Čekejte, prosím...
A A A
135/1995 Sb. znění účinné od 25. 7. 1995 do 30. 6. 1997

135

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 3. července 1995

o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky

v celní správě

 

Ministerstvo financí stanoví podle § 12 odst. 2 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon:

§ 1

(1)

Do ozbrojené složky v celní správě se zařazují funkce, jejichž výkon spočívá v těchto činnostech:

a)

plnění úkolů v oblasti boje proti podloudnictví;

b)

provádění úkonů při podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s dovozem, vývozem, tranzitem a jiným nakládáním se zbožím,

c)

provádění kontroly po propuštění zboží,

d)

pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu,

e)

provádění přímého dohledu nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků v celním pohraničním pásmu v souvislosti s celním dohledem,

f)

usměrňování pohybu osob a dopravních prostředků a zabezpečování dodržování veřejného pořádku v celním prostoru ve spolupráci s Policií České republiky u pohraničního celního úřadu,

g)

provádění kontroly cestovních dokladů 1 na stanovených celních přechodech,

h)

kontrola plnění úředního povolení k dovozu a vývozu zboží,

i)

provádění dohledu nad osobami, o kterých existují závažné důvody domnívat se, že porušují nebo porušily celní předpisy,

j)

provádění dohledu nad pohybem zboží, o kterém je známo, že by mohlo způsobit podstatné porušení celních předpisů,

k)

provádění dohledu nad dopravními prostředky a kontejnery, o kterých existuje závažná domněnka, že byly, jsou nebo mohou být použity v rozporu s celními předpisy,

l)

bezprostřední účast řídicích pracovníků na činnostech uvedených pod písmeny a) až k).

(2)

Zařazení do ozbrojené složky provádějí ředitelé celních orgánů.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

§ 1 nařízení vlády č. 225/1994 Sb․, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady.

Poznámky pod čarou:
1

§ 1 nařízení vlády č. 225/1994 Sb․, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady.