Čekejte, prosím...
A A A
355/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998 do 27. 8. 2000

355

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství

ze dne 18. prosince 1997,

kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe

a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv

 

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 75 odst. 2 písm. a) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

Úvodní ustanovení

§ 1

Podle této vyhlášky se postupuje při výrobě a distribuci léčiv1 a kontrole těchto činností; vyhláška dále stanoví náležitosti žádosti o povolení výroby a distribuce léčiv.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

kontaminací biologické, mikrobiologické, chemické nebo fyzikální znečištění materiálu určeného pro výrobu léčiva a léčiva v jednotlivých výrobních fázích (dále jen „materiál“),

b)

výrobním předpisem léčiva dokument, který obsahuje název léčiva, jeho popis, množství jednotlivých materiálů určených pro výrobu léčiva, velikost šarže a předepsaný výtěžek léčiva,

c)

instrukcí dokument, který popisuje postup vlastní výroby léčiva (technologii), zařízení určená pro tuto výrobu, postupy provádění průběžných výrobních kontrol a hodnoty, které mají být dosaženy při těchto kontrolách,

d)

standardním operačním postupem dokument, který stanoví opakující se činnosti při výrobě a distribuci léčiv, s výjimkou postupů upravených instrukcemi,

e)

specifikací dokument obsahující podrobné požadavky, kterým musí materiály a obaly léčiv vyhovovat,

f)

validací ověření, že vlastní výroba léčiv a postupy při kontrole materiálu standardně dosahují požadavků stanovených výrobními předpisy, instrukcemi, specifikacemi a dokumentací předloženou v rámci registračního řízení2 pro konkrétní léčivo.

Oddíl 1

SPRÁVNÁ VÝROBNÍ PRAXE (§ 3-10)

§ 3

Zásady

Pro zajištění standardní výroby léčiva musí být

a)

vytvořen a v jejím průběhu soustavně a systematicky uplatňován souhrn požadavků uvedených v § 4 až 10,

b)

prováděna kontrola plnění požadavků uvedených v písmenu a),

c)

zavedena a dodržována správná výrobní praxe při navrhování a vývoji léčiv a

d)

prováděny záznamy o činnostech vyplývajících z požadavků uvedených v písmenu a).

§ 4

Požadavky na zaměstnance

(1)

Druhu a rozsahu vyráběných léčiv musí odpovídat počet způsobilých3 zaměstnanců.

(2)

Dalšími požadavky na výrobce týkající se zaměstnanců4 ve výrobě léčiv jsou

a)

stanovení pracovních náplní zaměstnanců a

b)

vzájemná nezávislost v pracovněprávních vztazích

1.

zaměstnance odpovědného za vlastní výrobu léčiv na zaměstnanci odpovědném za kontrolu léčiv,

2.

osoby odpovědné za vlastní výrobu a osoby odpovědné za kontrolu jakosti léčiv ve zdravotnických zařízeních transfúzní služby,

c)

stanovení podmínek v oblasti hygieny s cílem zabránit kontaminaci materiálů a obalů léčiv a

d)

provádění úvodního a průběžného školení a výcviku zaměstnanců se zaměřením na vykonávaný druh a rozsah činnosti ve výrobě léčiv.

§ 5

Prostory a zařízení

(1)

Prostory a zařízení určené pro výrobu léčiv musí odpovídat druhu a rozsahu vyráběných léčiv. Tyto prostory a zařízení musí být udržovány a kontrolovány tak, aby byla zabezpečená požadovaná jakost, bezpečnost a účinnost léčiv.

(2)

Uspořádání výrobních prostor a jejich vzájemné propojení musí

a)

umožňovat, aby jednotlivé činnosti ve výrobě na sebe postupně navazovaly, a

b)

zajišťovat snadný úklid a údržbu,

s cílem zamezit kontaminaci a záměnám léčiv, popřípadě jiným nežádoucím vlivům na jejich jakost, bezpečnost a účinnost.

(3)

Prostory a zařízení, které při výrobě léčiv mohou ovlivnit jejich jakost, účinnost a bezpečnost, musí být kontrolovány, zda dosahují požadavků předepsaných standardními operačními postupy.

§ 6

Dokumentace

(1)

Výrobní předpisy, instrukce, specifikace a standardní operační postupy musí být aktualizovány.

(2)

Záznam o výrobě šarže léčiva musí umožňovat sledování průběhu její výroby a musí být uchováván nejméně jeden rok po uplynutí doby její použitelnosti, nejméně však pět let od pořízení záznamu.

(3)

Obsah záznamu musí zůstat trvale čitelný; záznam musí být chráněn před poškozením nebo znehodnocením, popřípadě ztrátou. Systém elektronicky a fotograficky pořizovaných záznamů musí být validován.

§ 7

Vlastní výroba

(1)

Před zahájením výroby šarže léčiva a v jejím průběhu musí být provedena technická a organizační opatření s cílem zabránit kontaminaci a záměnám léčiv.

(2)

Pro výrobu léčiv musí být použity pouze materiály a obaly, které se shodují s určenými specifikacemi.

(3)

Jednotlivé výrobní činnosti, průběžné výrobní kontroly a validace se musí provádět podle předem vypracovaných výrobních předpisů, instrukcí, specifikací, standardních operačních postupů, dokumentace předložené v rámci registračního řízení2 a povolení k výrobě léčiv.5

(4)

Nově zaváděná výroba léčiv musí být validována; obdobně musí být validována výroba léčiv, jestliže v jejím průběhu došlo ke změnám, které mohou ovlivnit jakost, bezpečnost a účinnost vyráběných léčiv.

§ 8

Kontrola jakosti

(1)

Kontroly jakosti materiálů a obalů léčiv se provádějí v laboratoři; při těchto kontrolách se ověřuje dodržování určených specifikací. Prostory laboratoře, zařízení, přístroje a počet odborně způsobilých zaměstnanců v této laboratoři musí odpovídat druhu a rozsahu v ní prováděných kontrol.

(2)

Propouštění šarže léčiva do distribuce musí být opatřeno písemným souhlasem kvalifikované osoby.6

(3)

Z každé šarže léčiva musí být odebrány vzorky; tyto vzorky se uchovávají po dobu nejméně jednoho roku po uplynutí doby použitelnosti šarže léčiva, z níž byly odebrány.

(4)

Z materiálů určených pro výrobu léčiva, s výjimkou rozpouštědel, plynů nebo vody, musí být uchovávány vzorky po dobu nejméně dvou let od doby propuštění vyrobené šarže léčiva; tuto dobu lze zkrátit, jestliže je stabilita výchozí látky kratší.

§ 9

Smluvní výroba a kontrola léčiv

Ve smlouvě7 o výrobě léčiv nebo o laboratorní kontrole léčiv musí být vymezeny závazky smluvních stran o dodržování správné výrobní praxe a způsobu propouštění léčiva k distribuci.

§ 10

Reklamace léčivých přípravků

a jejich stahování z oběhu

(1)

Součástí správné výrobní praxe je vytvoření a uplatňování systému evidování a posuzování stížností a reklamací týkajících se jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků včetně opatření umožňujících v případě potřeby stáhnout neprodleně určitou šarži léčivého přípravku z oběhu.

(2)

Při vyřizování stížností a reklamací se postupuje podle zvláštních předpisů.8

Oddíl 2

SPRÁVNÁ DISTRIBUČNÍ PRAXE (§ 11-16)

§ 11

Zásady

Pro zajištění standardní distribuce léčiv musí být

a)

vytvořen a v jejím průběhu soustavně a systematicky uplatňován souhrn požadavků uvedených v § 12 až 16,

b)

prováděna kontrola plnění požadavků uvedených v písmenu a),

c)

zaveden a dodržován účinný systém sledování pohybu šarže léčiva od dodavatele k odběrateli; tento systém musí umožňovat v případech potřeby neprodleně pozastavit nebo stáhnout šarži léčiva z oběhu,

d)

nakupována léčiva od dodavatele, který je k této činnosti oprávněn,5 a to jen léčiva, která byla registrována,9 nemají překročenou dobu použitelnosti a jsou zabalena v neporušených originálních obalech,

e)

prodávána léčiva pouze oprávněným10 odběratelům léčiv; prodávána léčiva musí splňovat požadavky uvedené v písmenu d) a

f)

prováděny záznamy o činnostech vyplývajících z požadavků uvedených v písmenech a) až e).

§ 12

Požadavky na zaměstnance

(1)

Druhu a rozsahu distribuovaných léčiv musí odpovídat počet způsobilých3 zaměstnanců.

(2)

Dalšími požadavky na distributora týkajícími se zaměstnanců4 v distribuci léčiv jsou

a)

stanovení jejich pracovních náplní,

b)

provádění úvodního a průběžného školení včetně výcviku těchto zaměstnanců se zaměřením na vykonávaný druh a rozsah činnosti a

c)

stanovení podmínek v oblasti hygieny k zabránění kontaminace léčiv.

§ 13

Prostory a zařízení

(1)

Prostory a zařízení určené pro distribuci léčiv musí odpovídat druhu a rozsahu distribuovaných léčiv. Tyto prostory a zařízení musí být udržovány a kontrolovány tak, aby byla zabezpečena požadovaná jakost, bezpečnost a účinnost léčiv.

(2)

Uspořádání prostorů pro distribuci léčiv musí umožňovat návaznost jednotlivých postupů, úklid a údržbu s cílem zamezit kontaminaci, záměnám léčiv, popřípadě jiným nežádoucím vlivům na jakost, bezpečnost a účinnost léčiv.

§ 14

Dokumentace

(1)

Standardní operační postupy musí být aktualizovány.

(2)

Záznamy prováděné podle § 11 písm. e) se uchovávají nejméně jeden rok po uplynutí doby použitelnosti šarže léčivého přípravku, nejméně však pět let od pořízení záznamu.

(3)

Záznamy o nákupu a prodeji léčiv musí obsahovat

a)

název léčiva,

b)

datum nákupu nebo prodeje,

c)

jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo fyzické osoby, která je dodavatelem nebo odběratelem; u odběratele nebo dodavatele, který je právnickou osobou, jeho obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo a

d)

množství a číslo šarže nakoupeného nebo prodaného léčiva.

(4)

Obsah záznamu musí zůstat trvale čitelný; záznam musí být chráněn před poškozením nebo znehodnocením, popřípadě ztrátou. Systém elektronicky a fotograficky pořizovaných záznamů musí být validován.

§ 15

Distribuce

(1)

Distribuce léčiv musí být prováděna podle standardních operačních postupů vypracovaných distributorem.

(2)

Léčiva musí být přepravována a skladována tak, aby

a)

byly dodrženy podmínky uvedené v dokumentaci předložené v rámci registračního řízení,2

b)

nebezpečí jejich záměn a kontaminace se snížilo na nejnižší možnou míru a

c)

nedošlo k jejich poškození, popřípadě znehodnocení.

(3)

Vrácený léčivý přípravek může být znova distribuován, jestliže

a)

je v původním nepoškozeném balení,

b)

nebyl vystaven nežádoucím vlivům na jeho jakost, bezpečnost a účinnost,

c)

odběratel souhlasí se zbývající dobou jeho použitelnosti a

d)

byl posouzen kvalifikovanou osobou11 a shledán vyhovujícím z hlediska jakosti, bezpečnosti a účinnosti.

(4)

Léčivé přípravky, které neodpovídají rozhodnutí o registraci,12 musí být uloženy odděleně od ostatních přípravků a musí být zřetelně označeny jako neprodejné. O výskytu těchto přípravků musí být neprodleně informováni držitelé rozhodnutí o registraci13 a Státní ústav pro kontrolu léčiv nebo Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle jejich působnosti.

§ 16

Reklamace léčivých přípravků a jejich stahování z oběhu

(1)

Součástí správné distribuční praxe je vytvoření a uplatňování systému evidování stížností a reklamací týkajících se jakosti, bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků včetně opatření umožňujících v případě potřeby stáhnout neprodleně distribuovanou šarži léčivého přípravku z oběhu.

(2)

Při vyřizování stížností a reklamací uvedených v odstavci 1 se postupuje podle zvláštního předpisu.8

Oddíl 3

BLIŽŠÍ PODMÍNKY POVOLOVÁNÍ VÝROBY

A DISTRIBUCE LÉČIV (§ 17-20)

§ 17

Kontrolní činnost

(1)

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle své působnosti kontrolují před udělením povolení k výrobě léčiv a distribuci léčiv5 splnění požadavků správné výrobní praxe a správné distribuční praxe.

(2)

Ústavy uvedené v odstavci 1 kontrolují plnění požadavků správné výrobní praxe u výrobců léčiv a plnění požadavků správné distribuční praxe u distributorů léčiv

a)

jestliže došlo ke změnám podmínek, za nichž byla výroba léčiv a distribuce léčiv povolena, a

b)

následně po odstranění nedostatků zjištěných při předchozí kontrole.

(3)

Kontrola se provádí u

a)

výrobců léčivých přípravků nejméně jednou za tři roky a

b)

výrobců léčivých látek a distributorů léčiv nejméně jednou za čtyři roky.

