Čekejte, prosím...
A A A
231/1996 Sb. znění účinné od 15. 7. 2016 do 30. 6. 2017
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 214/2016 Sb.

15.7.2016

 

vyhláškou č. 340/2003 Sb.

1.11.2003

 

231

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 14. srpna 1996,

kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

 

Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem financí podle § 79 odst. 1 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, (dále jen „zákon“):

§ 1

(1)

Paušální částka nákladů řízení o přestupcích, kterou je povinen nahradit občan podle § 79 odst. 1 zákona, činí 1000 Kč.

(2)

Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 2 500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 5 000 Kč․ Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvýše 10 000 Kč.

§ 2

Náklady řízení o přestupcích zahájených před počátkem účinnosti této vyhlášky se stanoví podle dosavadního předpisu.

§ 3

Zrušuje se vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 252/1990 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.

Ministr:

Ruml v. r.

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 214/2016 Sb.15.7.2016
Čl. II vyhlášky č. 340/2003 Sb.1.11.2003