Čekejte, prosím...
A A A
66/1996 Sb. znění účinné od 1. 4. 1996 do 31. 12. 2006

66

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 13. března 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb.,

o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb. a vyhlášky č. 146/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 1 odst. 1 písm. c) zní:

c)

za nezbytné služby

1.

při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu . . . . . . . . . . 24 Kč

2.

při denním pobytu v ústavu . . . . . . . . . . 12 Kč;

za nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.“.

2.

V § 1 odst. 4 se slova „při základních a nezbytných životních úkonech“ nahrazují slovy „z důvodu bezmocnosti“.

3.

V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

(5) Úhrada za pobyt dítěte, u něhož byla soudem nařízena ústavní nebo ochranná výchova, se vypočte podle odstavců 3 a 4 a stanoví se každému z rodičů zvlášť tak, že se rozdělí podle poměru jejich příjmů; o příjmu rodičů platí § 2 odst. 3 obdobně.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

4.

V § 7 odst. 1 a § 8 odst. 1 a 2 se slova „§ 6 odst. 3 a 4“ nahrazují slovy „§ 6 odst. 3 až 5“.

5.

V § 13 se za slovo „vymalování“ vkládají slova „nebo vytapetování“ a slova „odvoz popela a smetí“ se nahrazují slovy „odvoz popela, smetí a splašků a čištění žump“.

6.

V § 15 odst. 2 se slova „20 %“ nahrazují slovy „30 %“.

7.

V § 17 odst. 1 se částka „100 Kč“ nahrazuje částkou „120 Kč“.

8.

§ 18 odst. 1 zní:

(1) Úhrada za vytápění obytné jednotky pro jednoho obyvatele se stanoví násobkem plochy obytné jednotky a sazby za 1 m2, pokud obytná jednotka není vybavena poměrovým měřidlem odběru tepla․ Sazba za vytápění 1 m2 obytné jednotky se stanoví měsíčně zálohově; po ukončení otopného období se provede do tří kalendářních měsíců vyúčtování skutečných nákladů za vytápění a zaplacené zálohy.“.

9.

V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka „110 Kč“ nahrazuje částkou „135 Kč“; ve větě druhé se částka „75 Kč“ nahrazuje částkou „85 Kč“.

10.

V § 18 odst. 5 se částka „60 Kč“ nahrazuje částkou „65 Kč“.

11.

V § 18 odst. 10 se slova „odvoz popela a smetí,“ nahrazují slovy „odvoz popela, smetí a splašků a čištění žump,“ a částka „100 Kč“ se nahrazuje částkou „130 Kč“.

12.

V § 18 odst. 12 se za slovo „vymalování“ vkládají slova „nebo vytapetování“.

13.

V § 18 odst. 13 se za slovo „malování“ vkládají slova „nebo tapetování“.

14.

§ 19 se doplňuje odstavcem 1, který zní:

(1) Pokud obyvateli penzionu bylo přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost a penzion mu poskytuje pomoc z důvodu bezmocnosti, činí úhrada za tuto pomoc za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného měsíčního zvýšení důchodu pro bezmocnost.“.

Dosavadní text § 19 se označuje jako odstavec 2.

15.

V § 20 se na konci připojuje tato věta: „Úhrada podle § 19 odst. 1 se za každý celý kalendářní den pobytu obyvatele mimo penzion snižuje o jednu třicetinu.“.

16.

§ 21 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

(4) Změní-li se během kalendářního měsíce skutečnosti rozhodné pro stanovení výše úhrady, úhrada se nově stanoví od počátku následujícího kalendářního měsíce.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1996.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.