovníkům plynárenského podniku přístup k plynoměrům ( § 7), souvisejícím zařízením a odběrním plynovým zařízením ( § 15 odst. 1). Pro vstup do zařízení na obranu vlasti platí zvláštní předpisy. 16) „.

 

19.

Poznámka 16) zní:

16)

§ 17 zákona č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.“.

 

20.

§ 21 odst. 3 zní:

(3) Odběratel plynu je povinen znovu projednat s plynárenským podnikem podklady, nebudou-li montážní práce na odběrním plynovém zařízení započaty do dvou let.“.

 

21.

§ 22 odst. 4 zní:

(4) odborným technickým přezkoušením ( § 17 zákona) se rozumí zhodnocení, zda odběrní plynové zařízení bylo provedeno podle podmínek stanovených plynárenským podnikem a zda na odběrním plynovém zařízení byla provedena výchozí revize podle předpisu o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 18) bez závad bránících uvedení do provozu.“.

 

22.

Poznámka 18) zní:

18)

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 86/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.“.

 

23.

§ 24 včetně nadpisu zní:

§ 24

Podmínky odborné způsobilosti pro provádění montážních prací

na plynárenských a odběrních plynových zařízeních

 

(1) Montážní práce na plynárenských a odběrních plynových zařízeních smějí provádět jen pracovníci

a)

s úplným středním vzděláním nebo se středním vzděláním příslušného nebo vhodného studijního oboru, nebo

b)

vyučení v učebním oboru instalatér, potrubář a provozní nebo strojní zámečník, elektromechanik 19) nebo v učebních oborech, odpovídajících druhu vykonávané práce,

b)

vyučení v oboru instalatér, potrubář a provozní nebo strojní zámečník, elektromechanik 19) nebo v učebních oborech, odpovídajících druhu vykonávané práce,

kteří mají alespoň jednoroční praxi v činnosti na plynárenských a odběrních zařízeních, absolvovali odborný kurs pořádaný oprávněnou organizací a vlastní doklad o jeho úspěšném ukončení, opravňující je k činnosti na těchto zařízeních.

(2) Pracovníci, kteří nemají způsobilost uvedenou v odstavci 1, smějí provádět montážní práce jen pod přímým dohledem a odpovědností pracovníků, kteří tuto způsobilost mají.

(3) Pro provádění svářečských prací platí ustanovení zvláštních právních předpisů a příslušných technických norem. 20) „.

 

24.

V § 25 odst. 1 věta druhá zní:

Za změnu tlaku se považuje taková změna tlaku v zařízení pro rozvod plynů, v jejímž důsledku je nutno osadit nebo demontovat regulační zařízení na úpravu tlaku plynu pro řádnou a bezpečnou funkci spotřebičů.“.

 

25.

V § 25 odst. 4 věta druhá zní:

Spotřebiče, jejichž úprava by byla neekonomická nebo technicky neřešitelná, popř. by nebyl zajištěn jejich bezpečný provoz, musí být vyměněny za spotřebiče nové; nový spotřebič zajistí odběrateli plynárenský podnik.“.

 

26.

V § 28 odst. 1 se na konci připojuje tato věta:

Jiná organizace může provádět gazifikaci jen za podmínek stanovených plynárenským podnikem.“.

 

27.

§ 31 odst. 2 písm. d) zní:

d)

u plynovodů a přípojek s velmi vysokým tlakem musí být od jiných objektů dodržovány minimální vzdálenosti stanovené technickou normou a v souladu s ustanovením § 24 zákona.“.

 

28.

V § 31 odst. 3 se na začátek první věty vkládají slova:

Nízkotlaké a středotlaké“.

 

29.

V § 32 se za odstavec 5 připojují nové odstavce 6 a 7, které zní:

(6) Při výstavbě jiných objektů musí být z důsledku ochrany objektů před možnými důsledky poruch plynovodů a přípojek s velmi vysokým tlakem dodržena ustanovení příslušné ČSN 30) o nejmenších dovolených vzdálenostech plynovodů a přípojek s velmi vysokým tlakem od jiných objektů.

(7) Pro vzdálenosti mezi plynárenskými zařízeními platí ustanovení technických norem o nejmenších vzdálenostech při křížení a souběhu.“.

Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1986.

Ministr:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.