Čekejte, prosím...
A A A
146/1998 Sb. znění účinné od 1. 8. 1998 do 31. 12. 2006

146

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. června 1998,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb.,

o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 58 písm. a) a c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 144/1991 Sb. a zákona č. 582/1991 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb., vyhlášky č. 147/1995 Sb. a vyhlášky č. 263/1996 Sb., se mění takto:

1.

V § 5 se věta druhá nahrazuje touto větou: „Hodnota skutečně spotřebovaných potravin k 31. prosinci kalendářního roku nesmí být nižší než stanovená norma nákladů na potraviny.“.

 

2.

V § 8 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:

(1) Stravovací jednotky činí

a)

v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních nebo ústavech pro týdenní pobyt6) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže pro svěřence:

1.

ve věku od 3 do 6 let 32,00 Kč až 46,00 Kč,

2.

ve věku od 6 do 12 let 36,00 Kč až 53,00 Kč,

3.

ve věku od 12 let 40,00 Kč až 62,00 Kč,

4.

trvale upoutané na lůžko 32,00 Kč až 62,00 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 6 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 12 Kč na osobu a den,

b)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež pro svěřence:

1․

ve věku od 3 do 6 let 17,60 Kč až 25,30 Kč,

2.

ve věku od 6 do 12 let 19,80 Kč až 29,20 Kč,

3.

ve věku od 12 let 22,00 Kč až 34,10 Kč,

4.

trvale upoutané na lůžko 17,60 Kč až 34,10 Kč;

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se částky stravovací jednotky o 3,60 Kč na osobu a den, u diety diabetické o 7,20 Kč na osobu a den,

c)

v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany včetně těchto ústavů pro týdenní pobyt:6)

1.

u stravy normální 40,00 Kč až 62,00 Kč,

2.

u stravy dietní 44,00 Kč až 64,00 Kč,

3.

u diety diabetické, bílkovinné a výživné 56,00 Kč až 75,00 Kč,

d)

v samostatných odděleních nebo ústavech pro denní pobyt dospělých občanů:

1.

u stravy normální 22,00 Kč až 34,10 Kč,

2.

u stravy dietní 24,20 Kč až 35,20 Kč,

3.

u diety diabetické, bílkovinné a výživné 30,80 Kč až 41,30 Kč.

__________

6)

§ 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb., ve znění vyhlášky č. 137/1994 Sb.“.

 

3.

V § 8 odst. 5 se částka „68 Kč“ nahrazuje částkou „75 Kč“ a částka „32 Kč“ se nahrazuje částkou „35 Kč“.

 

4.

V § 13 odst. 1 se částka „62 Kč“ nahrazuje částkou „75 Kč“.

 

5.

V § 13 odst. 2 se částka „30 Kč“ nahrazuje částkou „35 Kč“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1998.

Ministr:

PhDr. Volák v. r.