Čekejte, prosím...
A A A
225/1994 Sb. znění účinné od 6. 12. 1994 do 30. 6. 1997

225

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 1994,

kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu

cestovních dokladů celní úřady

 

Vláda nařizuje podle § 11 odst. 3 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:

§ 1

Celní úřady provádějí kontrolu cestovních dokladů na celních přechodech určených výhradně pro železniční nákladní dopravu.

§ 2

Při kontrole cestovních dokladů postupují celní úřady podle zvláštních předpisů. 1

§ 3

Tímto nařízením nejsou dotčena oprávnění Policie České republiky provádět při zajišťování ochrany státních hranic kontrolu cestovních dokladů. Při této kontrole, je-li prováděna na celních přechodech uvedených v § 1, postupuje Policie České republiky v součinnosti s příslušným celním úřadem.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Místopředseda vlády a ministr financí:

Ing. Kočárník CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

Zákon č. 216/1991 Sb․, o cestovních dokladech a o cestování do zahraničí. Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

Poznámky pod čarou:
1

Zákon č. 216/1991 Sb․, o cestovních dokladech a o cestování do zahraničí. Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky