Čekejte, prosím...
A A A
190/1988 Sb. znění účinné od 1. 1. 1989 do 31. 12. 1994

190

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva dopravy a spojů

ze dne 11. října 1988,

kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu

vlaku na celostátních dráhách a vlečkách

 

Federální ministerstvo dopravy a spojů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 odst. 2 a § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:

§ 1

Organizace, které svou činností (např. investičními, udržovacími nebo opravářskými pracemi, při výstavbě a rekonstrukci komunikací nebo vedení v tělese dráhy, vkládáním mostních provizorií) a občané, kteří svým jednáním (např. nedbáním výstrahy na přejezdu, poškozením přejezdového zabezpečovacího zařízení, vstoupením nebo vjetím do průjezdného průřezu) způsobí malou poruchu v provozu jednotlivého vlaku na celostátních dráhách nebo vlečkách, a to tím, že dojde k prodloužení doby jeho jízdy mezi stanicemi nejdéle o 92 minut nebo dojde k zastavení nebo zdržení jednotlivého vlaku ve stanici, zastávce nebo na trati nejdéle o 180 minut, jsou povinni poskytnout drážnímu podniku 1 náhradu v pevně stanovených částkách podle § 2 anebo § 3.

§ 2

Výše náhrady za prodloužení doby jízdy jednotlivého vlaku se určí podle přílohy, která je součástí této vyhlášky. 2

§ 3

Výše náhrady za zastavení nebo zdržení jednotlivého vlaku činí za prvních i jen započatých 5 minut 191,- Kčs a za každých dalších započatých 5 minut 77,- Kčs. 2

§ 4

Zrušuje se výnos federálního ministerstva dopravy č.j. 21.975/75 ze dne 3. 12. 1975, kterým se stanoví pevné částky náhrad za pomalé jízdy vlaků a za zastavení nebo zdržení vlaku na celostátních dráhách a vlečkách, reg. v částce 36 Sbírky zákonů, ročník 1975.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.

Ministr

Ing. Blažek v. r.

Příloha k vyhlášce č. 190/1988 Sb.

Tabulka č. 1

 

Pevné částky náhrad za prodloužení doby jízdy vlaku motorové trakce

 

Pol.

Prodloužení doby jízdy vlaku v minutách

vlak osobní dopravy

vlak nákladní dopravy

1

0 - 7

170 Kčs

395 Kčs

2

8 - 12

241 Kčs

503 Kčs

3

13 - 17

313 Kčs

512 Kčs

4

18 - 22

384 Kčs

720 Kčs

5

23 - 27

456 Kčs

829 Kčs

6

28 - 32

527 Kčs

937 Kčs

7

33 - 37

599 Kčs

1046 Kčs

8

38 - 42

670 Kčs

1154 Kčs

9

43 - 47

742 Kčs

1263 Kčs

10

48 - 52

813 Kčs

1371 Kčs

11

53 - 57

885 Kčs

1480 Kčs

12

58 - 62

956 Kčs

1588 Kčs

13

63 - 67

1028 Kčs

1697 Kčs

14

68 - 72

1099 Kčs

1805 Kčs

15

73 - 77

1171 Kčs

1914 Kčs

16

78 - 82

1242 Kčs

2022 Kčs

17

83 - 87

1314 Kčs

2131 Kčs

18

88 - 92

1385 Kčs

2239 Kčs

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2

 

Pevné částky náhrad za prodloužení doby jízdy vlaku elektrické trakce

 

Pol.

Prodloužení doby jízdy vlaku v minutách

vlak osobní dopravy

vlak nákladní dopravy

1

0 - 7

133 Kčs

119 Kčs

2

8 - 12

204 Kčs

177 Kčs

3

13 - 17

274 Kčs

235 Kčs

4

18 - 22

344 Kčs

293 Kčs

5

23 - 27

414 Kčs

351 Kčs

6

28 - 32

485 Kčs

409 Kčs

7

33 - 37

555 Kčs

467 Kčs

8

38 - 42

625 Kčs

525 Kčs

9

43 - 47

695 Kčs

583 Kčs

10

48 - 52

766 Kčs

641 Kčs

11

53 - 57

836 Kčs

699 Kčs

12

58 - 62

906 Kčs

757 Kčs

13

63 - 67

976 Kčs

815 Kčs

14

68 - 72

1047 Kčs

873 Kčs

15

73 - 77

1117 Kčs

931 Kčs

16

78 - 82

1182 Kčs

989 Kčs

17

83 - 87

1257 Kčs

1047 Kčs

18

88 - 92

1328 Kčs

1105 Kčs

 

 

Pevné částky náhrad podle tabulky č. 1 nebo č. 2 se použijí při prodloužení doby jízdy jednotlivého vlaku nebo vlaků stejné trakce, vyvolaných jednou poruchou v provozu. Pro výpočet celkové náhrady při jedné poruše v provozu v případech jízd více vlaků je nutno uvádět zvlášť čísla jednotlivých vlaků, trakcí, zpoždění v minutách a k tomu odpovídající částku náhrad v Kčs. Jestliže z příčin na straně železnice dojde u některého vlaku k záměně elektrické lokomotivy (určené sešitovým jízdním řádem) za motorovou lokomotivu nebo motorový vůz, je nutno použít v vyúčtování náhrad tabulku č. 2Poznámky pod čarou:

Organizace jež zřizuje a provozuje dráhu ( § 6 odst. 1 zákona o dráhách).

Při prodloužení doby jízdy jednotlivého vlaku o více než 92 minut a při zastavení nebo zdržení jednotlivého vlaku o více než 180 minut se postupuje podle obecně závazných právních předpisů.

Při prodloužení doby jízdy jednotlivého vlaku o více než 92 minut a při zastavení nebo zdržení jednotlivého vlaku o více než 180 minut se postupuje podle obecně závazných právních předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

Organizace jež zřizuje a provozuje dráhu ( § 6 odst. 1 zákona o dráhách).

2

Při prodloužení doby jízdy jednotlivého vlaku o více než 92 minut a při zastavení nebo zdržení jednotlivého vlaku o více než 180 minut se postupuje podle obecně závazných právních předpisů.