Čekejte, prosím...
A A A
261/1994 Sb. znění účinné od 30. 12. 1994

261

 

ZÁKON

ze dne 13. prosince 1994,

kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, se mění takto:

V

§ 42 se vypouštějí slova „ve lhůtě do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona “.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.