Čekejte, prosím...
A A A
113/1994 Sb. znění účinné od 8. 6. 1994 do 31. 12. 2013

113

 

ZÁKON

ze dne 26. dubna 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.,

zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., se doplňuje takto:

1.

V § 20 odst. 1 se za slova „státní fondy,“ vkládají slova „Fond dětí a mládeže,“.

 

2.

V § 20 se doplňuje odstavec 11, který zní:

(11) Od daně darovací jsou osvobozeny bezúplatné a částečně bezúplatné převody majetku z Fondu národního majetku․ České republiky a z Pozemkového fondu České republiky na Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., a dotace poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s., z majetku tohoto fondu.“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.