Čekejte, prosím...
A A A
95/1987 Sb. znění účinné od 1. 6. 1992 do 31. 12. 2006
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 262/2006 Sb.

1.1.2007

zrušena

zákonem č. 235/1992 Sb.

1.6.1992

 

95

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. listopadu 1987

o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny

 

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 105 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 20/1975 Sb., v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů:

Úvodní ustanovení

§ 1

Pro účely dodatkové dovolené podle této vyhlášky se za pracovníky, kteří konají práce zvlášť obtížné nebo zdraví škodlivé 1 považují pracovníci, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity. 2

§ 2

Dodatková dovolená příslušní pracovníkům, kteří pracují s prokázanými chemickými karcinogeny nebo při pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity, pokud je z důvodu výkonu těchto prací zařazeno jejich zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení. 3

Společná a přechodná a závěrečná ustanovení

§ 3

O dodatkové dovolené podle této vyhlášky platí obecné předpisy o dovolené na zotavenou. 3

§ 4

Dodatková dovolená pracovníků organizací v působnosti ministerstva průmyslu České socialistické republiky a ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterým vznikl nárok na tuto dovolenou podle vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 22/1986 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, přísluší za podmínek v ní stanovených do 31. prosince 1989; po tomto dni přísluší nárok na dodatkovou dovolenou těmto pracovníkům, pokus splňují podmínky uvedené v § 1 a 2.

§ 5

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 23/1986 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, se zrušuje.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1988.

Ministr:

M. Boďa v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. IV zákona č.235/1992 Sb.1.6.1992


Poznámky pod čarou:

§ 13 písm. g) nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny z 11. 12. 1984 čj. HEM-300-28.11.1984 (registrovaná v částce 1/1985 Sb.).

Úprava ministerstva zdravotnictví SSR ze dne 7. 12. 1984 čj. Z-7631/1984-B/2/06 o hygienických zásadách při práci s chemickými karcinogeny (registrovaná v částce 24/1985 Sb.).

§ 12 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálních zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb․

Nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

§ 12 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálních zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb․

Nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

Poznámky pod čarou:
1

§ 13 písm. g) nařízení vlády ČSSR č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce

2

Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR o hygienických zásadách pro práce s chemickými karcinogeny z 11. 12. 1984 čj. HEM-300-28.11.1984 (registrovaná v částce 1/1985 Sb.).

Úprava ministerstva zdravotnictví SSR ze dne 7. 12. 1984 čj. Z-7631/1984-B/2/06 o hygienických zásadách při práci s chemickými karcinogeny (registrovaná v částce 24/1985 Sb.).

3

§ 12 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálních zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb․

Nařízení vlády ČSSR č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.