Čekejte, prosím...
A A A
232/1997 Sb. znění účinné od 1. 10. 1997 do 30. 9. 2004

232

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 23. září 1997,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí

České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů

se změněnou pracovní schopností

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 31 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 231/1992 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností, se mění takto:

 

1.

§ 4 včetně poznámky č. 4) zní:

§ 4

 

Uchazeči o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností, poskytuje úřad práce při přípravě k práci prováděné v rámci pracovní rehabilitace bezplatně nutné školní potřeby a učebnice, pracovní pomůcky a ochranné pracovní prostředky. Dále mu může poskytovat

a)

stravné, náhradu prokázaných výdajů za ubytování a náhradu prokázaných jízdních výdajů za cestu z bydliště do místa přípravy k práci a zpět a při přijímacím řízení, zahájení a ukončení přípravy k práci, popřípadě i náhradu prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny a zpět ve výši stanovené zvláštním předpisem,4) jakož i náhradu prokázaných nutných vedlejších výdajů,

b)

náhradu prokázaných jízdních výdajů při denním dojíždění na přípravu k práci,

c)

náhradu ve výši pojištění pro případ úrazu jím sjednaného na dobu přípravy k práci․

__________

4)

Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.“.

 

2.

V § 6 odst. 1 větě první se slova „75 %“ nahrazují slovy „60 %“.

 

3.

V § 7 odst. 1 první věta zní: „Úřad práce poskytuje zaměstnavatelům příspěvek na zřízení pracovního místa pro občana se změněnou pracovní schopností v chráněné dílně nebo chráněném pracovišti nejvýše v částce 100 000 Kč na jedno pracovní místo.“.

 

4.

V § 7 odst. 1 třetí věta zní: „Příspěvek se poskytne, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 6 a zaměstnavatel se v písemné dohodě zaváže provozovat pracovní místa v chráněné dílně nebo chráněném pracovišti nejméně po dobu dvou let od poskytnutí příspěvku; dohoda obsahuje rovněž závazek zaměstnavatele, že vrátí úřadu práce příspěvek nebo jeho poměrnou část odpovídající době, kterou nesplnil.“.

 

5.

V § 7 odst. 3 první věta zní: „Úřad práce může poskytnout příspěvek na vybavení pracovními prostředky též u chazeči o zaměstnání, který je občanem se změněnou pracovní schopností a bude samostatně výdělečně činný, nejvýše však v částce 100 000 Kč.“.

 

6.

V § 8 se částka „20 000 Kč“ nahrazuje částkou „40 000 Kč“.

Čl. II

Práva a povinnosti vyplývající z dohod uzavřených do dne účinnosti této vyhlášky se řídí dosavadními předpisy.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.

Ministr:

Ing. Vodička v. r.