Čekejte, prosím...
A A A
207/1995 Sb. znění účinné od 1. 3. 2008 do 5. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 62/2008 Sb.

1.3.2008

 

vyhláškou č. 156/1997 Sb.

1.8.1997

 

207

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 1. září 1995,

kterou se stanoví stupně zdravotního postižení

a způsob jejich posuzování pro účely dávek

státní sociální podpory

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře:

§ 1

(1)

Stupeň zdravotního postižení vyjadřuje míru funkční poruchy způsobující omezení nebo znemožnění uspokojování běžných životních potřeb fyzické osoby v závislosti na věku, pohlaví a sociálních a kulturních potřebách; funkční poruchou se rozumí nedostatek tělesných, smyslových nebo duševních schopností.

(2)

Stupně zdravotního postižení vyjádřené v procentech se stanoví podle druhů zdravotního postižení uvedených v příloze, která je součástí této vyhlášky.

(3)

Stupeň zdravotního postižení, které v příloze není uvedeno, se stanoví podle takového zdravotního postižení uvedeného v příloze, které je s ním mírou funkční poruchy a důsledků způsobujících omezení nebo znemožnění uspokojování běžných životních potřeb nejvíce srovnatelné.

§ 2

U zdravotních postižení, u nichž dochází dočasné ke zhoršení nebo ke zlepšení zdravotního stavu, se stanoví stupeň zdravotního postižení tak, aby odpovídal průměrnému rozsahu zdravotního postižení bez přihlédnutí k těmto změnám.

§ 3

(1)

Stupeň zdravotního postižení se stanoví na základě určení příčiny dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Je-li takových příčin více, jednotlivé stupně zdravotního postižení se nesčítají; v tomto případě se určí, která z příčin je pro vznik dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu příčinou rozhodující, a stupeň zdravotního postižení se stanoví podle této rozhodující příčiny.

(2)

Stupeň zdravotního postižení stanoveny podle odstavce 1 věty druhé lze zvýšit s přihlédnutím k ostatním příčinám podílejícím se na vzniku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to až o 20 % podle rozsahu jejich důsledků na dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

§ 4

Zrušují se

1.

§ 9 vyhlášky Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 141/1958 Ú.l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb. a vyhlášky č. 95/1968 Sb.,

2.

§ 57 až 60 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek nemocenského pojištění, ve znění vyhlášky č. 165/1979 Sb., vyhlášky č. 80/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.,

3.

část druhá vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb. a vyhlášky č. 30/1993 Sb.,

4.

ve větě pod § 7 slova "a § 71 odst. 2", ve větě nad § 24 slova "a § 71 odst. 2", § 31 a 32, ve větě pod § 37 slova "a § 71 odst. 5", § 37 odst. 5, v § 120 odst. 4 slovo "(výchovné)" a v § 120 odst. 5 slovo "(výchovné)" vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č. 260/1990 Sb., vyhlášky č. 20/1991 Sb., vyhlášky č. 177/1993 Sb. a vyhlášky č. 309/1993 Sb.,

5.

§ 6 odst. 4 slova "nebo výchovné a státní vyrovnávací příspěvek" vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.

Ministr:

ing. Vodička v. r.

Příloha

Kapitola I. - HLAVA A OBLIČEJ

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Stavy po kraniocerebrálním traumatu

 

 

(s kontuzí mozku, intrakraniálním

 

 

krvácením) s přetrvávajícími poruchami v

 

 

oblasti neurologické, psychiatrické

 

 

a psychologické, případně smyslovými

 

 

a) lehké poruchy

20

 

b) středně těžké poruchy

40-60

 

c) těžké poruchy

70-100

2.

Stavy po zlomeninách lebky bez poruchy

10-20

 

funkce, stavy po otřesu mozku

 

3.

Odpudivě působící znetvoření obličeje,

30-60

 

těžké deformity měkkých a kostních

 

 

substancí s ovlivněním mimiky, žvýkání,

 

 

hlasu apod.

 

 

Kapitola II. - NERVOVÝ SYSTÉM

ODDÍL A - POSTIŽENÍ MOZKU

 

Obecné posudkové zásady:

Hodnotí se postižení mozku s přetrvávajícími výpadovými jevy

v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické, přičemž se

výpadové jevy v psychické oblasti srovnávají s praemorbidní

osobností.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Centrální vegetativní poruchy (např.

 

 

závratě, poruchy spánku, vasomotorické

 

 

poruchy, úporné bolesti hlavy)

 

 

a) lehké poruchy

10

 

b) poruchy středního stupně s jednotlivými

20

 

synkopálními záchvaty

 

 

c) poruchy s častějšími záchvaty nebo se

30

 

závažnými důsledky na celkový stav

 

2.

Koordinační a rovnovážné poruchy (podle

 

 

poruchy funkce končetin)

 

 

a) lehké poruchy

10-20

 

b) středně závažné (zpravidla postižení

40-60

 

dvou končetin)

 

 

c) těžké poruchy s neschopností

80-90

 

samostatného pohybu

 

3.

Poruchy osobnosti, poruchy chování,

 

 

poruchy intelektu a poruchy komunikace

 

 

vyvolané poškozením, onemocněním nebo

 

 

dysfunkcí mozku

 

 

a) lehké poruchy

20

 

b) poruchy středního stupně

40-60

 

c) těžké poruchy

80-90

4.

Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Při stanovení stupněpostižení je nutno

 

 

rozlišit, zda je postižena dominantní

 

 

končetina, zda jde o lehkou, středně

 

 

těžkou nebo těžkou obrnu a posoudit dopad

 

 

poruchy na celkovou výkonnost organismu,

 

 

manuální zručnost, obratnost a pohyblivost

 

 

a) spastická hemiparéza

30-50

 

b) ataktická hemiparéza

40-60

 

c) chabá hemiparéza

70-80

 

d) spastická paraparéza

40-60

 

e) chabá paraparéza

80-90

 

f) hemiplegie

70-80

 

g) paraplegie

80-90

5.

Epileptické záchvaty a jiná záchvatovitá

 

 

onemocnění

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeň postižení se stanoví podle druhu,

 

 

tíže a četnosti záchvatů a s přihlédnutím

 

 

k neuropsychickému deficitu

 

 

a) ojediněle se vyskytující velké záchvaty

10

 

spauzamiměsíců,malézáchvatys

 

 

pauzami týdnů

 

 

b) středně časté velké záchvaty s pauzami

20-30

 

týdnů, malé záchvatys pauzami dnů bez

 

 

neuropsychického deficitu

 

 

c) velmi časté velké záchvaty týdně nebo

40-50

 

sériegeneralizovanýchzáchvatůnebo

 

 

malézáchvatydenněbez

 

 

neuropsychického deficitu

 

 

d) různé typy epileptických záchvatů, se

50-60

 

závažnějším neuropsychickým deficitem

 

6.

Narkoleptické záchvaty, hypersomnie

 

 

a) ojediněle se vyskytující záchvaty

10

 

b) středně časté záchvaty

20

 

c) velmi časté záchvaty se snížením

30

 

celkové výkonnosti organismu

 

7.

Obličejové neuralgie (např. neuralgie

 

 

trigeminu)

 

 

a) středně těžké s častými, několikrát do

20

 

měsícenastupujícímibolestmi,resp.

 

 

atakami bolestí

 

 

b) zvláště těžké se silnou trvalou bolestí

30

 

nebo atakami bolestí

 

8.

Migréna

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

četnosti, délky trvání záchvatu a výskytu

 

 

vegetativních poruch

 

 

a) forma se středně těžkým průběhem

10

 

(záchvaty dvakrát měsíčně)

 

 

b) forma s těžkým průběhem, záchvaty se

20

 

silněvyjádřenýmiprůvodnímijevy,

 

 

zpravidla jedenkrát týdně

 

9.

Periferní paréza n. facialis

 

 

a) jednostranná, úplná obrna

20

 

b) oboustranná kompletní obrna,

40-55

 

nekorigovatelnásezávažnými

 

 

komplikacemi

 

10.

Intrakraniální aneurysmata, stavy po

 

 

subarachnoidálním krvácení, uzávěr či

 

 

stenoza marginální tepny, stavy po

 

 

operacích, cerebrovaskulární nemoci

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

přetrvávajících neurologických,

 

 

psychiatrických a psychologických poruch.

 

 

a) lehké poruchy

20

 

b) středně těžké poruchy

40-60

 

c) těžké poruchy

70-90

11.

Zánětlivé nemoci centrální nervové

 

 

soustavy, neurodegenerativní onemocnění,

 

 

polyradikuloneuritidy, polyneuropatie,

 

 

poruchy mozkových nervů, systémové

 

 

atrofie, degenerace a jiné

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

výsledné poruchy funkce s ohledem na

 

 

neurologický, psychiatrický a

 

 

psychologický nález a další komplikace.

 

 

a) lehké poruchy, dobrý celkový stav

20

 

b) středně těžké poruchy

40-60

 

c) těžké poruchy

70-90

12.

Roztroušená mozkomíšní skleróza a jiné

 

 

demyelinizační nemoci

 

 

 

 

 

a) lehčí formy (s monoparézou příp.

20

 

diparézou, očními příznaky)

 

 

b) středně závažné formy

40-60

 

c) těžké formy (s poruchami koordinace,

70-90

 

těžkýmiparézami,sfinkterovými

 

 

obtížemi,neschopnostísamostatného

 

 

pohybu)

 

13.

Parkinsonova choroba a jiné

 

 

extrapyramidové syndromy

 

 

a) lehké formy (ojedinělé mimovolné

20

 

pohyby, občasné blokády hybnosti)

 

 

b) středně těžké formy s výrazným snížením

40-60

 

celkovévýkonnostiorganismu

 

 

a pohyblivosti

 

 

c) těžké formy s těžkým omezením fyzické

70-80

 

nezávislosti

 

14.

Nádory dutiny lební a páteřního kanálu

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

neurologického, psychiatrického,

 

 

psychologického nálezu, a případných

 

 

smyslových a dalších poruch a výsledku

 

 

operační a onkologické léčby

 

 

a) po odstranění nádoru, při probíhajícím

80

 

onkologickémléčení,dodosažení

 

 

stabilizace zdravotníhostavu, do dvou

 

 

let po ukončení léčby

 

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu, s mírným reziduálním nálezem

 

 

c) neléčitelné formy tumorů

90

15.

