Čekejte, prosím...
A A A
107/1994 Sb. znění účinné od 1. 6. 1994

107

 

ZÁKON

ze dne 27. dubna 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb.,

o zeměměřických a katastrálních orgánech

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměrických a katastrálních orgánech, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako orgán státní správy zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.“.

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

2.

§ 2 odst. 3 zní:

(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Úřadu.“.

3.

V § 3 písm. a) bodu 2 se vypouštějí slova „geodetických základů a“.

4.

V § 3 písm. a) bodu 4 se slova „Českou a Slovenskou Federativní Republiku“ nahrazují slovy „Českou republiku“.

5.

V § 3 písm. a) se vypouští bod 7.

6.

V § 3 písm. d) se za slovo „řídí“ vkládají slova „Zeměměřický úřad,“.

7.

V § 3 písm. h) se za slovo „rozhodnutím“ vkládají slova „Zeměměřického úřadu a“.

8.

V § 3 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

i)

stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

9.

Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 6a),6b) a 6c) zní:

§ 3a

 

Zeměměřický úřad

a)

vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)

b)

rozhoduje o umístění měřických značek geodetických základů6a) na nemovitostech,

c)

vede centrální databázové soubory katastru nemovitostí České republiky v celostátním rozsahu,

d)

spravuje základní bázi geografických dat České republiky,

e)

vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je archivem zvláštního významu,2)

f)

provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic,6c)

g)

projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 písm․ b) bodu 1,

h)

plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

__________

6a)

§ 21 odst. 1 zákona č. 46/1971 Sb.

6b)

§ 1 odst. 1 zákona č. 46/1971 Sb.

6c)

§ 12 odst. 1 písm. j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.“.

10.

V § 4 písm. f) se za slova „ § 7“ vkládají slova „písm. a), b) bodu 2, c) a d), § 8“.

11.

§ 6 zní:

§ 6

 

Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f) a h), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 písm. a), b) a d) tohoto zákona.“.

12.

V § 7 písm. b) se vypouští slovo „geodetických“, čárka za slovem „bodů“ se nahrazuje dvojtečkou a připojují se slova

1.

geodetických základů,

2.

podrobného bodového pole,“.

13.

V § 8 se za slovo „může“ vkládají slova „Zeměměřický úřad nebo“.

14.

V § 9 odst. 1 se za slovo „může“ vkládají slova „Zeměměřický úřad nebo“.

15.

V § 9 odst. 2 se za slovo „přihlédne“ vkládají slova „Zeměměřický úřad nebo“.

16.

V § 9 odst. 3 se za slova „kdy se“ vkládají slova „Zeměměřický úřad nebo“.

17.

Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

(2) Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměrický ústav, přecházejí na Zeměměrický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1994.

Uhde v r.

Havel v. r.

Klaus v r