Čekejte, prosím...
A A A
146/1995 Sb. znění účinné od 1. 8. 1995 do 31. 12. 2006

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995, s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996

146

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 3. července 1995,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních

věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních

sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., se mění takto:

1.

§ 1 odst. 1 písm. b) a c) znějí:

"b)

za bydlení

1.

v obytné místnosti se třemi a více obyvateli 9 Kč

2.

v obytné místnosti se dvěma obyvateli 14 Kč

3.

v obytné místnosti s jedním obyvatelem 22 Kč,

c)

za nezbytné služby

1.

při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu 16 Kč

2.

při denním pobytu v ústavu 8 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.".

 

2.

V § 2 odst. 3 se slova "v § 5 zákona" nahrazují slovy "v zákoně".

 

3.

§ 6 odst. 4 včetně poznámky č. 5) zní:

"(4) Pokud se ústavu pro mládež vyplácí podle zvláštního předpisu 5) přídavek na dítě, snižuje se o jeho výši úhrada podle odstavce 3.

__________

5)

§ 17 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.".

 

4.

§ 15 odst. 2 zní:

"(2) Základní sazba úhrady za 1 m2 podlahové plochy činí měsíčně nejvýše 7 Kč; stanovená úhrada může být zvýšena podle místních podmínek až o 20 %․".

 

5.

V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka "100 Kč" nahrazuje částkou "110 Kč"; ve větě druhé se částka "70 Kč" nahrazuje částkou "75 Kč".

 

6.

§ 21 odst. 3 zní:

"(3) Zaplacená úhrada se nevrací za předem neoznámenou dobu pobytu mimo ústav nebo ústav pro mládež.".

 

7.

V § 21 se vypouští odstavec 4.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995, s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.