Hydrocephalus, meningokéla,

 

 

meningomyelokéla, stavy po operacích

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

neurologického, psychiatrického a

 

 

psychologického nálezu

 

 

a) stavy po dobu operačního řešení,

60

 

rekonvalescence a rehabilitace

 

 

b) stavy s lehkým reziduálním nálezem

20-30

 

c) stavy se středně těžkým reziduálním

50-60

 

postižením

 

 

d) inoperabilní formy, s nepříznivou

80

 

prognozou, těžká postižení

 

16.

Dětské mozkové dysfunkce (do ukončení

 

 

povinné školní docházky)

 

 

a) lehké formy se zpomalením

20-30

 

psychomotorickéhovývoje,omezením

 

 

samostatnosti,zhoršenouadaptací,

 

 

lehké neurologické poruchy

 

 

b) středně těžké formy, kombinované

40-60

 

neurologické,psychickéčismyslové

 

 

postižení nebozávažnější dyskinetické

 

 

nebo ataktické formy

 

 

c) těžké formy se závažným neurologickým,

70-80

 

psychickým či smyslovým postižením

 

 

ODDÍL B - POŠKOZENÍ MÍCHY

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle funkčních výpadů na

končetinách a stupně poruch inervace močového měchýře a konečníku.

Přitom je nutné diferencovat, zda je postižena dominantní

končetina a zda se jedná o lehkou, středně těžkou nebo těžkou

parézu či plegii.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Monoplegie

50

2.

Hemiplegie

80-90

3.

Paraplegie

80-90

4.

Kvadruplegie

100

5.

Monoparéza

 

 

a) lehká monoparéza

10-20

 

b) středně těžká (závažnější porucha

30

 

funkce končetiny )

 

 

c) těžká

35-40

6.

Hemiparéza

 

 

a) lehká hemiparéza

20-30

 

b) středně těžká (porucha úchopové

50-60

 

schopnosti ruky a funkce paže, vážnější

 

 

porucha chůze)

 

 

c) těžká hemiparéza

70

7.

Paraparéza

20-60

8.

Triparéza

 

 

a) lehká

20-40

 

b) středně těžká

50-70

 

c) těžká

80

9.

Kvadruparéza

40-80

10.

Akroparéza, lehká zbytková paréza

10-20

11.

Poruchy vyprazdňování jako následek

 

 

postižení páteře a míchy

 

 

a) mírného stupně

30-55

 

b) s úplnou inkontinencí

100

12.

Nemoci nervosvalového spojení (myastenie)

 

 

a) lehké poruchy

20

 

b) středně těžké poruchy

40-60

 

c) těžké poruchy

70-80

 

ODDÍL C - JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY

 

1.

Jiné poruchy nervové soustavy

a) lehké poruchy

20

b) středně těžké poruchy

40-60

c) těžké poruchy

70-80

 

Kapitola III. - DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a tíže postižení,

frekvence atak, narušení sociálního života, intelektu, chování,

paměti, myšlení, afektivity, emocionality, orientace apod.

Maximální hodnoty stupně postižení se stanoví při úplném rozpadu

osobnosti, nutnosti trvalého dohledu, úplné ztráty sociální

integrace bez ohledu na etiologii poruchy.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Organické duševní poruchy (demence různého

 

 

typu a etiologie)

 

 

a) lehkého stupně

20-30

 

b) středního stupně

40-60

 

c) těžkého stupně

80-100

2.

Schizofrenie, poruchy schizotypální a

 

 

poruchy s bludy

 

 

a) lehké formy

20

 

b) středně těžké formy

40-60

 

c) těžké formy (eventuelní těžší

80

 

postpsychotický defekt)

 

3.

Afektivní poruchy nálady (manické,

 

 

depresivní, periodické)

 

 

a) lehké poruchy

20

 

b) středně těžké

30

 

c) těžké poruchy

50-70

4.

Neurotické, stresové a somatoformní

 

 

poruchy

 

 

a) lehké poruchy

10

 

b) středně těžké poruchy

20

 

c) těžké, obsedantní neurózy

50-60

5.

Poruchy osobnosti a poruchy chování

 

 

a) s mírným narušením sociálního

20

 

přizpůsobení

 

 

b) s těžkým narušením sociálního

50

 

přizpůsobení

 

6.

Poruchy psychického vývoje u dětí do

 

 

ukončení povinné školní docházky

 

 

a) lehké poruchy

10-20

 

b) středně těžké poruchy

30-40

 

c) těžké poruchy

50-60

7.

Mentální retardace

 

 

a) lehká debilita IQ 65-70 (příp.subnormní

20-30

 

paměť,defektyvštípivosti,retence

 

 

vybavení,podprůměrnýintelekta

 

 

podprůměrné psychomotorické tempo)

 

 

b) těžší debilita IQ 50-64

40-50

 

c) střední mentální retardace IQ 35-49

50-70

 

d) těžká mentální retardace IQ 20-34

80

 

e) hluboká mentální retardace IQ pod 20

100

8.

Poruchy duševní, poruchy chování a

 

 

orgánová postižení způsobená nadužíváním

 

 

psychoaktivních látek, alkoholismus,

 

 

toxikomanie

 

 

a) pravidelná ztráta kontroly v pití a

20-30

 

nadužívánípsychoaktivníchlátekse

 

 

zdravotně závažnými důsledky

 

 

b) závislost se závažným orgánovým

stanoví se podle

 

postižením,organickými,

převažujícího druhu

 

psychickými a somatickými změnami

orgánového nebo

 

 

psychického

 

 

postižení,uvedeného

 

 

v této příloze

9.

Poruchy chování a emocí u dětí do ukončení

 

 

povinné školní docházky (vývojové poruchy

 

 

řeči, jazyka, dovedností, hyperkinetické

 

 

poruchy, smíšené poruchy, tiky, enureza,

 

 

koktavost, poruchy sociálních funkcí

 

 

apod.)

 

 

a) lehké poruchy

20

 

b) středně těžké poruchy

40-50

 

c) těžké poruchy

60-80

 

Kapitola IV. - SMYSLOVÉ ORGÁNY

ODDÍL A - ZRAK

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle zrakové ostrosti dosažené s

korekcí, které může být trvale užíváno, rozsahu zorného pole a

jejich vlivu na schopnost orientace v běžném životě. Vedle funkcí

zrakového orgánu je nutno přihlédnout k prokazatelným dráždivým

jevům, slzení, citlivosti na zevní účinky (světlo, prach,

chemikálie atd.) stejně jako na onemocnění očních adnex.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Slabozrakost lehkého až středního stupně -

10-20

 

visus 6/18 (0,3), 3/10 - 6/60, (0,1),

 

 

1/10, kategorie zrakového postižení 1

 

2.

Slabozrakost těžkého stupně - visus 6/60

 

 

(0,1) - 3/60 (0,05), 1/10-1/20, kategorie

 

 

zrakového postižení 2

 

 

a) u dětí do ukončení povinné školní

50-55

 

docházky

 

 

b) v ostatních případech

20

3.

Těžce slabý zrak - visus 3/60 (0,05)

 

 

- 1/60 (0,02), 1/20-1/50, kategorie

 

 

zrakového postižení 3

 

 

a) u dětí do ukončení povinné školní

60-70

 

docházky

 

 

b) v ostatních případech

40

4.

Praktická nevidomost obou očí - visus 1/60

80

 

(0,02), 1/50 až světlocit s jistou

 

 

projekcí světla nebo omezení zorného pole

 

 

do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když

 

 

centrální ostrost není postižena -

 

 

kategorie zrakového postižení 4

 

5.

Úplná nevidomost obou očí (zahrnuje stavy

90

 

od naprosté ztráty světlocitu až po

 

 

zachování světlocitu s chybnou projekcí

 

 

světla, kategorie zrakového postižení 5

 

6.

Ztráta jednoho oka

30

7.

Enukleace oka pro maligní tumor

 

 

a) během onkologického léčení

80

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

c) neléčitelné formy tumorů

90

8.

Ztráta čočky bez postižení visu, při

 

 

artefakii

 

 

a) jednoho oka

10

 

b) obou očí

20

9.

Ztráta čočky jednoho oka při slepotě nebo

30

 

ztrátě druhého oka

 

10.

Ptóza horního víčka s uzávěrem oční

20

 

štěrbiny

 

11.

Obrny očních svalů na jednom oku, jestliže

20

 

oko musí být vyloučeno z vidění

 

12.

Výpady zorného pole úplné poloviční nebo

 

 

kvadrantové výpady

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Přineúplnýchpolovičníchnebo

 

 

kvadrantových výpadech je nutno sazby

 

 

stupně postižení přiměřeně snížit.

 

 

a) homonymní hemianopsie

30

 

b) bitemporální hemianopsie

30

 

c) homonymní dolní kvadrant

20

 

d) výpad poloviny zorného pole (laterální)

60-70

 

při ztrátě nebo slepotě druhého oka.

 

13.

Koncentrická zúžení

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Oboustrannéomezenízornéhopolena

 

 

10-5 stupňů centrálně lze považovat za

 

 

těžce slabý zrak, omezení zorného pole do

 

 

5 stupňů centrálně lze považovat za

 

 

praktickou slepotu i když zraková ostrost

 

 

není porušena.

 

13.1.

koncentrické zúžení na 5 stupňů

20

 

vzdálenosti od centra při normálním zorném

 

 

poli druhého oka

 

13.2.

koncentrické zúžení oboustranné na 30

20

 

stupňů vzdálenosti od centra

 

13.3.

koncentrické zúžení při chybění druhého

 

 

oka

 

 

a) na 50 stupňů vzdálenosti od centra

40

 

b) na 30 stupňů vzdálenosti od centra

60

 

c) na 10 stupňů vzdálenosti od centra

80

 

d) na 5 stupňů vzdálenosti od centra

90

14.

Nepravidelné výpady zorného pole, velké

30

 

skotomy v 50 stupních zorného pole

 

 

binokulárně

 

15.

Glaukom (zelený zákal)

stanoví se podle

 

 

rozsahu zrakového

 

 

postižení (ostrost

 

 

zraková, zorné

 

 

pole).

16.

Strabismus u dětí

10-20

17.

Ostatní oční choroby a poruchy vidění,

 

 

záněty, zákaly, degenerativní změny, cévní

 

 

uzávěry, odchlípení a trhliny sítnice

 

 

apod.

