Čekejte, prosím...
A A A
74/1982 Sb. znění účinné od 1. 7. 1982 do 30. 4. 1991

74

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 24. června 1982

o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení

pracujících v hornictví

 

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 62a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 73/1982 Sb., podle § 35a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 73/1982 Sb., a podle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb.:

Čl. I

(1)

Nemocenské, 1 podpora při ošetřování člena rodiny /2/ a peněžitá pomoc v mateřství 3 pracujících v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech, v uhelných lomech a na skrývkách, kteří vykonávají zaměstnání uvedená v části I a II připojeného seznamu, se stanoví z čisté mzdy pracovníka (pracovnice) připadající na pracovní den, nejvýše však z částky 180 Kčs při pětidenním pracovním týdnu. Tato částka se úměrně upraví, je-li stanovená týdenní pracovní doba rozvržena na jiný počet pracovních dnů v týdnu. 4

(2)

Při stanovení vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství 5 pracovnic uvedených v odstavci 1 se nepřihlíží k té části výdělku před převedením na jinou práci, která po odečtení daně ze mzdy přesahuje 900 Kčs v průměru za týden; tato hranice se přepočte na pracovní hodinu podle délky stanovené týdenní pracovní doby, která platí pro provoz, v němž je pracovnice činná.

Čl. II

Zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech 6 pro účely důchodového zabezpečení jsou zaměstnání I. pracovní kategorie uvedená v části I připojeného seznamu.

Čl. III

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 136/1975 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 12/1980 Sb., se doplňuje takto:

V § 4 odst. 4 se na konci připojují tato slova: "a jde-li o podzemí hlubinných dolů, takový výkon trvá aspoň po dobu 6 měsíců v kalendářním roce.".

Čl. IV.

Dávky uvedené v čl. I, které se vyplácejí ke dni účinnosti tohoto nařízení se upraví podle čl. I bez žádosti ode dne účinnosti tohoto nařízení.

Čl. V

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.

Dr. Štrougal v. r.

Příloha k nařízení vlády ČSSR č. 74/1982 Sb.

SEZNAM

vybraných zaměstnání v hornictví

 

Č Á S T I

Zaměstnání I. pracovní kategorie se stálým pracovištěm pod zemí

v hlubinných dolech

 

Zaměstnání I. pracovní kategorie se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech

 

Č.

Zaměstnání

Číselný znak

1.

Důlní elektromontér

A 01-01-01, 05-01-01

 

 

B 01-01-01/1

 

 

C 02-05-01

 

 

D 02-05-01

 

 

E 01-01-01

 

 

F 01-01-01

2.

Důlní zámečník

A 01-02-01 až 02, 05-02-01 až 02

 

 

B 01-02-01/1 až 02/1

 

 

C 02-06-01

 

 

D 02-06-01

 

 

E 01-02-01

 

 

F 01-02-01

3.

Horník - dělník [dopravář,

A 01-03-01, 05-03-01 až 19

 

geomechanik, naražeč, operátor

B 01-03-01/1 až 03/1

 

radiometrické kontrolní stanice,

C 02-01-01 až 02

 

operátor radiometrického vzorkování,

D 02-01-01 až 02

 

operátor větrání a dozimetrie,

E 01-03-01 až 02

 

pomocník měřiče (figurant), pomocník

F 01-03-01 až 02

 

pleniče, řidič důlní lokomotivy,

 

 

skladník materiálu, údržbář důlních

 

 

děl, výrobní kontrolor, vzorkař

 

 

- kolektor, dělník na ostatních

 

 

pracích]

 

 

 

 

4.

Horník (střelmistr, důlní tesař, důlní

A 01-04-01 až 02, 05-04-01 až 08

 

zedník, lamač, plenič, racionalizátor,

B 01-04-01/1 až 03/1

 

skladník výbušnin, strojník těžního

C 02-02-01 až 03

 

stroje, údržbář jámy)

D 02-02-01 až 03

 

 

E 01-04-01

 

 

F 01-04-01

5.

