Čekejte, prosím...
A A A
133/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 112/2006 Sb.

1.1.2007

 

133

 

ZÁKON

ze dne 11. června 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,

ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb.,

o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č. 46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb. a zákona č. 160/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

§ 70 odst. 1 a 2 včetně poznámky č. 55) znějí:

(1) Je-li důchodce trvale tak bezmocný, že potřebuje ošetření a obsluhu jinou osobou, zvyšuje se mu důchod z důchodového pojištění, popřípadě úhrn těchto důchodů

a)

při částečné bezmocnosti o 20 %,

b)

při převážné bezmocnosti o 40 %,

c)

při úplné bezmocnosti o 75 %

částky, která se podle zákona o životním minimu považuje za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb osoby, která není nezaopatřeným dítětem, (dále jen „částka na osobní potřeby“).55)

(2) Bylo-li zvýšení důchodu pro bezmocnost již přiznáno, náleží při změně částek na osobní potřeby v nové výši stanovené podle odstavce 1 od nejbližší splátky důchodu splatné po dni, ke kterému se tyto částky zvyšují.

__________

55)

§ 3 odst. 2 písm. e) a § 7 zákona č. 463/1991 Sb., ve znění zákona č. 118/1995 Sb.“.

 

2.

Část třetí hlava čtvrtá včetně nadpisu a poznámek č. 56) až 63) zní:

HLAVA ČTVRTÁ

PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O BLÍZKOU

NEBO JINOU OSOBU

 

§ 80

 

Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu (dále jen „příspěvek“) náleží občanovi pečujícímu osobně, celodenně a řádně o blízkou osobu, která je

a)

převážně nebo úplně bezmocná,

b)

starší 80 let a je částečně bezmocná, nebo

c)

starší 80 let a podle vyjádření ošetřujícího lékaře potřebuje péči jiné osoby,

jestliže jeho příjem vyplacený v kalendářním měsíci nedosahuje 1,6násobku částky na osobní potřeby,55) pečuje-li o jednu takovou osobu, nebo 2,75násobku částky na osobní potřeby, pečuje-li o dvě nebo více takových osob; příspěvek náleží též občanovi, který pečuje o jinou než blízkou osobu, pokud spolu žijí v domácnosti․56)

 

§ 81

 

Příspěvek podle § 80 náleží též rodiči nebo prarodiči, popřípadě jinému občanovi, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pečujícímu osobně, celodenně a řádně o nezletilé dítě starší jednoho roku, které je podle zvláštního předpisu dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.57)

 

§ 82

 

Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou,

a)

je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích nebo mateřské škole, popřípadě v obdobném zařízení, a to po dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně,

b)

jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, a to po dobu školní výuky. Za povinnou školní docházku se pro účely tohoto zákona považuje též docházka do 10. ročníku speciální základní školy, zvláštní školy nebo pomocné školy,

c)

jde-li o dítě do 18 let věku, které se připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole nebo přípravou v učilišti nebo ve speciální škole podle zvláštního zákona,58) a to po dobu školní výuky,

d)

jde-li o dítě do 18 let věku, které je umístěno v zařízení pro děti, které byly osvobozeny od povinné školní docházky, a to po dobu, která nepřevyšuje šest hodin denně.

 

§ 83

 

Příjmem se rozumí příjem stanovený v zákoně o životním minimu;59) do příjmů se však nezapočítává

a)

sociální příplatek a příspěvek na bydlení poskytované podle zvláštního zákona,60)

b)

sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie poskytovaný podle zvláštního zákona,61)

c)

sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného poskytovaný podle zvláštního zákona.62)

 

§ 84

 

Občanovi uvedenému v § 80 a 81 náleží měsíčně peněžitý příspěvek ve výši rozdílu mezi jeho příjmem v kalendářním měsíci a 1,6násobkem částky na osobní potřeby, jestliže pečuje o jednu osobu, nebo 2,75násobkem této částky, jestliže pečuje o dvě nebo více osob. Nedosahuje-li výše příspěvku stanovená podle předchozí věty částky 50 Kč za kalendářní měsíc, zvyšuje se na tuto částku.

 

§ 85

 

Blízké osoby a bezmocnost se posuzují podle zákona o důchodovém pojištění.63)

__________

56)

§ 115 občanského zákoníku.

57)

§ 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.

58)

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

59)

§ 6 zákona č. 463/1991 Sb.

60)

§ 2026 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

61)

Zákon č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání cen tepelné energie.

62)

Zákon č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

63)

Zákon č. 155/1995 Sb.“.

 

3.

V § 94 odst. 3 se za slova „příslušného orgánu,“ vkládají tato slova: „a dávka uvedená v § 80“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Zvýšení důchodu pro bezmocnost, které podle předpisů důchodového zabezpečení platných přede dnem účinnosti tohoto zákona bylo přiznáno v nižších částkách, než které náleží podle čl. I, nebo které nebylo přiznáno, protože by důchod (úhrn důchodů) spolu s ním přesáhl nejvyšší výměru stanovenou těmito předpisy, popřípadě bylo z tohoto důvodu přiznáno v nižší částce, se na žádost přizná nebo zvýší na částky náležející podle čl. I nejdříve od splátky důchodu splatné v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.

Čl. III

zrušen

Čl. IV

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.