(4)

Na základě provedené kontroly podle předchozích odstavců lze na žádost výrobce vydat příslušný certifikát.14

Náležitosti žádosti o povolení k výrobě léčiv
a distribuci léčiv

§ 18

(1)

Žádost o povolení výroby léčiv musí obsahovat

a)

jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo fyzické osoby, která žádá o toto povolení; jestliže o toto povolení žádá právnická osoba, její obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo,

b)

jméno, příjmení, bydliště statutárního zástupce osoby uvedené v písmenu a),

c)

požadovaný druh a rozsah výroby,

d)

adresa místa výroby,

e)

jméno, příjmení, vzdělání a praxe kvalifikovaných osob,

f)

jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo fyzické osoby, která na základě smlouvy převezme část výroby nebo laboratorní kontroly;7 u právnické osoby její obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo a

g)

telefonické a faxové spojení.

(2)

Přílohy k žádosti o povolení výroby léčiv tvoří

a)

výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo živnostenské oprávnění, popřípadě zřizovací listina nebo statut vydaný příslušným orgánem státní správy u ostatních osob,

b)

seznam

1.

léčivých látek,

2.

léčivých přípravků včetně jejich lékových forem,

3.

léčiv určených pro klinické hodnocení, které se budou vyrábět, a místo jejich výroby,

c)

doklad o právu užívat prostory, budovy, místnosti a zařízení pro výrobu léčiv a

d)

údaje o splnění požadavků správné výrobní praxe uvedených v oddílu 1 této vyhlášky.

(3)

Žádost o schválení změn podmínek, za nichž bylo povolení k výrobě léčiv vydáno, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) a v odstavci 2.

§ 19

(1)

Žádost o povolení distribuce léčiv musí obsahovat

a)

jméno, příjmení, bydliště a identifikační číslo fyzické osoby, která žádá o toto povolení; jestliže o toto povolení žádá právnická osoba, její obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo,

b)

jméno, příjmení, bydliště statutárního zástupce osoby uvedené v písmenu a),

c)

požadovaný druh a rozsah distribuce,

d)

adresa (adresy) místa (míst) skladovacích prostor,

e)

jméno, příjmení, vzdělání a praxe kvalifikované osoby a

f)

telefonické a faxové spojení.

(2)

Přílohy k žádosti o povolení distribuce tvoří

a)

výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo živnostenské oprávnění, popřípadě zřizovací listina nebo statut vydaný příslušným orgánem státní správy u ostatních osob,

b)

doklad o právu užívat prostory, budovy, místnosti a zařízení pro distribuci léčiv a

c)

údaje o splnění požadavků správné distribuční praxe uvedených v oddílu 2 této vyhlášky.

(3)

Žádost o schválení změn podmínek, za nichž bylo povolení k distribuci léčiv vydáno, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) a v odstavci 2.

§ 20

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Ministr zdravotnictví:

PhDr. Stráský v.r.

 

Ministr zemědělství:

Ing. Lux v.r.Poznámky pod čarou:

§ 2 odst. 1 zákona.

§ 23 a násl. zákona.

§ 15 odst. 1 zákona

§ 19 odst. 1 písm. b) zákona.

§ 23 a násl. zákona.

§ 42 odst. 2 zákona.

§ 19 odst. 1 písm. a) zákona.

§ 19 odst. 3 zákona.

§ 427 a násl. zákona č. 513/1991 Sb․, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 42 odst. 2 zákona.

§ 25 odst. 7 zákona.

§ 20 odst. 1 písm. d) zákona.

§ 15 odst. 1 zákona

§ 19 odst. 1 písm. b) zákona.

§ 23 a násl. zákona.

§ 20 odst. 1 písm. a) zákona.

§ 26 odst. 1 až 3 zákona.

§ 26 odst. 4 zákona.

§ 427 a násl. zákona č. 513/1991 Sb․, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

§ 42 odst. 2 zákona.

§ 9 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona.

§ 19 odst. 3 zákona.

Poznámky pod čarou:
1

§ 2 odst. 1 zákona.

2

§ 23 a násl. zákona.

3

§ 15 odst. 1 zákona

4

§ 19 odst. 1 písm. b) zákona.

5

§ 42 odst. 2 zákona.

6

§ 19 odst. 1 písm. a) zákona.

7

§ 19 odst. 3 zákona.

8

§ 427 a násl. zákona č. 513/1991 Sb․, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9

§ 25 odst. 7 zákona.

10

§ 20 odst. 1 písm. d) zákona.

11

§ 20 odst. 1 písm. a) zákona.

12

§ 26 odst. 1 až 3 zákona.

13

§ 26 odst. 4 zákona.

14

§ 9 odst. 1 písm. a) bod 4 zákona.