Čekejte, prosím...
A A A
147/1988 Sb. znění účinné od 1. 10. 1988 do 30. 9. 1995

147

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 6. září 1988

o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování

přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb.

 

Ústřední rada odborů stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí podle § 9, § 51 odst. 2 a § 63 odst. 2 a 3 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., a podle § 36 odst. 2 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 57/1984 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 78/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

§ 2a

Přechodný pobyt dítěte v zahraničí z důvodu rekreace

(K § 20 odst. 2 a § 25 zákona)

 

Rekreací dítěte v zahraničí se rozumí jeho přechodný pobyt mimo území Československé socialistické republiky, který netrvá déle než tři po sobě jdoucí celé kalendářní měsíce; pobyt dítěte mimo území Československé socialistické republiky trvající nepřerušeně déle se nepovažuje za rekreaci počínaje čtvrtým kalendářním měsícem stráveným v zahraničí.“.

 

2.

§ 12 zní:

§ 12

K výplatě přídavků na děti

(K § 27 odst. 2 zákona)

 

(1) Dítě je plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo o mládež tehdy, poskytuje-li mu tento ústav (zařízení) stravování, ubytování i ošacení.

(2) Za plné přímé zaopatření dítěte ve smyslu § 27 odst․ 2 zákona se však nepovažuje denní nebo týdenní pobyt dítěte v ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo o mládež.“.

 

3.

§ 13 zní:

§ 13

 

(1) Přídavky se přiznají, jsou-li jinak splněny stanovené podmínky, také na dítě, které pracovník převzal do své péče z ústavu nebo zařízení za účelem pozdějšího osvojení. 1)

(2) Nejde-li o případ uvedený v odstavci 1, přiznají se přídavky, jsou-li jinak splněny stanovené podmínky, také na dítě, které má pracovník nebo jeho manžel v trvalé péči nahrazující péči rodičů za předpokladu, že na toto dítě nelze přídavky přiznat z pojištění (zabezpečení) nikoho jiného.“.

 

4.

V § 14 se vypouští ustanovení písmene b).

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.

Předseda:

Zavadil v. r.