Čekejte, prosím...
A A A
145/1998 Sb. znění účinné od 1. 8. 1998 do 31. 12. 2006

145

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. června 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí

č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče,

ve znění pozdějších předpisů

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb., a podle § 177a odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 37/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb., vyhlášky č. 146/1995 Sb., vyhlášky č. 66/1996 Sb., vyhlášky č. 262/1996 Sb. a vyhlášky č. 205/1997 Sb., se mění takto:

1.

V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:

b)

za bydlení

1.

v obytné místnosti se třemi a více obyvateli 28 Kč,

2.

v obytné místnosti se dvěma obyvateli 35 Kč,

3.

v obytné místnosti s jedním obyvatelem 47 Kč,

c)

za nezbytné služby

1.

při celoročním nebo týdenním pobytu v ústavu 48 Kč,

2.

při denním pobytu v ústavu 26 Kč;

za

nezbytné služby se považují úklid, praní a vaření.“.

 

2.

§ 5 včetně nadpisu zní:

§ 5

Úhrada nákladů při přechodném pobytu v ústavu

 

(1) Při přechodném pobytu v ústavu se výše úhrady stanoví podle § 1; částky úhrady uvedené v § 1 odst. 1, popřípadě zvýšené podle § 1 odst. 2, mohou být přitom zvýšeny až o 50 % , jsou-li služby poskytovány ve zvýšeném rozsahu a kvalitě.

(2) Při předem oznámeném pobytu mimo ústav hradí občan za každý takový den náklady ve výši podle § 3 odst․ 1. Byla-li úhrada stanovená podle odstavce 1 již zaplacena, vrátí ústav za každý den předem oznámeného pobytu občana mimo ústav poměrnou část úhrady, s výjimkou částek podle věty první. Ustanovení § 3 odst. 3 platí obdobně.“.

 

3.

V § 9 se za slova „vyživovací povinnost“ vkládají slova „nebo stanovenou povinnost neplní“.

 

4.

§ 17 včetně nadpisu zní:

§ 17

Úhrada za vybavení obytné jednotky

 

(1) Úhrada za vybavení obytné jednotky pořízené před 1. srpnem 1998 činí po dobu životnosti předmětu měsíčně nejvýše

a)

za sporák nebo jiné zařízení k vaření 15 Kč,

b)

za kuchyňskou linku se skříňkami 15 Kč,

c)

za kuchyňskou linku bez skříněk 10 Kč,

d)

za vestavěnou skříň 5 Kč,

e)

za chladničku 25 Kč.

(2) Úhrada za vybavení obytné jednotky pořízené před 1. srpnem 1998 činí po uplynutí doby životnosti předmětu měsíčně nejvýše

a)

za sporák nebo jiné zařízení k vaření 10 Kč,

b)

za kuchyňskou linku 10 Kč,

c)

za vestavěnou skříň 5 Kč,

d)

za chladničku 10 Kč.

(3) Úhrada za vybavení obytné jednotky pořízené po 1. srpnu 1998 činí po dobu životnosti předmětu měsíčně částku, která je rovna jedné dvanáctině podílu pořizovací ceny daného předmětu a doby jeho životnosti.

(4) Životnost vybavení obytné jednotky činí:

a)

chladnička, sporák a jiné zařízení k vaření 15 let,

b)

kuchyňská linka a vestavěná skříň 20 let.

(5) Za další vybavení obytné jednotky může být úhrada zvýšena až o 150 Kč měsíčně. Za vybavení obytné jednotky v domově pro matky uvedené v § 12 části věty za středníkem se úhrada nevyžaduje.

(6) Ve dvoulůžkové obytné jednotce v penziónu se stanoví úhrada každému obyvateli ve výši jedné poloviny částek podle odstavců 1, 2, 3 nebo 5. Jestliže dvoulůžkovou obytnou jednotku v penziónu obývá na vlastní žádost jen jeden obyvatel, stanoví se úhrada v plné výši.

(7) Za opravu vybavení obytné jednotky může být stanovena úhrada až do výše skutečných účelně vynaložených nákladů; ustanovení odstavce 6 přitom platí obdobně.“.

 

5.

V § 18 odst. 3 větách druhé a třetí se částka „165 Kč“ nahrazuje částkou „240 Kč“, ve větě druhé se částka „100 Kč“ nahrazuje částkou „130 Kč“ a ve větě čtvrté se částka „85 Kč“ nahrazuje částkou „105 Kč“.

 

6.

V § 18 odst. 9 se částka „165 Kč“ nahrazuje částkou „230 Kč“.

 

7.

V § 18 odstavec 11 zní:

(11) Úhrada za vymalování nebo vytapetování obytné jednotky se stanoví ve výši skutečných účelně vynaložených nákladů. Úhrada za čtvrtletní úklid obytné jednotky činí nejvýše 60 Kč za hodinu. Ve dvoulůžkové obytné jednotce v penziónu se úhrada stanoví ve výši jedné poloviny částek podle věty první a druhé pro každého obyvatele.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1998.

Ministr:

PhDr. Volák v. r.