Čekejte, prosím...
A A A
262/1996 Sb. znění účinné od 1. 11. 1996 do 31. 12. 2006

262

 

V Y H L Á Š K A

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 2. října 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a

sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v

zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb. a vyhlášky č. 66/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

§ 1 odst. 1 písm. b) a c) znějí:

b)

za bydlení

1.

v obytné místnosti se třemi a více obyvateli 14 Kč,

2.

v obytné místnosti se dvěma obyvateli 19 Kč,

3.

v obytné místnosti s jedním obyvatelem 27 Kč,

c)

za nezbytné služby

1.

při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu 33 Kč,

2.

při denním pobytu v ústavu 16 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.“.

 

2.

V § 3 odst. 3 větě první se za slovo „považuje“ vkládá slovo „kalendářní“.

 

3.

V § 15 odst. 2 se slova „30 %“ nahrazují slovy „35 %“.

 

4.

V § 17 odst. 1 se částka „120 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč“.

 

5.

V § 18 odst. 1 věta druhá včetně poznámky č. 11) zní: „Sazba za vytápění 1m 2) obytné jednotky penzionu nebo domova pro matky se stanoví a jako podíl průměrných měsíčních nákladů na vytápění penzionu nebo domova pro matky za předchozí otopné období 11) a jeho celkové vytápěné podlahové plochy, nebo b) zálohově; po ukončení otopného období se provede do tří kalendářních měsíců vyúčtování skutečných nákladů za vytápění a zaplacené zálohy․

__________

11)

§ 2 odst. 1 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele.“.

 

6.

V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka „135 Kč“ nahrazuje částkou „143 Kč“, ve větě druhé se částka „85 Kč“ nahrazuje částkou „90 Kč“ a ve větě čtvrté se částka „70 Kč“ nahrazuje částkou „75 Kč“.

 

7.

V § 18 odst. 5 se částka „65 Kč“ nahrazuje částkou „70 Kč“.

 

8.

V § 18 odst. 10 se částka „130 Kč“ nahrazuje částkou „150 Kč“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1996.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.