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeň zdravotníhopostižení se stanoví

 

 

s ohledem na omezení vizu, zorného pole,

 

 

schopnosti orientace

 

 

a) lehké poruchy

10-20

 

b) středně těžké poruchy

30-40

 

c) těžké poruchy

50

 

ODDÍL B - SLUCH A ÚSTROJÍ ROVNOVÁHY

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle míry snížení sluchu pro

řeč, přítomnosti ušních šelestů, bolestí, poruch rovnováhy,

závratí nebo poruch řeči.

Hodnocení v procentech se provádí podle Fowlera.

Hodnocení ztráty sluchu v dB se provádí na lepším uchu a

vypočte se jako průměrná ztráta sluchu naměřená při tónové

audiometrii (bez sluchadla) na kmitočtech 500 Hz, 1000 Hz a

2000 Hz.

Úplná hluchota znamená, že sluchově postižený s jakýmkoliv

zesílením zvuku nevnímá zvuk, pouze případné vibrace (ztráta

slyšení 100%, více než 90 dB).

Praktická hluchota znamená, že sluchově postižený vybavený

sluchadlem vnímá zvuk mluvené řeči (ztráta slyšení 85-90%, více

než 70 dB), ale nerozumí.

Nedoslýchavost znamená, že sluchově postižený vybavený

sluchadlem v tiché místnosti, ve které úroveň rušivých zvuků

nepřesahuje 50 dB, rozumí bez odezírání smyslu vyslovených

jednoduchých vět alespoň v 90%.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Oboustranná lehká až středně těžká

 

 

nedoslýchavost

10-20

2.

Vrozená nebo získaná oboustranná hluchota

70-80

 

praktická nebo úplná u dětí před 6. rokem

 

 

života, před rozvinutím řeči, do

 

 

ukončení povinné školní docházky

 

3.

Oboustranná úplná nebo praktická hluchota

60-70

 

u dětí, ke které došlo až po rozvinutí

 

 

řeči (tj. po 6. roku života, do ukončení

 

 

povinné školní docházky )

 

4.

Oboustranná praktická hluchota

50-55

5.

Oboustranná úplná hluchota

60-65

6.

Oboustranná těžká nedoslýchavost dětí

30-40

 

vzniklá před 6. rokem života, do ukončení

 

 

povinné školní docházky

 

7.

Oboustranná těžká nedoslýchavost vzniklá

20-25

 

po 6. roce života dítěte a oboustranná

 

 

těžká nedoslýchavost u dospělých

 

8.

Objektivizovatelné poruchy rovnováhy

 

 

(poruchy vestibulárního ústrojí)

 

 

a) lehké projevy závrati při vyšších

10

 

zatíženích

 

 

b) časté závratě provázené vegetativními

30-40

 

projevy,značnánejistotaa těžkosti

 

 

při chůzi a stání

 

 

c) při neschopnosti stání a chůze

60-70

9․

Chronický zánět středouší s komplikacemi

20-40

10.

Ztráta jednoho ušního boltce

10

11.

Ztráta obou ušních boltců

30

12.

Maligní tumory v oblasti hlavy a krku

 

 

(hrtanu, mandlí, slinných žláz, hltanu,

 

 

jazyka, rtu, čelistí apod.)

 

 

a) po odstranění nádoru, při probíhajícím

80

 

onkologickémléčení,dodvoulet po

 

 

ukončení léčby

 

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu

 

 

c) neléčitelné formy maligních tumorů

90

 

ODDÍL C - NOS

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Chronický zánět vedlejších dutin těžkého

20-40

 

stupně s komplikacemi (hnisavou sekrecí,

 

 

projevy dráždění trojklanného nervu,

 

 

tvorbou polypů, nitrolebními a očními

 

 

komplikacemi)

 

2.

Úplná ztráta čichu a s tím spojeným

10-20

 

ovlivněním chuti

 

 

Kapitola V. - DÝCHACÍ ÚSTROJÍ

ODDÍL A - DUTINA ÚSTNÍ A HORNÍ CESTY DÝCHACÍ

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Defekt rtů se stálým sliněním a ovlivněním

30-50

 

řeči a příjmu potravy

 

2.

Těžká porucha funkce jazyka nebo čelistí,

50-60

 

poruchy artikulace, žvýkání a mimiky s

 

 

nutností přijímat jen tekutou stravu

 

3.

Rozsáhlý defekt patra s dobře sedící

30

 

protézou kryjící defekt

 

4.

Ztráta patra bez možnosti korekce vhodnou

50-60

 

protézou s poruchou příjmu potravy a

 

 

artikulace

 

5.

Stavy po operaci rozštěpu rtů, čelisti,

30-50

 

patra u dospělých s přetrvávající poruchou

 

 

polykání, řeči

 

6.

Vrozené rozštěpy rtu, čelisti, patra u

40-60

 

dětí do dosažení dobrého funkčního stavu

 

 

orofaciální soustavy

 

7.

Rozštěp rtu, čelisti nebo patra po

20-30

 

korekční úpravě s dobrým funkčním

 

 

výsledkem

 

8.

Ztráta hrtanu nenádorové etiologie

50-70

9.

Trvalá tracheostomie (s ohledem na celkový

50-70

 

stav a komplikace)

 

10.

Obrna recurrentu, oboustranná s narušením

30

 

hlasu

 

11.

Poruchy artikulace a hlasu

 

 

a) s obtížně srozumitelnou řečí

30-40

 

b) s nesrozumitelnou řečí

50-60

12.

Těžká koktavost

30-40

13.

Poruchy průchodnosti dýchacích cest

50

 

(stenózy hrtanu a průdušnice) s ovlivněním

 

 

dýchání a se snížením celkové výkonnosti

 

 

organismu

 

 

ODDÍL B DOLNÍ CESTY DÝCHACÍ A PLÍCE

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle omezení plicních funkcí,

vlivu na celkový stav a podle následných projevů na jiných

orgánových systémech (např. cor pulmonale).

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Vleklý zánět průdušek bez poruchy

10

 

ventilace nebo opakované záněty plic bez

 

 

poruchy ventilace

 

2.

Jizevnaté srůsty pohrudnice, chronická

 

 

astmoidní bronchitis, bronchiektazie,

 

 

chronická obstrukce dýchacích cest, plicní

 

 

emfyzém, pneumokoniózy, plicní fibrózy,

 

 

inaktivní plicní tuberkulóza, stavy po

 

 

operacích plic, pneumopatie s trvalým

 

 

omezením plicních funkcí

 

 

a) lehkého stupně

20

 

Posudkové hledisko:

 

 

Dušnostpřesahujícíobvykloumíru při

 

 

středně těžkém zatížení (např. rázná chůze

 

 

5-6 km/h), středně těžká tělesná práce,

 

 

snížení statických a dynamických hodnot

 

 

plicních funkcí až o 1/3 náležitých hodnot

 

 

b) středního stupně

40

 

Posudkové hledisko:

 

 

Dušnost přesahující obvyklou míru už při

 

 

každodenním lehkém zatížení (např.

 

 

procházka 3-4 km/h, stoupání do schodů už

 

 

do prvního poschodí, lehká tělesná práce),

 

 

snížení statických a dynamických hodnot

 

 

plicních funkcí až o 2/3 náležitých hodnot

 

 

c) těžkého stupně

50-70

 

Posudkové hledisko:

 

 

Dušnost už přiminimálním zatížení nebo

 

 

v klidu, snížení statických a dynamických

 

 

hodnot plicních funkcí o více než 2/3

 

 

náležitých hodnot

 

 

d) globální dechová nedostatečnost

80-90

 

s projevydekompenzace,trvalá domácí

 

 

oxygenoterapie

 

3.

Maligní bronchiální nebo plicní tumor

 

 

a) ve fázi probíhající chemoterapie,

80

 

aktinoterapie, chirurgické léčby

 

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu(zpravidlapodvouletech)s

 

 

lehkým omezením plicních funkcí

 

 

c) při omezení plicních funkcí středního

50-80

 

až těžkého stupně

 

 

d) neléčitelné formy

90

4.

Bronchiální astma

 

 

a) bez trvalého omezení plicních funkcí s

10-20

 

občasnými záchvaty a nočními příznaky

 

 

b) s trvalým omezením plicních

stanoví se podle

 

funkcí

kapitoly V oddílu B

 

 

položky 2

5.

Bronchiální astma nebo astmatický syndrom

 

 

u dětí do ukončení povinné školní docházky

 

 

a) lehkého stupně

20

 

Posudkové hledisko:

 

 

Zpravidla6týdnůvrocetrvající

 

 

astmatické bronchitidy, bez trvalého

 

 

omezení dechových funkcí

 

 

b) středního stupně

40

 

Posudkové hledisko:

 

 

Zpravidla 2-3 měsícev roce kontinuální

 

 

bronchitis, časté exacerbace, noční

 

 

příznaky, ojediněle status asthmaticus,

 

 

trvalé omezení dechových funkcí lehkého

 

 

stupně

 

 

c) těžkého stupně

50-70

 

Posudkové hledisko:

 

 

Kontinuálnípříznaky,střednětěžká

 

 

ventilační porucha

 

 

d) trvalá těžká nebo globální dechová

80-90

 

nedostatečnost s projevy dekompenzace

 

6.

Tuberkulóza

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

přetrvávajícího funkčního postižení

 

 

napadeného orgánu (systému) a celkového

 

 

stavu organismu.

 

6.1.

Tuberkulóza dýchacího ústrojí

 

 

a) po dobu aktivity onemocnění

40

 

b) po dobu aktivity onemocnění s funkčním

50-60

 

omezenímstředníhoatěžkého stupně

 

 

čijinými komplikacemi

 

 

c) inaktivní, bez poruchy funkce orgánu

10

6.2.

Tuberkulóza jiných orgánů a systémů

 

 

a) po dobu aktivity onemocnění, bez

40

 

funkčního omezení

 

 

b) po dobu aktivity onemocnění s funkčním

50-60

 

omezenímstředníhoažtěžkého stupně

 

 

nebo jinými komplikacemi

 

 

c) inaktivní, bez poruchy funkce orgánu

10

7.