Strojník báňského zařízení (s obsluhou

A 01-06-01, 05-05-01 až 04

 

v podzemí)

B 01-05-01/1

 

 

C 01-03-01

 

 

D 01-03-01

 

 

E 01-05-01

 

 

F 01-05-01

6.

Vrtný dělník

A 01-07-01, 05-06-01 až 03

 

 

B 01-06-01/1

 

 

E 01-07-01

 

 

F 01-07-01

7.

Vrtač

A 01-08-01, 05-07-01 až 05

 

 

B 01-07-01/1

 

 

E 01-08-01

 

 

F 01-08-01

8.

Vzorkař

A 01-09-01, 05-08-01 až 02

 

 

B 01-08-01/1

 

 

E 01-09-01

 

 

F 01-09-01

9.

Karotážník

A 01-10-01, 05-09-01 až 03

10.

Báňský záchranář

A 01-11-01, 05-10-01

11.

Střelmistr

C 02-04-01

 

 

D 02-04-01

12.

Dělník v geologickém průzkumu

E 01-06-01 až 04

 

 

F 01-06-01 až 04

13.

Hornický učeň v období odborného

A 01-12-01

 

rozvoje

B 01-09-01/1

14.

Směnový technik HBZS a OBZS

A 01-42-01, 05-44-01

15.

Revírník

A 01-20-01, 05-16-01

 

 

B 27-09-01/1

 

 

E 02-02-01

 

 

F 02-02-01

16.

Mistr důlní

C 02-09-01

 

 

D 02-09-01

17.

Vrtmistr

E 02-03-01

 

 

F 02-03-01

18.

Vedoucí úseku (pole)

A 01-21-01, 05-17-01

 

 

B 27-10-01/1

 

 

E 02-05-01 až 02

 

 

F 02-05-01 až 02

19.

Vrchní mistr (nadmistr)

C 02-08-01

 

 

D 02-08-01

20.

Mechanik - elektromechanik úseku -

A 01-22-01, 05-18-01

 

mistr strojní a elektroúdržby v dole

B 27-11-01/1

 

 

E 02-06-01 až 02

21.

Mistr výrobního výcviku pro důl

A 01-37-01, 05-38-01

 

 

B 27-09-01/1

22.

Směnový technik

C 02-12-01

 

 

D 02-12-01

23.

Skladník výbušnin v dole

A 01-34-01, 05-35-01

24.

Provozní inženýr (úseku)

A 05-14-01

25.

Operátor

E 02-11-01

 

 

Poznámka:

 

 

Zaměstnání a jejich číselné znaky jsou uvedeny pro

A -

podle dílu I, částí 01 a 05 resortního seznamu zaměstnání

 

zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II.

 

pracovní kategorie vydaného výnosem federálního ministerstva

 

paliv a energetiky č. 6 ze dne 7. prosince 1978 (reg. v částce

 

4/1979 Sb.),

 

 

B -

podle dílu I, skupin 01 a 27 resortního seznamu zaměstnání

 

zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II.

 

pracovní kategorie vydaného výnosem federálního ministerstva

 

hutnictví a těžkého strojírenství č. 2 ze dne 20. prosince

 

1978 (reg. v částce 10/1979 Sb.),

 

 

C -

podle odvětví 02 - I. pracovní kategorie resortního seznamu

 

zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I.

 

a II. pracovní kategorie vydaného výnosem ministerstva

 

stavebnictví České socialistické republiky č. 4 ze dne

 

27. listopadu 1978 (reg. v částce 1/1979 Sb.),

 

 

D -

podle dílu I. pracovní kategorie - odvětví 02 resortního

 

seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového

 

zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaného výnosem

 

ministerstva stavebnictví Slovenské socialistické republiky ze

 

dne 15. listopadu 1978 (reg. v částce 10/1979 Sb.),

 

 

E -

podle části 01 písm. a) a d) a části 02 písm. a) a d)

 

resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového

 

zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaného výnosem

 

Českého geologického úřadu ze dne 31. října 1978 (reg. v

 

částce 34/1979 Sb.),

 

 

F -

podle části 01 písm. a) a d) a části 02 písm. a) a d)

 

resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového

 

zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaného výnosem

 

Slovenského geologického úřadu ze dne 30. srpna 1978 (reg. v

 

částce 4/1979 Sb.).

