Čekejte, prosím...
A A A
59/1987 Sb. znění účinné od 1. 7. 1987 do 31. 12. 2008

59

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 24. června 1987

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském

pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění

občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

 

Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst. 1 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 87/1968 Sb. a zákona č. 148/1983 Sb.:

Čl. 1

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášek č. 155/1983 Sb., č. 79/1984 Sb. a č. 135/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 44 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci učni platí obdobně předchozí odstavce.".

 

2.

V § 51 odst. 2 a 5 se slovo "čtvrtého" nahrazuje slovem "šestého".

 

3.

§ 51 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci studentu platí obdobně předchozí odstavce.".

 

4.

§ 58 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Ustanovení § 50 odst. 3 platí obdobně i pro interní vědecké aspiranty a umělecké aspiranty.".

 

5.

Dosavadní text § 59 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Ustanovení § 51 odst. 5 platí obdobně i pro peněžitou pomoc v mateřství.".

 

6.

§ 73 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Pro pracovníka na dohodu, který vykonává podle dohody o pracovní činnosti sjednané práce doma, platí ustanovení § 5 odst․ 2 obdobně.".

 

7.

V § 74 odst. 1 se slova "§ 73 odst. 2" nahrazují slovy "§ 73 odst. 2 a 3".

 

8.

V § 98 odst. 2 se slovo "čtvrtého" nahrazuje slovem "šestého".

 

9.

§ 98 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci občanu se změněnou pracovní schopností platí obdobně předchozí odstavce.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.

Předseda:

Zavadil v. r.