Čekejte, prosím...
A A A
248/1994 Sb. znění účinné od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2008

248

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 8. prosince 1994,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů

č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků

a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve

zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 51a zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987 Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., vyhlášky č. 312/1993 Sb. a vyhlášky č. 196/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 písm. d) se za slovo "společníků" vkládají slova "a jednatelů".

 

2.

V § 29 se na konci připojuje tato věta: "Za započitatelný příjem člena družstva se však nepovažuje taková odměna za práci, která vyplývá pouze z výkonu působnosti orgánu družstva podle stanov, pokud její rozsah ani odměna za ni nejsou předem určeny.".

 

3.

V § 33 se slova "§ 28 až 32 platí obdobně pro společníky" nahrazují slovy "§ 28, § 29 věta první a § 30 až 32 platí obdobně pro společníky a jednatele" a na konci se tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "je-li jednatel společnosti s ručením omezeným současně společníkem této společnosti, považuje se za započitatelný příjem úhrn odměn z obou jeho činností․".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Ministr:

 

Ing. Vodička v. r.