Sarkoidóza

 

 

a) zvětšení nitrohrudních lymfatických

20

 

uzlinsklinickousymptomatologií

 

 

a s lehkým funkčním omezením

 

 

b) postižení plicního parenchymu s

20-70

 

klinickou symptomatologií

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

rozsahu a stupně funkčního omezení

 

 

plicních funkcí.

 

 

Kapitola VI - SRDCE A OBĚHOVÉ ÚSTROJÍ

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a tíže omezení

výkonu kardiovaskulárního systému.

 

ODDÍL A - POSTIŽENÍ SRDEČNÍ

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Vrozené nebo získané srdeční vady a

 

 

postižení velkých srdečních cév,

 

 

ischemická choroba srdeční, stavy po

 

 

srdečním infarktu, chronické revmatické

 

 

nemoci srdce, stavy po operacích,

 

 

kardiomyopatie, stavy po myokarditidách,

 

 

angina pectoris apod.

 

 

a) stavy odpovídající NYHA II

20

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeň postižení odpovídá poklesu výkonu

 

 

při středně těžkém zatížení (např. chůze

 

 

5-6 km/hod., obtíže při středně těžké

 

 

tělesné práci a rekreačních aktivitách,

 

 

dítě - obtíže při některých hrách).

 

 

b) stavy odpovídající NYHA III

40-50

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženíodpovídápodstatnému

 

 

omezení běžné fyzické aktivity (např.

 

 

procházka 3-4 km/hod., stoupání do schodů

 

 

do 1.patra, lehká tělesná práce, dítě

 

 

- všechny hry s obtížemi).

 

 

c) stavy odpovídající NYHA IV

70-80

 

Posudkové hledisko:

 

 

Manifestníklidováinsuficience,

 

 

dlouhotrvající dekompenzace, neschopnost

 

 

jakékoliv fyzické aktivity, dítě - obtíže

 

 

v klidu.

 

2.

Stavy po srdečních operacích, protézách

 

 

srdečních chlopní, operacích srdečních

 

 

vad, po resekci aneurysmatu, zásazích

 

 

revaskularizačních

 

 

a) s dobrým funkčním výsledkem

20-30

 

b) s poklesem výkonu při středně těžkém

40-50

 

zatížení

 

 

c) při závažném snížení výkonu

60

3.

Poruchy rytmu

 

 

a) s lehkými hemodynamickými poruchami,

20-30

 

léčbou kompenzované poruchy

 

 

b) s hemodynamickými poruchami (zátěžová

40-60

 

insuficience),neboléčbouobtížně

 

 

ovlivnitelné poruchy

 

4.

Implantace kardiostimulátoru

30

5.

Stavy po koronární angioplastice

 

 

a) stavy s dobrým funkčním efektem

20-30

 

b) stavy s podstatným omezením běžné

50

 

fyzické aktivity

 

6.

Chronické cor pulmonale

50-70

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeň postižení se stanoví podle poruch

 

 

výkonu srdce a plic s přihlédnutím ke

 

 

stupni městnání a plicní hypertenzi.

 

7.

Stav po transplantaci srdce s dobrým

50

 

funkčním výsledkem

 

 

ODDÍL B - POSTIŽENÍ CÉV

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Arteriovenózní píštěle

 

 

a) s nepatrnými hemodynamickými vlivy nebo

10

 

poruchami periferního prokrvení

 

 

b) s manifestními projevy

20

2.

Disekující aneurysmata aorty a velká

40-55

 

aneurysmata aorty abdominální a velkých

 

 

pánevních arterií se snížením celkové

 

 

výkonnosti organismu

 

3.

Arteriální obliterující nemoci, uzávěry

 

 

arterií na dolních končetinách, případně

 

 

horních končetinách

 

 

a) stadium I.

10

 

b) stadium II.

20

 

c) stadium III.

30-40

 

d) stadium IV.

50-60

4.

Křečové žíly

 

 

a) s občasnými záněty

10

 

b) s chronickými recidivujícími vředy,

20-30

 

ekzémy, případně flebotrombózy

 

 

c) posttrombotické syndromy v oblasti

30

 

pánve nebo dutých žil

 

5.

Mízní edém na jedné či obou končetinách

 

 

případně jiná postižení lymfatického

 

 

systému

 

 

a) se zvětšením objemu do 5 cm

10

 

b) se zvětšením objemu více než 5 cm, se

20-30

 

ztížením pohybu pro zvětšení váhy a pro

 

 

ovlivnění kloubní funkce

 

 

c) s těžkou poruchou funkce končetiny

40-50

6.

Poruchy krevního tlaku - hypertenze

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovíažpo

 

 

zavedení systematické farmakoterapie.

 

 

a) středně těžká forma (stupeň II)

10

 

b) těžká forma (stupeň III)

20-30

 

c) maligní forma (stupeň IV)

50-60

7.

Povšechná ateroskleróza

 

 

a) počínající formy, s mírnými poruchami

20

 

funkce orgánů

 

 

b) pokročilé formy, se známkami závažnější

40-50

 

poruchy funkce orgánů

 

 

Kapitola VII. - TRÁVICÍ ÚSTROJÍ

 

ODDÍL A - NEMOCI JÍCNU

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Funkční nebo organická stenóza jícnu

 

 

a) s poruchou příjmu potravy

30

 

b) se značnou poruchou stavu sil a výživy

50-60

2.

Maligní tumor jícnu

80-90

3.

Totální náhrada jícnu s poruchou příjmu

60-80

 

potravy a se snížením celkové výkonnosti

 

 

organismu

 

 

ODDÍL B - NEMOCI ŽALUDEČNÍ

 

Obecné posudkové zásady:

Při organických a funkčních nemocech gastrointestinálního

traktu je nutno určit stupeň postižení podle stupně a újmy

celkového stavu, tíže orgánových poruch a podle nutnosti

zvláštních režimových opatření. Alergicky podmíněné choroby

nezpůsobují omezení základních životních potřeb.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Chronické, recidivující vředy žaludku a

 

 

duodena

 

 

a) intervalové obtíže s častějšími

10

 

recidivami

 

 

b) s trvalým značným snížením stavu sil a

20-30

 

výživy nebo se značnými komplikacemi

 

2.

Totální odstranění žaludku

50-60

3.

Chronická gastritis

10-20

4.

Stavy po resekcích žaludku nebo

 

 

gastroenteroanastomóze

 

 

a) s dobrou funkcí

20

 

b) s komplikacemi (např. dumping-syndrom,

30

 

ulcus pepticum)

 

5.

Maligní tumor žaludku

 

 

a) u částečného odstranění žaludku v

40-55

 

časném stadiu (early cancer - T1 N0 M0)

 

 

b) po resekci žaludku při probíhajícím

80

 

onkologickém léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

 

ODDÍL C - NEMOCI TENKÉHO A TLUSTÉHO STŘEVA

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Divertikulitis, divertikulóza, částečná

 

 

resekce střeva nebo jiné poruchy střevní

 

 

a) se silnějšími trvalými symptomy

20

 

b) se značným snížením stavu výživy a sil

30-40

2.

Colitis ulcerosa, idiopatická

 

 

proktokolitida, Crohnova nemoc

 

 

a) s mírnou odezvou na celkovém stavu

10-20

 

(průjmy,sníženícelkovévýkonnosti

 

 

organismu)

 

 

b) se středně závažnou odezvou na celkovém

30-50

 

stavu(trvalé nebočasto recidivující

 

 

záněty s krvácením)

 

 

c) s těžkou odezvou na celkovém stavu a

60

 

sníženímcelkovévýkonnosti organismu

 

 

(perforace,opakovanéoperace,

 

 

malnutrice)

 

3.

Střevní malabsorpce (celiakie, sprue,

 

 

malabsorpce způsobená intolerancí)

 

 

a) bez podstatných následných projevů

25

 

při dietetické terapii u osob starších 18 let věku

 

 

b) u osob do 18 let věku

55

 

docházky, formy uspokojivě kompenzované

 

 

přidietetické,režimovéa

 

 

farmakologické léčbě

 

 

c) formy provázené

60

 

snížením celkovévýkonnosti organismu

 

 

a mírnými poruchami výživy (např. mírná

 

 

anémie, lehký váhový úbytek aj.)

 

 

d) stavy provázené těžkou malnutricí,

70

 

osteoporózou,svýraznýmsnížením

 

 

celkové výkonnosti organismu

 

4.

Výhřezy konečníku, hemoroidy a rektální

20-60

 

píštěle

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

polohy a rozsahu, vlivu na svěrač a

 

 

střevní stěnu.

 

5.

Jiné střevní funkční poruchy

20-30

6.

Slabost svěrače řiti s občasným bezděčným

40-55

 

odchodem stolice

 

7.

Ztráta svěrače řiti

60-80

8.

Umělá řiť (kolostomie, ileostomie)

60-80

9.

Maligní tumor střeva, konečníku

 

 

a) během onkologického léčení

80

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

c) neléčitelné formy

90

10.

Stavy po odstranění podstatné části

20-40

 

tenkého nebo tlustého střeva (nenádorová

 

 

příčina)

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeň postižení se stanoví podle stupně

 

 

újmy sil a výživy a event. komplikací.

 

 

ODDÍL D - NEMOCI JATER, ŽLUČOVÝCH CEST A PANKREATU

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení pro nemoci jater, žlučových cest a slinivky

břišní se stanoví podle rozsahu funkčního postižení, újmy

celkového stavu a výživy a nutnosti dodržovat režimová opatření.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Jaterní onemocnění (bez ohledu na

 

 

etiologii)

 

 

a) lehkého stupně

10

 

b) středního stupně

50

 

c) těžkého stupně, stavy s těžkým

60

 

portálnímměstnánímnebostavys

 

 

opakovanýmkrvácenímdo

 

 

gastrointestinálního traktu,event. po

 

 

provedení portokavální(splenorenální)

 

 

anastomózy

 

 

d) těžký metabolický rozvrat,

80

 

multiorgánové selhávání

 

2.

Maligní tumor jater, žlučníku,žlučových

 

 

cest, pankreatu

 

 

a) během onkologického léčení

80

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

c) neléčitelné formy

90

3.

Stav transplantaci jater

50

4.

Nemoci žlučníku a žlučových cest (litiáza,

 

 

chronické recidivující záněty, stavy po

 

 

operacích)

 

 

a) s častějšími kolikami a záněty, s

10

 

intervalovýmipotížeminebos

 

 

postcholecystektomickým syndromem

 

 

b) s dlouhotrvajícími záněty nebo

20

 

komplikacemi(např.uzávěržlučových

 

 

cest)

 

5.

