Čekejte, prosím...
A A A
98/1982 Sb. znění účinné od 1. 9. 1982

98

 

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 11. června 1982,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné

způsobilosti v elektrotechnice

 

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými orgány, stanoví:

Čl. I

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, se mění a doplňuje takto:

§ 17 zní:

"(1) Osvědčení k provádění revizí elektrických zařízení vydaná před 1. lednem 1979 platí do 30. 6. 1983.

(2) Organizace jsou povinny žádost o vydání nového osvědčení pro své pracovníky podat nejpozději do 31. 12. 1982.

(3) Pracovníka přihlašuje na zkoušku organizace ( § 9), se kterou je v pracovním poměru.

(4) Osvědčení vydaná před 1․ lednem 1979 orgány státní báňské správy zůstávají v platnosti, pokud se oprávnění pracovníci podrobili přezkoušení před příslušným orgánem státní báňské správy do 30. června 1983.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.

Předseda

Českého báňského úřadu:

Ing. Zíka v. r.

 

Předseda

Českého úřadu bezpečnosti práce:

Dr. Bartík v. r.