Čekejte, prosím...
A A A
81/1995 Sb. znění účinné od 18. 5. 1995 do 15. 1. 2005

81

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 26. dubna 1995

o osvobození od správních poplatků

 

Ministerstvo financí podle § 12 zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 273/1994 Sb․, stanoví:

§ 1

Nadace 1 a občanská sdružení 2 založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek se osvobozují od správních poplatků stanovených za úkony uvedené v položkách 3, 4, 5 a 10 sazebníku správních poplatků zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb. a zákona č. 273/1994 Sb.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Ing. Kočárník CSc. v. r.Poznámky pod čarou:

§ 20b odst. 3 občanského zákoníku.

§ 2 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámky pod čarou:
1

§ 20b odst. 3 občanského zákoníku.

2

§ 2 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.