Chronické onemocnění pankreatu podle

 

 

účinku na celkový stav

 

 

a) nepatrná újma stavu sil a výživy,

10

 

dyspetické obtíže, průjmy

 

 

b) zřetelné snížení stavu sil a výživy

30-40

 

c) výrazné snížení stavu sil a výživy

50-60

 

ODDÍL E - KÝLY

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Tříselná, skrótální nebo stehenní kýla

10

2.

Břišní kýla v jizvě se značným oslabením

20

 

břišní stěny a chybějícím nebo silně

 

 

omezeným břišním lisem, s poruchou funkce

 

 

břišních orgánů

 

3.

Brániční kýly působící refluxní

20

 

ezofagitidu

 

4.

Břišní kýly s rozsáhlým přemístěním

40-55

 

břišních orgánů a vlivem na

 

 

kardiopulmonální systém nebo s poruchami

 

 

pasáže

 

 

Kapitola VIII. - ÚSTROJÍ MOČOVÉ

 

ODDÍL A - POSTIŽENÍ LEDVIN

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Ztráta nebo výpad funkce ledviny při

10

 

zdravé druhé ledvině

 

2.

Nefrolitiáza

 

 

a) bez funkčního omezení

10

 

b) s častými zánětlivými komplikacemi

20-30

3.

Renální postižení s omezením funkce (bez

 

 

ohledu na etiologii)

 

 

a) lehkého stupně

20

 

Posudkové hledisko:

 

 

Hodnoty renálních funkcí trvale sníženy,

 

 

lehké snížení celkové výkonnosti organismu

 

 

b) středního stupně

30-40

 

Posudkové hledisko:

 

 

Hodnoty renálních funkcí značně sníženy,

 

 

podstatné snížení celkové výkonnosti

 

 

organismu

 

 

c) těžkého stupně

50-60

 

Posudkové hledisko:

 

 

Laboratorníznámkychronickérenální

 

 

insuficience, výrazné snížení celkové

 

 

výkonnosti organismu.

 

 

d) Urémie, těžký metabolický rozvrat,

80

 

multiorgánové selhávání

 

4.

Ztráta nebo výpad funkce jedné ledviny s

 

 

funkčním omezením druhé ledviny

 

 

a) lehkého stupně

30

 

b) středního stupně

40-50

 

c) těžkého stupně

60

5.

Postižení ledvin léčené umělou ledvinou

50-60

 

(dialýzou) s ohledem na přítomné

 

 

komplikace

 

6.

Stav po transplantaci ledviny s dobrou

30

 

funkcí štěpu

 

7.

Maligní tumor ledviny

 

 

a) po odstranění v časném stadiu(T1 N0 M0)

40-50

 

b) po odstranění v jiných stádiích

80

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

 

ODDÍL B. - POSTIŽENÍ MOČOVÝCH CEST

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Chronický zánět močových cest

10

2.

Poruchy vyprazdňování měchýře (pro zúžení

 

 

močové roury, zbytnění prostaty)

 

 

a) těžšího stupně (např. nutnost

20

 

manuálníhovyprazdňování,použití

 

 

močovéhostimulátoru,značnáretence

 

 

moči, bolestivé močení)

 

 

b) s nutností pravidelné katetrizace,

40

 

trvalého katetru nebo nutnosti urinálu

 

 

bez podstatných doprovodných projevů

 

3.

Maligní tumor močového měchýře

 

 

a) po odstranění v časném stádiu (T1-2 N0

40-55

 

M0)

 

 

b) po odstranění v pozdním stádiu, během

80

 

onkologického léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

4.

Inkontinence moče

 

 

a) relativní (stresová inkontinence II. a

20-40

 

III. stupně)

 

 

b) úplná inkontinence moče

60-80

5.

Močově-střevní píštěl při anální

40-60

 

kontinenci

 

6.

Ledvinná-ureterální-měchýřová-kožní píštěl

50-60

 

se značnou sekrecí

 

7.

Filiformní píštěle

20

8.

Umělý vývod moče navenek

60-80

9.

Funkčně nevýznamné anomálie uropoetického

20

 

systému

 

10.

Anomálie se středně těžkým až těžkým

40-55

 

postižením funkce a snížením celkové

 

 

výkonnosti organismu

 

11.

Vrozené vady uropoetického systému s

40-70

 

anomálním vyústěním, rozštěpové vady u

 

 

dětí do ukončení povinné školní docházky

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

rozsahu funkčního postižení po dobu

 

 

rekonstrukčního řešení.

 

 

Kapitola IX. - MUŽSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Ztráta penisu

40

2.

Částečná ztráta penisu

20

3.

Maligní tumor penisu

 

 

a) po odstranění v časném stadiu (T1-2 N0

40-55

 

M0)

 

 

b) po odstranění v pozdním stadiu, během

80

 

onkologického léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

4.

Ztráta nebo úplná atrofie obou varlat

20

5.

Maligní tumor varlete

 

 

a) po odstranění lokalizovaného seminomu

40-55

 

nebo lokalizovanéhomaligního teratomu

 

 

bez postižení uzlin (T1 N0 M0)

 

 

b) v pozdním stadiu, během onkologického

80

 

léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

6.

Chronické záněty prostaty s trvalými

20

 

značnými poruchami mikce

 

7.

Adenom prostaty bez poruch mikce

10

8.

Maligní tumor prostaty

 

 

a) po odstranění v časném stadiu (T1-2 N0

40-55

 

M0)

 

 

b) po odstranění v pozdních stadiích,

80

 

během onkologického léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

9.

Vrozené vady pohlavního ústrojí, po dobu

20-40

 

rekonstrukčního řešení

 

 

Kapitola X.- ŽENSKÉ POHLAVNÍ ORGÁNY

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Maligní tumor prsní žlázy

 

 

a) po odstranění ve stadiu I (T1 N0 M0)

40-55

 

b) po odstranění ve vyšších stadiích,

80

 

během onkologického léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

2.

Ztráta prsu nenádorové etiologie

20

3.

Ztráta dělohy nebo sterilita ve fertilním

20

 

věku

 

4.

Maligní tumor krčku a těla dělohy

 

 

(výjimka: carcinoma in situ)

 

 

a) po odstranění tumoru těla nebo krčku ve

40-55

 

stadiu Ia, Ib(T1 N0 M0)

 

 

b) po odstranění tumoru ve vyšších

80

 

stadiích, během onkologického léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

5.

Ztráta obou vaječníků ve fertilním věku,

20

 

případně nedostatečná hormonální

 

 

substituce

 

6.

Maligní tumor vaječníku

 

 

a) po odstranění v časném stadiu(T1 N0 M0)

40-55

 

b) v pozdních stadiích, během

80

 

onkologického léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

7.

Chronický nebo často recidivující

10-20

 

zánětlivý proces adnex, parametria nebo

 

 

dělohy těžšího stupně

 

8.

Endometrióza těžkého stupně

20

9.

Píštěle vaginy

 

9.1.

píštěl močová cesta-vagina

60

9.2.

píštěl konečník-vagina

60

9.3.

píštěl močová cesta-konečník-vagina

80

9.4.

filiformní píštěle

20

10.

Pokles stěny pochvy nebo dělohy

 

 

a) s občasnou inkontinencí moče

30-40

 

b) s úplnou inkontinencí moče

60-70

11.

Vrozené vady pohlavního ústrojí, po dobu

20-40

 

rekonstrukčního řešení

 

12.

Kraurosis vulvae (ekzémy, vředy, jizvy)

30-40

13.

Maligní tumor pochvy a zevních rodidel (s

 

 

výjimkou carcinoma in situ)

 

 

a) po odstranění v časném stadiu

40-55

 

b) v pozdním stadiu, během onkologického

80

 

léčení

 

 

c) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

d) neléčitelné formy

90

14.

Menopauzální a perimenopauzální poruchy

10

 

Kapitola XI. - VÝMĚNA LÁTKOVÁ, VNITŘNÍ SEKRECE

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu a tíže vlastní

choroby. V případě, že závažnost druhotných změn převáží nad

závažností vlastní choroby, stanoví se stupeň postižení podle

převažujících komplikací. Odchylky od normy laboratorních hodnot

nepodmiňují žádný stupeň postižení.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Diabetes mellitus

 

 

a) kompenzovatelný perorálními

30-40

 

antidiabetikyadietousvětším

 

 

kolísánímtolerancenebo

 

 

kompenzovatelný inzulínem a dietou, bez

 

 

komplikací

 

 

b) rozkolísaný, nebo s počínajícími

50

 

diabetickými komplikacemi

 

 

c) juvenilní diabetes mellitus, do

50-60

 

18 let věku

 

 

d) se závažnými orgánovými komplikacemi,

50-70

 

dle rozsahu a stupně komplikací

 

2.

Dna

stanoví se

 

 

podle

 

 

převažujících

 

 

komplikací

3.

Poruchy metabolismu tuku

stanoví se

 

 

podle

 

 

převažujících

 

 

komplikací

4.

Alimentární otylost, adipositas

stanoví se

 

Posudkové hledisko:

podle

 

Adipositas sama nepodmiňuje žádný stupeň

převažujících

 

postižení.

komplikací

5.

Fenylketonurie

 

 

a) u osob starších 18 let věku, bez prokazatelných projevů

20

 

poškození mozku

 

 

b) fenylketonurie u osob do 18 let věku,, bez projevů

55

 

poškození mozku

 

 

,stavy dobře

 

 

kompenzované při dietetické terapii

 

6.

Cystická fibróza (mukoviscidóza)

 

 

a) mírné nebo atypické formy onemocnění u

30

 

dospělých neboformy plně kompenzované

 

 

přizavedenéterapii,tělesnývývoj

 

 

odpovídající věku

 

 

b) mírné nebo atypické formy onemocnění u

50-55

 

dětídoukončenípovinnéškolní

 

 

docházky(slehkýmsníženímcelkové

 

 

výkonnosti organismu, s mírným omezením

 

 

dechovýchfunkcí abez poruchyzevní

 

 

sekrece pankreatu nebo s poruchou,která

 

 

je léčbou uspokojivě kompenzována)

 

 

c) formy se závažnými pulmonálními a

60-70

 

intestinálnímisymptomyudětíi

 

 

dospělých(závažné změnyfunkce plic,

 

 

léčbouneovlivnitelnáinsuficience

 

 

zevnísekrecepankreatu,nepříznivý

 

 

stav výživy)

 

 

d) těžké progredující formy, s těžkým

80-90

 

funkčnímpostižením,přítomností

 

 

bronchiektázií,emphysému,těžkou

 

 

poruchou výživy

 

7.1.

