Čekejte, prosím...
A A A
196/1994 Sb. znění účinné od 27. 10. 1994 do 31. 12. 2008

196

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 30. září 1994,

kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb.,

o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění,

a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb.,

o nemocenském pojištění některých pracovníků

a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 51a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., a podle § 35 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 308/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 113/1975 Sb., vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 79/1982 Sb., vyhlášky č. 154/1983 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb., vyhlášky č. 134/1984 Sb., vyhlášky č. 239/1988 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb. a vyhlášky č. 313/1993 Sb., se mění takto:

 

V § 45 se slova „50 Kč“ nahrazují slovy „částku rodičovského příspěvku, která náleží za jednotlivý kalendářní den“.

Čl. II

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a vyhlášky č. 312/1993 Sb. se mění takto:

 

V § 51 odst. 3 a v § 98 odst. 3 se slova „50 Kč“ nahrazují slovy „částku rodičovského příspěvku, která náleží za jednotlivý kalendářní den“.

Čl. III

(1)

Uchazečce o zaměstnání, studentce vysoké školy, žákyni střední školy nebo občance se změněnou pracovní schopností, které vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství přede dnem účinnosti této vyhlášky a nebyl před tímto dnem vyplacen rozdíl mezi výší rodičovského příspěvku a výší peněžité pomoci v mateřství, 1 se peněžitá pomoc v mateřství, pokud nárok na ni trvá i po 30. září 1994, poskytuje od 1. října 1994 ve výši stanovené touto vyhláškou. Pokud ženě uvedené v předchozí větě byl přede dnem účinnosti této vyhlášky rozdíl mezi výší rodičovského příspěvku a výší peněžité pomoci v mateřství 1 již vyplacen, poskytuje se jí peněžitá pomoc v mateřství ode dne účinnosti této vyhlášky ve výši stanovené touto vyhláškou.

(2)

Ustanovení odstavce 1 platí i pro poskytování peněžité pomoci muži.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.Poznámky pod čarou:

§ 3 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb․, o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

§ 3 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb․, o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

Poznámky pod čarou:
1

§ 3 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb․, o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.