Čekejte, prosím...
A A A
138/1994 Sb. znění účinné od 1. 7. 1994 do 31. 12. 2006

138

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. června 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí

č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 odst. 1 písm. b) a c) znějí:

b)

za bydlení

1.

v obytné místnosti se třemi a více obyvateli 7 Kč

2.

v obytné místnosti se dvěma obyvateli 12 Kč

3.

v obytné místnosti s jedním obyvatelem 20 Kč,

c)

za nezbytné služby

1.

při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu 13 Kč

2.

při denním pobytu v ústavu 6 Kč; za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.“.

2.

V § 3 odst. 2 se slova „Byla-li již úhrada zaplacena v plné výši podle § 1“ nahrazují slovy „Byla-li úhrada stanovená podle § 1 a 2 již zaplacena za celý kalendářní měsíc“.

3.

V § 6 odst. 3 se na konci připojuje tato věta, která včetně poznámky č. 8) zní: „Výše úhrady při denním nebo týdenním pobytu v ústavu pro mládež za dny, v nichž dítě neodebere po předchozím souhlasu ústavu pro mládež všechny druhy jídel, činí denně procentní část stravovací jednotky za stravu normální stanovenou zvláštním předpisem,s) podle počtu odebraných jídel.

__________

8)

§ 9 odst. 3 vyhlášky č. 83/1993 Sb.“.

4.

§ 6 se doplňuje odstavci 5 a 6, které včetně poznámek č. 9) a 10) znějí:

(5) Za dítě, které je svěřeno do pěstounské péče a ke kterému pěstoun nemá vyživovací povinnost, hradí náklady za pobyt v ústavu pro mládež pěstoun z příspěvku na uhradu potřeb dítěte, pokud náleží podle zvláštního zákona.9) Výše úhrady se stanoví podle odstavce 3.

(6) Pokud se dávka důchodového zabezpečení náležející dítěti umístěnému v ústavu pro mládež vyplácí zvláštnímu příjemci,10) hradí náklady za pobyt v ústavu pro mládež podle odstavce 3 zvláštní příjemce z této dávky․

__________

9)

§ 56 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb., zákona č. 118/1992 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

10)

§ 102 odst. 3 a 4 zákona č. 100/1988 Sb.

§ 118 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.“.

5.

§ 8 odst. 2 zní:

(2) Byla-li úhrada stanovená podle § 6 odst. 3 a 4, popřípadě § 7 odst. 1 již zaplacena za celý kalendářní měsíc, vrátí ústav pro mládež za každý den předem oznámeného pobytu mimo ústav pro mládež poměrnou část úhrady.“.

6.

Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

§ 9a

Úhrada nákladů při přechodném pobytu v ústavu pro mládež

 

Výše úhrady za přechodný pobyt dítěte uvedeného v § 6 odst. 2 v ústavu pro mládež činí denně částku stravovací jednotky za stravu normální podle zvláštního předpisu.4) „.

7.

§ 11 odst. 4 se vypouští.

8.

§ 12 včetně nadpisu zní:

§ 12

Vybavení obytné jednotky

 

Vybavením obytné jednotky se rozumí kuchyňská linka, sporák a jiné zařízení k vaření, vestavěná skříň a chladnička; vybavením obytné jednotky v domově pro matky jsou dále lůžka pro matku a dítě s pokrývkami, polštáři a ložním prádlem.“.

9.

V § 13 se slova „úklid společných a provozních prostor“ nahrazují slovy „úklid, vytápění a osvětlení společných prostor“ a na konci se připojují slova „, odvoz popela a smetí, kontrola a čištění komínů a vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou.“.

10.

V § 14 odst. 1 se vypouštějí slova „, úhradu za základní provozní zařízení“.

11.

§ 15 odst. 1 a 2 znějí:

(1) Podlahová plocha obytné jednotky je celková započitatelná podlahová plocha obytné jednotky a započitatelná plocha prostorů mimo ni užívaných výhradně obyvatelem obytné jednotky. Podlahová plocha záchodu, koupelny, koupelnového nebo sprchového koutu, spíže, komory, balkonu, lodžie, terasy, sklepa a jiného prostoru mímo obytnou jednotku se započítává jednou polovinou. Do podlahové plochy obytné jednotky se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se však plocha okenních a dveřních ústupků. Jestliže má místnost zkosený strop pod výšku 2 m nad podlahou, počítá se její podlahová plocha jen čtyřmi pětinami.

(2) Úhrada za 1 m2 podlahové plochy činí měsíčně nejvýše 6 Kč.“.

12.

§ 15 odst. 3 se vypouští.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

13.

§ 16 včetně nadpisu zní :

§ 16

Snížení úhrady

 

(1) Částka úhrady stanovená podle § 15 se snižuje,

a)

není-li v obytné jednotce společné zařízení k vaření o 5 Kč

b)

není-li v obytné jednotce spíž (spížní skříň) o 2 Kč

c)

není-li v obytné jednotce nebo pro obytné jednotky společný koupelnový kout o 8 Kč

d)

není-li v obytné jednotce záchod o 6 Kč

e)

není-li součástí obytné jednotky sklep o 2 Kč.

(2) Ve dvoulůžkové obytné jednotce v penzionu se každému obyvateli snižuje úhrada o jednu polovinu částek uvedených v odstavci 1.“.

14.

§ 17 odst. 1 zní:

(1) Úhrada za vybavení obytné jednotky činí měsíčně nejvýše

a)

za kuchyňskou linku se skříňkami 15 Kč

b)

za kuchyňskou linku bez skříněk 10 Kč

c)

za sporák ajiné zařízení k vaření 15 Kč

d)

za jednu vestavěnou skříň 5 Kč

e)

za chladničku 25 Kč;

za další vybavení obytné jednotky může být úhrada zvýšena až o 100 Kč

měsíčně.“.

15.

V § 17 odst. 2 se vypouštějí slova „odst. 2“.

16.

V § 18 odst. 3 se slova „85 Kč měsíčně“ nahrazují slovy „nejvýše 100 Kč měsíčně“ a slova „50 Kč měsíčně“ se nahrazují slovy „nejvýše 70 Kč měsíčně“.

17.

§ 18 odst. 5 se vypouští.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.

18.

V § 18 odst. 5 se částka „40 Kč“ nahrazuje částkou „60 Kč“.

19.

V § 18 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní :

(10) Úhrnná částka úhrady za úklid, vytápění a osvětlení společných prostor, odvoz popela a smetí, kontrolu a číštění komína a vybavení obytných jednotek společnou televizní a rozhlasovou anténou činí nejvýše 100 Kč měsíčně.“.

Dosavadní odstavce 10 až 12 se označují jako odstavce 11 až 13.

20.

§ 18 odst. 12 zní:

(12) Za vymalování obytné jednotky a čtvrtletní úklid obytné jednotky se úhrada nevyžaduje.“.

21.

§ 20 zní:

§ 20

 

Po dobu pobytu obyvatele mimo penzion nebo domov pro matky se úhrada za ubytování a za základní péči nesnižuje. Jestliže však obyvatel pobývá mimo penzion nebo domov pro matky po dobu alespoň deseti kalendářních dnů po sobě jdoucích, snižuje se měsíční částka úhrady za elektřinu, plyn a vodu za každý takový den o jednu třicetinu; to neplatí v případech, kdy se úhradá stanoví podle § 18 odst. 4 a 6.“.

22.

V § 21 odst. 4 písm. a) se na konci připojují tato slova: „s výjimkou úhrady za přechodný pobyt,“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.