Poruchy hypotalamo-hypofyzárního systému

 

 

a) při dobré kompenzaci farmakologickou

20

 

léčbou

 

 

b) se závažnými průvodními jevy na

30-40

 

ostatníchorgánech asnížením celkové

 

 

výkonnosti organismu

 

7.2.

Nádory hypofýzy (včetně stavů po

 

 

odstranění nádoru)

 

 

a) během onkologického léčení

80

 

b) po uplynutí dvou let, podle ovlivnění

40

 

celkovéhostavu(potřebaaefekt

 

 

substituční léčby,výpady zorného pole

 

 

atd.)

 

7.3.

Poruchy růstu u dětí do ukončení povinné

20-40

 

školní docházky, podmíněné

 

 

endokrinologicky (podle rozsahu postižení)

 

8.

Poruchy funkce štítné žlázy

 

8.1.

Hyperfunkce štítné žlázy

 

 

a) středního stupně (trvalá tachykardie

20

 

nad100/min.,znatelnáztrátaváhy,

 

 

případně průjmy)

 

 

b) těžkého stupně (silné hubnutí,

30-50

 

tyreotoxicképoškozenísrdce, závažné

 

 

psychické příznaky, postižení zraku)

 

8.2.

Hypofunkce štítné žlázy nedostatečně

20

 

kompenzovaná substitucí (totální resekce

 

 

štítné žlázy)

 

8.3.

Maligní tumor štítné žlázy

 

 

a) po odstranění v časném stadiu T1-2 N0

40-55

 

M0

 

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

c) ostatní typy během onkologického léčení

80

 

nebo neléčitelné formy

 

8.4.

Stavy po strumektomii pro nezhoubné

20

 

onemocnění uspokojivě kompenzované

 

 

farmakologickou léčbou

 

9.

Onemocnění příštitných tělísek, tetanie,

20-40

 

tetanický syndrom těžkého stupně

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeň postižení se stanoví podle druhu,

 

 

četnosti a závažnosti záchvatů.

 

10.

Chronická insuficience kůry nadledvin

 

 

(Addisonova choroba)

 

 

a) při dobré kompenzaci farmakologickou

20

 

léčbou

 

 

b) těžká forma průběhu (výrazná adynamie,

30-40

 

hubnutí,těžképoruchyžaludečně-

 

 

střevní,opakovanékrize,podstatné

 

 

snížení celkové výkonnosti organismu)

 

11.

Hyperfunkce kůry nadledvin (Cushingův

 

 

syndrom, Connův syndrom, adrenogenitální

 

 

syndrom)

 

 

a) při dobré kompenzaci farmakologickou

20

 

léčbou

 

 

b) s projevy svalové slabosti a

30-50

 

komplikaceminarůznýchorgánových

 

 

systémech (hypertenze, postižení srdce,

 

 

steroidnídiabetes,osteoporóza,

 

 

psychickézměny)dlerozsahua tíže

 

 

postižení

 

 

c) iatrogenní Cushingův syndrom

5-10

12.

Nádory nadledvinek (včetně stavů po

 

 

odstranění nádorů)

 

 

a) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

b) během onkologického léčení nebo

80

 

neléčitelné formy

 

13.

Poruchy metabolismu (např. aminokyselin,

 

 

purinů, minerálů, glykoproteinů, laktózová

 

 

intolerance, případně potravinové alergie)

 

 

a) stavy uspokojivě kompenzované při

20

 

zavedenéterapiiarežimových

 

 

opatřeních

 

 

b) stavy s funkčním omezením vyžadující dodržování dietetických a režimových opatření u osob do 18 let věku

50

 

c) stavy se závažnými poruchami funkce

60

 

některých orgánů a systémů

 

 

d) stavy s těžkými systémovými poruchami,

70

 

opakovanými dekompenzacemi

 

14.

Polyglandulární dysfunkce

 

 

a) stavy uspokojivě kompenzované při

10-20

 

zavedené terapii

 

 

b) stavy se snížením celkové výkonnosti

30-40

 

organismu a slehkými poruchami (vzdor

 

 

zavedené terapii)

 

 

c) stavy s těžkými systémovými poruchami

50

15.

Hormonálně aktivní tumory trávicího

 

 

ústrojí

 

 

 

 

 

a) po dosažení stabilizace zdravotního

30-50

 

stavu

 

 

 

 

 

b) během onkologické léčby nebo

80

 

neléčitelné stavy

 

16.

Podvýživa

 

 

a) s lehkým snížením výkonnosti organismu

10

 

b) s podstatným snížením výkonnosti

30

 

organismu

 

 

c) s výrazným snížením výkonnosti

50

 

organismu

 

 

Kapitola XII. - KREV A KRVETVORNÉ ORGÁNY

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle závažnosti hematologických

změn, aktivity onemocnění, působení na jiné orgány a vlivu na

celkový stav

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Ztráta sleziny

 

1.1.

u dítěte do 6 let, s ovlivněním imunity

50

1.2.

u dítěte do ukončení povinné školní

30-40

 

docházky, s ovlivněním imunity

 

1.3.

u dospělého

20

2.

Chronická lymfatická leukémie

 

 

(lymfadenóza)

 

 

a) s lehkými projevy (bez výraznějších

20-30

 

potíží,bezcelkovýchsymptomů,bez

 

 

známek progrese)

 

 

b) se středně těžkými projevy

30-40

 

c) s těžkými projevy

50-80

3.

Plasmocytom (myelom)

 

 

a) s lehkými projevy (bez podstatného

20

 

ovlivnění celkového stavu, bez známek

 

 

progrese)

 

 

b) se středně těžkými projevy

30-55

 

c) s těžkými projevy

55-80

4.

Hodgkinův lymfom (lymfogranulóm),

 

 

non-Hodgkinův lymfom

 

 

a) aktivní projevy onemocnění

80

 

b) po úplné remisi, trvající dva roky

20-40

5.

Chronická myeloidní leukémie (myelóza)

 

 

a) s lehkými projevy

20

 

b) se středně těžkými projevy

30-40

 

c) s těžkými projevy

50-80

6.

Jiná chronická myeloproliferační

 

 

onemocnění (např. polycytémie,

 

 

trombocytémie, osteomyeloskleróza)

 

 

a) s lehkými projevy

20

 

b) se středně těžkými projevy

30-45

 

c) s těžkými projevy

50-80

7.

Akutní leukémie, vysoce maligní

 

 

generalizovaný non-Hodgkinův lymfom

 

 

a) aktivní projevy onemocnění

80

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40-50

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

8.

Anémie s nedostatkem hemoglobinu

 

 

(perniciózní, hemolytické, panmyelopatie,

 

 

aplastická anémie)

 

 

a) s mírnými projevy

10

 

b) se středně těžkými projevy

30-50

 

c) se závažnými projevy (trvalá potřeba

55-80

 

transfusí, trvalá imunosuprese, snížení

 

 

celkové výkonnosti organismu)

 

9.

Stav po transplantaci krvetvorných buněk

 

 

a) remise základního onemocnění bez

20-40

 

nutnosti léčby

 

 

b) remise základního onemocnění s nutností

45-65

 

léčby (imunosuprese,substituce) resp.

 

 

mírná forma GVHD

 

 

c) stav po transplantaci do jednoho roku,

70-80

 

popř.přítomnostnestabilizovanéa

 

 

těžké GVHD nebo relaps choroby

 

10.

Hemofilie a jiné krvácivé nemoci

 

 

a) lehká forma u dětí i dospělých s

20-30

 

řídkýmikrvácivýmiprojevy(faktor

 

 

VIII. větší než 2 %)

 

 

b) těžká forma u dětí do ukončení povinné

45-55

 

školní docházky (faktor VIII. menší než

 

 

2 %),s častýmikrvácivými příhodami,

 

 

zpravidla 1x měsíčně

 

 

c) těžká forma u dospělých, uspokojivě

40

 

kompenzovaná při substituci

 

 

d) těžká forma, provázená těžkou

50-60

 

arthropathiíněkolikakloubů,se

 

 

snížením celkové výkonnosti organismu

 

11.

Jiné zhoubné novotvary mízní, krvetvorné a

 

 

příbuzné tkáně nebo novotvary nejistého

 

 

nebo neznámého chování (např. maligní

 

 

lymfom)

 

 

a) aktivní projevy onemocnění , během

80

 

onkologického léčení

 

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

c) neléčitelné formy

90

 

Kapitola XIII. - KŮŽE

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení u kožních nemocí se stanoví podle druhu,

rozšíření, umístění, vlivu na celkový stav, doprovodných projevů

jako svědění, mokvání, pálení, nepříjemných a odpuzujících pachů

a jizevnatých tahů.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Jizvy po popálení nebo poleptání na více

20

 

než 40 % povrchu těla

 

2.

Ekzémy

 

2.1.

Ekzéma vulgare (např. kontaktní ekzém,

20

 

ekzém na rukou a obličeji těžšího stupně)

 

2.2.

Ekzém endogenní, atopická dermatitis při

30-50

 

déle trvajícím výskytu s generalizovanými

 

 

kožními projevy

 

2.3.

Ekzém seborrhoický těžšího stupně

20

3.

Akne vulgaris těžkého stupně

20

4.

Akne conglobata s častou tvorbou abscesů a

30

 

píštělí

 

5.

Systémová onemocnění pojivové tkáně (lupus

 

 

erythematodes, dermatomyositis,

 

 

sklerodermie)

 

 

a) kožní změny ohraničené na predilekční

20-30

 

místa nebo při většímrozšíření, podle

 

 

funkční újmy

 

 

b) rozsáhlé kožní změny, případné

50-60

 

ulcerace,omezení pohybův kloubech a

 

 

postižení vnitřních orgánů

 

6.

Puchýřnatá, bulózní kožní nemoci (např.

 

 

pemfigus)

 

 

a) těžší postižení kůže a sliznic

30-40

 

b) generalizované postižení kůže a sliznic

60-80

7.

Psoriasis vulgaris

 

 

a) s výskytem na predilekčních místech

10

 

b) generalizovaná, s remisemi trvajícími

30-40

 

několik měsíců

 

 

c) generalizovaná, s trvalým výsevem

50

8.

Erytrodermie

 

 

a) při malé intenzitě zánětlivého procesu

20

 

b) při závažné intenzitě zánětlivého

30-40

 

procesustěžšíalteracícelkového

 

 

stavu

 

9.

Ichtyosis

 

 

a) středně těžká forma, dlouhodobě

20-30

 

postihující trup a končetiny

 

 

b) těžká forma při postižení kůže celého

40-55

 

těla

 

10.

Dermatomykózy

 

10.1.

Postižení nehtů všech prstů na rukou a

10

 

nohou příp. s rozrušením nehtových

 

 

plotének, intertriginozní výskyt

 

10.2.

Systémové mykózy (např. kandidóza,

30-60

 

histoplazmóza,kokcidiomykóza) s rozsáhlými

 

 

projevy na kůži, postižením několika

 

 

orgánů, systémů a s alterací celkového

 

 

stavu

 

11.

Recidivující erysipels mírným reziduálním

20

 

nálezem

 

12.

Recidivující herpes zoster s

20

 

přetrvávajícími potížemi

 

13.

Alopecie

20

14.

Maligní tumor kůže ( s výjimkou malých

 

 

basaliomů)

 

 

a) po odstranění melanomu nebo jiných

30

 

maligníchkožníchtumorůvčasných

 

 

stadiích

 

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

30-40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

c) v pozdních stádiích, neléčitelné formy

60-80

15.

Kožní změny způsobené chronickou expozicí,

 

 

atrofická, hypertrofická onemocnění kůže

 

 

a) menší chronické změny kůže

10-20

 

b) těžší formy,se závažnou poruchou funkce

40-50

 

postižených částí

 

16.

Infekce kůže a podkožního vaziva

 

 

a) menší chronické infekční procesy

10-20

 

b) těžší formy, často recidivující či

40

 

exacerbující

 

 

c) těžší formy nebo rozsáhlejší procesy s

50

 

alterací celkového stavu

 

 

Kapitola XIV. - PODPŮRNÝ A POHYBOVÝ APARÁT

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví podle rozsahu funkčních poruch

podpůrného a pohybového aparátu. Rentgenologické zjištění

degenerativních změn samo nepředpokládá stupeň postižení, stejně

tak skutečnost, že byla provedena operace na končetině nebo na

páteři, nebo došlo k úrazu.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Malý vzrůst, chondrodystrofie,

 

 

chondrodysplazie

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

rozsahu a stupně deformit, snížení celkové

 

 

výkonnosti organismu a pohyblivosti. U

 

 

dětí se porucha růstu hodnotí ve vztahu k

 

 

příslušným antropometrickým normám daného

 

 

věku.

 

 

a) lehčí formy poruch

20

 

b) těžké formy, funkčně závažné deformity

50-80

 

c) malý vzrůst, tělesná výška do 120 cm,

40

 

bez deformit nebojiné závažné poruchy

 

 

růstu u dětí do ukončení povinné školní

 

 

docházky

 

2.

Svalové nemoci

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Při stanovení stupněpostižení je možno

 

 

postupovat analogicky s kapitolou II oddíl

 

 

B.

 

2.1.

Myopatie, myositidy, dystrofie, atrofie

 

 

aj.

 

 

a) lehké formy s omezeními pro delší chůzi

10-20

 

a stání

 

 

b) středně těžké formy s omezením hybnosti

30-55

 

c) těžké formy s poruchami koordinace s

60-80

 

výrazným omezením hybnosti nejméně dvou

 

 

končetin

 

2.2.

Syndromy svalové paralýzy, myastenia

 

 

gravis aj.

 

 

a) lehké formy

20

 

b) středně těžké, s omezením hybnosti

40-60

 

c) těžké formy s výrazným pohybovým

70-80

 

postižením

 

3.

Postižení páteře

 

3.1.

Vrozené vady a deformace, poúrazové stavy,

10

 

stavy po operacích, s mírnou poruchou

 

 

statiky a dynamiky, bez komprese míchy a

 

 

nervových pletení

 

3.2.

Degenerativní změny na páteři a

20

 

ploténkách, stavy po operacích a úrazech s

 

 

trvalým postižením funkce a často

 

 

recidivujícími dráždivými projevy nervů a

 

 

svalů, s poruchou svalového korzetu

 

3.3.

Ostatní postižení páteře s těžkou poruchou

40-50

 

funkce (např. se ztuhlostí tří oddílů nebo

 

 

s gibem)

 

3.4.

Stavy po operacích páteře a plotének,

40-50

 

poúrazové stavy, degenerativní změny s

 

 

těžkými poruchami (např. reziduální

 

 

paréza, svalové atrofie apod.)

 

4.

Scheuermannova nemoc s těžkou poruchou

20-30

 

funkce a nutností nosit korset

 

5.

Bechtěrevova nemoc

 

 

a) středně těžké formy (III. nebo IV.

20-30

 

stupeň)

 

 

b) těžké formy (V. stupeň)

40-60

6.

Arthropatie a příbuzné nemoci, mimokloubní

 

 

a kloubní revmatismus, jiné nemoci kostí,

 

 

chrupavek, synovie a šlach

 

 

a) lehké formy, ojedinělé recidivující, s

10

 

mírnouporuchoufunkcepostižených

 

 

kloubů, je-li ztížena dlouhodobá chůze

 

 

a stání

 

 

b) středně těžké formy, občas

30-40

 

recidivující,sezávažnějšíporuchou

 

 

funkceo1/3asníženímcelkové

 

 

výkonnosti organismu

 

 

c) těžké formy, léčebně neovlivnitelné,

50-70

 

trvaleaktivní,progredující,s

 

 

výraznýmidestruktivnímizměnamia

 

 

těžkouporuchoufunkce,postihující

 

 

několikkloubů,těžkédeformity,

 

 

výrazné omezení pohyblivosti

 

7.

Juvenilní revmatoidní arthritis u dětí do

 

 

ukončení povinné školní docházky

 

 

a) lehké formy, s občasnými recidivami

20-30

 

b) středně těžké formy, závažnější

50

 

postiženífunkce drobnýchkloubů nebo

 

 

nosných kloubůkončetin, známky trvalé

 

 

zánětlivé aktivity, stavy po korekčních

 

 

operacích

 

 

c) těžké formy, s výraznými destruktivními

70-80

 

změnami, silně zánětlivě aktivní, příp.

 

 

provázené závažným imunodefektem

 

8.

Osteoporóza, osteomalacie, osteopatie

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostiženísestanovípodle

 

 

rozsahu a stupně patologických změn na

 

 

skeletu a jejich dopadu na pohyblivost a

 

 

celkovou výkonnost organismu.

 

 

a) lehké formy lokální či generalizované

10

 

b) těžké formy se zvýšenou lomivostí

40-60

 

kostía výrazným omezením pohyblivosti

 

9.

Chronická osteomyelitis

 

 

a) lehkého stupně (lokalizovaná, s

20

 

nepatrnouaktivitou, drobnéhnisání v

 

 

píštěli)

 

 

b) středního stupně (rozsáhlejší proces,

30-40

 

častá nebotrvalá sekrece zpíštěle s

 

 

omezením pohyblivosti)

 

 

c) těžkého stupně (časté těžké ataky s

50-60

 

horečkou,rozsáhlejšíulcerace,

 

 

zřetelnáinfiltraceměkkýchčástí,

 

 

hnisání a vylučování sekvestrů, výrazné

 

 

omezenípohyblivostiacelkové

 

 

výkonnosti organismu)

 

10.

Stavy po zlomeninách žeber

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Při izolovanýchzlomeninách žeber

Stanoví se podle

 

se stupeň postižení nestanoví.

kapitoly V., oddíl

 

Zhojené seriové zlomeniny žeber

B, položka 2

 

s omezením ventilace se hodnotí

 

 

podle stupně omezení ventilace.

 

11.

Stavy po úrazech pánve

 

 

a) lehké poruchy omezující jen při dlouhém

10

 

stání a chůzi

 

 

b) středně těžké poruchy s porušením

30

 

statiky a dynamiky

 

 

c) těžké poruchy hybnosti dolních

60-80

 

končetin, porucha funkce svěračů

 

12.

Maligní nádory svalů, kostí a chrupavky

 

 

a) stavy po operacích, při probíhajícím

80

 

onkologickém léčení

 

 

b) po dosažení stabilizace zdravotního

40

 

stavu (zpravidla po dvou letech)

 

 

c) neléčitelné formy

90

13.

Vrozené a získané deformity svalové a

 

 

kostní soustavy a pojivové tkáně

 

 

a) lehké formy, omezující jen pro delší

10-20

 

stání a chůzi

 

 

b) středně těžké formy, omezující vážným

40-50

 

způsobem pohyblivost, se snížením

 

 

celkové výkonnosti organismu, případně

 

 

provázenédalšími orgánovými poruchami

 

 

c) těžké formy,těžce omezující pohyblivost

60-80

 

a výraznýmsnížením celkové

 

 

výkonnosti organismu, znetvořující tělo

 

 

příp. provázené postižením dalších

 

 

orgánů

 

 

Kapitola XV. - POSTIŽENÍ KONČETIN

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví v závislosti na následcích

postižení u anatomických a funkčních ztrát končetin a funkčních

poruch páteře bez ohledu na kompenzaci těchto následků protézami,

ortopedickými a jinými pomůckami.

 

ODDÍL A - POSTIŽENÍ HORNÍCH KONČETIN

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Ztráta obou horních končetin

100

2.

Ztráta jedné horní končetiny v ramenním

60

 

kloubu nebo s velmi krátkým pahýlem paže

 

3.

Ztráta jedné horní končetiny v paži nebo

55

 

loketním kloubu

 

4.

Ztráta jedné horní končetiny v předloktí

40

5.

Ztráta celé ruky

30-45

6.

Ztuhnutí ramenního kloubu v příznivé

10-20

 

poloze při dobře pohyblivém ramenním

 

 

pletenci

 

7.

Ztuhnutí v ramenním pletenci v nepříznivém

20-30

 

postavení nebo při porušené pohyblivosti

 

 

ramenního pletence

 

8.

Omezení pohyblivosti ramenních kloubů

20

9.

Častá habituální luxace ramene

10

10.

Pseudartróza klíční kosti

10

11.

Pseudartróza pažní kosti

20

12.

Ztuhnutí loketního kloubu

10-20

13.

Pseudartróza vřetenní nebo loketní kosti

10-20

14.

Zlomenina kosti vřetenní a loketní zhojená

20

 

s výraznou dislokací a s funkční poruchou

 

 

sousedních kloubů

 

15.

Ztuhnutí zápěstního kloubu

10

16.

Zlomeniny zápěstních kostí nebo jedné nebo

20

 

více záprstních kostí s poruchou funkce

 

 

ruky

 

17.

Ztráta všech 5 prstů jedné ruky (podle

30-40

 

dominance) nebo jiná ztráta úchopové

 

 

schopnosti ruky

 

18.

Ztráta všech 10 prstů na obou rukou

60-70

 

Posudkové hledisko:

 

 

Shorauvedenésazbyplatípro ztrátu

 

 

celých prstů ruky s klidnými amputačními

 

 

pahýly. Při ztrátě jednotlivých článků

 

 

prstů či celých prstů se stupeň postižení

 

 

nehodnotí.

 

19.

Získané deformity prstů rukou při

20

 

zachované úchopové funkci

 

20.

Nervové výpady (s ohledem na postižení

 

 

dominantní končetiny)

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Uvedenéstupněpostiženíodpovídají

 

 

těžké poruše až úplnému výpadu inervace

 

 

dle EMG. Stupeň postižení u částečných

 

 

výpadů jmenovaných nervů se stanoví

 

 

zpravidla polovičními hodnotami. Izolované

 

 

senzitivní výpady se nehodnotí.

 

20.1.

plexus brachialis

40-60

20.2.

n.axillaris

30

20.3.

n.radialis

20

20.4.

n.ulnaris

20

20.5.

n.medianus

20

20.6.

nn.radialis et axillaris

30-40

20.7.

nn.radialis et ulnaris

30-40

20.8.

nn.radialis et medianus

30-40

20.9.

nn.ulnaris et medianus

30-40

20.10.

nn.radialis, ulnaris et medianus v oblasti

40-55

 

předloktí

 

 

ODDÍL B - POSTIŽENÍ DOLNÍCH KONČETIN

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Ztráta obou dolních končetin ve stehně

100

2.

Ztráta jedné dolní končetiny ve stehně

80-90

 

a jedné dolní končetiny v bérci

 

3.

Ztráta jedné dolní končetiny a jedné horní

80-100

 

končetiny dle stavu amputačních pahýlů

 

4.

Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním

80

 

kloubu nebo s velmi krátkým pahýlem stehna

 

5.

Ztráta jedné dolní končetiny od kolena

55

 

výše

 

6.

Ztráta jedné dolní končetiny v bérci při

40

 

dostačující funkční schopnosti pahýlu

 

 

a kloubů

 

7.

Ztráta obou dolních končetin v bérci

60-70

8.

Ztráta nohy v oblasti hlezna a níže

 

 

a) jednostranná, dobrý pahýl

30

 

b) oboustranná

40-50

9.

Ztráta všech prstů jedné nohy, případně

20

 

ztráta palce

 

10.

Ztráta všech prstů obou nohou

30

 

Posudkové hledisko:

 

 

Při ztrátách jednotlivýchprstů nohy se

 

 

stupeň postižení nehodnotí.

 

11.

Ztuhnutí obou kyčelních kloubů

60

12.

Ztuhnutí jednoho kyčelního kloubu

30

13.

Omezení pohybu kyčelních kloubů

 

13.1.

středního stupně

 

 

a) jednostranné

10

 

b) oboustranné

30

13.2.

těžšího stupně

 

 

a) jednostranné

20

 

b) oboustranné

50

14.

Vrozená luxace kyčlí po dobu léčení (s

30-55

 

ohledem na náročnost léčebné metody)

 

15.

Perthesova nemoc v aktivním stádiu

40-60

16.

Pseudoartróza krčku stehenní kosti

30-40

17.

Stavy po operacích kyčelního kloubu s

20-30

 

reziduální funkční poruchou

 

18.

Stavy po provedení totální endoprotézy

 

 

kyčelního kloubu nebo kolenního kloubu

 

 

a) s dobrým funkčním efektem

20

 

b) s výrazně porušenou funkcí operované

30

 

končetiny

 

19.

Zkrácení dolní končetiny

 

 

a) od 4 cm do 6 cm

20

 

b) od 6 do 10 cm

30

 

c) nad 10 cm

50

20.

Pseudoartróza stehenní kosti

30-40

21.

Ztuhnutí obou kolenních kloubů

50-60

22.

Ztuhnutí jednoho kolenního kloubu

30

23.

Uvolnění vazivového aparátu kolena

10-20

24.

Zlomenina patelly

10

25.

Omezení pohybu v kolenním kloubu těžšího

20

 

stupně

 

26.

Pseudartróza holenní kosti nebo zlomenina

30

 

zhojená s výraznou dislokací a poruchou

 

 

funkce

 

27.

Stavy po zlomeninách kotníků s těžší

20

 

poruchou funkce

 

28.

Ztuhnutí horního i dolního hlezenného

10

 

kloubu

 

29.

Equinovarus

 

 

a) jednostranný

20

 

b) oboustranný

40

30.

Ostatní deformity nohy s poruchou statiky

20

 

těžšího stupně

 

31.

Nervové výpady

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Uvedenéstupněpostiženíodpovídají

 

 

těžké poruše až úplnému výpadu inervace

 

 

dle EMG. Stupeň postižení u částečných

 

 

výpadů jmenovaných nervů se stanoví

 

 

zpravidla polovičními hodnotami. Izolované

 

 

senzitivní poruchy se nehodnotí.

 

31.1

plexus lumbosacralis

80

31.2.

n.femoralis

40

31.3.

n.ischiadicus

55

31.4.

n.tibialis

20

31.5.

n.fibularis

30

 

Kapitola XVI. - PORUCHY IMUNITY

ODDÍL A - IMUNODEFICITY

 

Obecné posudkové zásady:

Stupeň postižení se stanoví pouze při významném dopadu

poruchy imunity na celkovou výkonnost organismu posuzovaného

občana a při infekčních komplikacích. U autoimunitního

laboratorního syndromu se stupeň postižení nehodnotí.

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Typ protilátkový - značné snížení jedné

20-40

 

nebo více tříd imunoglobulinů

 

2.

Typ buněčný - značné snížení množství

20-40

 

lymfocytů T nebo porucha jejich funkce

 

3.

Typ fagocytární - značné snížení množství

20-40

 

fagocytárních buněk nebo porucha

 

 

+ jednotlivých fází fagocytózy

 

4.

Typ komplementární - značné snížení

20-40

 

jednotlivých komplementových komponent

 

5.

Typ smíšený - provázený vleklými nebo

20-40

 

recidivujícími infekčními projevy

 

6.

Těžké imunodeficity s rozsáhlými a

50-60

 

opakovanými infekčními komplikacemi

 

 

vzdorujícími léčbě a s výrazným snížením

 

 

celkové výkonnosti organismu

 

 

ODDÍL B - HYPERIMUNNÍ STAVY

 

1.

Systémová onemocnění pojivové tkáně

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

Stupeňpostižení sehodnotí na základě

 

 

aktivity procesu a funkčního postižení

 

 

orgánů a systémů

 

 

a) postižení lehkého stupně

20

 

b) postižení středního stupně

30-40

 

c) postižení těžkého stupně

50-65

 

Kapitola XVII. - INFEKČNÍ NEMOCI A PARAZITÁRNÍ NEMOCI

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Infekční a parazitární nemoci a jejich

 

 

následky

 

 

a) lehké formy, s mírnou poruchou funkce

10-20

 

některých orgánů a systémů

 

 

b) středně těžké formy, občas recidivující

30-40

 

nebotrvaleaktivní,sesnížením

 

 

celkové výkonnostiorganismu a středně

 

 

závažnouporuchoufunkceněkterých

 

 

orgánů a systémů

 

 

c) těžké formy, léčebně neovlivnitelné,

50-60

 

trvalesilněaktivní,nebostavy

 

 

chronickéstěžkouporuchoufunkce

 

 

některých orgánů a systémů a s výrazným

 

 

snížením celkové výkonnosti organismu

 

2.

AIDS

 

 

Posudkové hledisko:

 

 

SamotnézjištěníHIV-infekcebez

 

 

klinické symptomatologie nepodmiňuje

 

 

stupeň postižení.

 

2.1.

Syndrom lymfadenopatie

 

 

a) mírná alterace celkového stavu

30

 

b) těžší alterace celkového stavu a

50-60

 

snížením celkové výkonnosti organismu

 

2.2.

Rozvinuté onemocnění AIDS,terminální fáze,

80

 

těžké nezvladatelné infekční komplikace

 

 

Kapitola XVIII. - ONEMOCNĚNÍ, PŘI KTERÝCH MŮŽE BÝT DÍTĚ UZNÁNO ZA

DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PRO POSKYTOVÁNÍ DÁVEK STÁTNÍ

SOCIÁLNÍ PODPORY

 

Položka

Druh zdravotního postižení

Stupeň

 

 

zdravotního

 

 

postižení v %

1.

Opakované záněty horních a dolních cest

20-30

 

dýchacích s prokazatelnou poruchou imunity

 

2.

Kožní záněty, vznikající na alergickém

20-30

 

podkladě s častými akutními exacerbacemi a

 

 

s rozsáhlým výskytem

 

3.

Stavy po infekčním onemocnění jater v

20-30

 

rekonvalescenci, vyžadující dodržování

 

 

dietetického režimu a životosprávy

 

4.

Stavy po operacích močového ústrojí nebo

20-30

 

po opakovaných zánětech ledvin a močových

 

 

cest v rekonvalescenci, vyžadující

 

 

dodržování dietetického režimu

 

 

a životosprávy

 

5.

Stavy po meningitidě nebo encefalitidě v

20-30

 

rekonvalescenci

 

6.

Stavy po úrazech pohybového ústrojí po

20-30

 

dobu léčení a nezbytné rehabilitace

 

7.

Polyvalentní alergie vyžadující úpravu

20-30

 

životního režimu a stravování