Čekejte, prosím...
A A A
139/1994 Sb. znění účinné od 1. 7. 1994 do 31. 12. 2006

139

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 7. června 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí

č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, se měllí a doplňuje takto:

1.

§ 8 odst. 1 zní:

"(1) Stravovací jednotky činí

a)

v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence:

1.

ve věku od 3 do 6 let 22,50 Kč až 34,00 Kč,

2.

ve věku od 6 do 12 let 27,30 Kč až 40,00 Kč,

3.

ve věku od 12 let 29,70 Kč až 45,00 Kč,

4.

na odděleních pro ležící 22,50 Kč až 34,00 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež pro svěřence:

1․

ve věku od 3 do 6 let 12,40 Kč až 18,70 Kč,

2.

ve věku od 6 do 12 let 15,00 Kč až 22,00 Kč,

3.

ve věku od 12 let 16,30 Kč až 24,80 Kč,

4.

na odděleních pro ležící 12,40 Kč až 18,70 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 3,60 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 7,20 Kč na osobu a den,

c)

v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

1.

strava normální 29,70 Kč až 45,00 Kč,

2.

strava dietní 32,10 Kč až 47,00 Kč,

3.

dieta diabetická, bílkovinná a výživná 41,00 Kč až 57,00 Kč,

d)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanú:

1.

strava normální 16,30 Kč až 24,80 Kč,

2.

strava dietní 17,70 Kč až 25,80 Kč,

3.

dieta diabetická, bílkovinná a výživná 20,50 Kč až 31,40 Kč.".

2.

V § 9 odst. 2 se slova "ve výši 35%" nahrazují slovy "ve výši 55%".

3.

V § 12 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo jídelny".

4.

V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby; jimž se stravování zajišťuje z jídelny, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin zvýšené až o skutečnou výši režie související s přípravou stravy.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

5.

V § 14 odst. 2 se slova "do výše 35%" nahrazují slovy "do výše 55%".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1994.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.