 

 

 

Číselný znak je složen z označení části (dílu, odvětví) -

 

prvé dvojčíslí, pořadového čísla - druhé dvojčíslí a pořadového

 

čísla příkladu - třetí dvojčíslí, popř. trojčíslí, uvedených v

 

příslušném resortním seznamu zaměstnání zařazených pro účely

 

důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

 

ČÁST II

 

Zaměstnání se stálým pracovištěm v uhelných lomech a na skrývkách

 

Č.

Zaměstnání

Číselný znak

1.

Dělník v důlní kolejové dopravě

11-01-01

2.

Dělník v povrchové těžbě

11-02-01 až 02

3.

Dopravář v důlní kolejové dopravě

11-03-01

4.

Horník v povrchové těžbě

11-04-01 až 02

5.

Řidič důlních mechanismů

11-05-01 až 02

6.

Mazač strojů a zařízení

11-06-01

7.

Provozní zámečník

11-07-01

8.

Provozní elektrikář

11-08-01

9.

Strojvedoucí

11-10-01

10.

Střelmistr

11-11-01

11.

Dělník na povrchu hornických provozů

11-12-01

12.

Řidič - strojník pracovních strojů

11-13-01

13.

Elektromontér

11-14-01

14.

Montér potrubář

11-15-01

15.

Instalatér

11-16-01

16.

Traťový dělník

11-17-01

17.

Traťový montér

11-18-01

18.

Dělník v úpravně

11-19-01

19.

Vodárenský dělník

11-20-01

20.

Kovář

11-21-01

21.

Řezač plamenem

11-22-01

22.

Svářeč elektrickým obloukem

11-23-01

23.

Svářeč plamenem

11-24-01

24.

Tesař

11-25-01

25.

Vulkanizér

11-26-01

26.

Dělník ve skladu

11-27-01

27.

Báňský úpravář

11-28-01

28.

Zabezpečovací, sdělovací elektromechanik

11-29-01

29.

Zabezpečovací, sdělovací obvodář

11-30-01

30.

Dělník v geologickém průzkumu

11-31-01

31.

Manipulační dělník

11-32-01

32.

Železniční dělník

11-33-01

33.

Řidič silničních motorových vozidel

11-34-01

34.

Vážný

11-35-01

35.

Laboratorní dělník

11-36-01

36.

Vrtný dělník

11-37-01

37.

Vrtač

11-38-01

38.

Vazač břemen

11-39-01

39.

Stavební dělník

11-40-01

40.

Zedník

11-41-01

41.

Železobetonář

11-42-01

42.

Karotážník

11-43-01

43.

Mechanik měřících a regulačních zařízení

11-44-01

44.

Revírník - Mistr - Vrchní mistr

11-52-01

45.

Vedoucí úseku

11-53-01

46.

Mechanik úseku

11-54-01

 

Poznámka:

 

Zaměstnání a jejich číselné znaky jsou uvedeny podle dílu 1,části 11 resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účelydůchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydanéhovýnosem federálního ministerstva paliv a energetiky č. 6 ze dne7. prosince 1978 (reg. v částce 4/1979 Sb.). Číselný znak jesložen z označení části - prvé dvojčíslí, pořadového čísla - druhédvojčíslí a pořadového čísla příkladu - třetí dvojčíslí, tohotoresortního seznamu.Poznámky pod čarou:

§ 17 zákona č. 54/1956 Sb․, o nemocenském pojištění zaměstnancům, ve znění zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči.

§ 8 zákona č. 88/1956 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

§ 85 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 zákona č. 88/1968 Sb.

§ 12 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění.

Poznámky pod čarou:
1

§ 17 zákona č. 54/1956 Sb․, o nemocenském pojištění zaměstnancům, ve znění zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči.

3

§ 8 zákona č. 88/1956 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 85 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5

§ 5 zákona č. 88/1968 Sb.

6

§ 12 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění.