Čekejte, prosím...
A A A
245/1998 Sb. znění účinné od 22. 11. 2000 do 31. 12. 2005
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 397/2000 Sb.

22.11.2000

 

245

 

VYHLÁŠKA

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 15. října 1998

o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti

 

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 22 odst. 4, § 33 odst. 8 a § 47 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

§ 1

Zjišťování osobnostní způsobilosti

(1)

Navrhovaná osoba žádající o vydání posudku o osobnostní způsobilosti před psychologickým vyšetřením písemně prohlašuje, že není pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.

(2)

Psycholog provádějící psychologické vyšetření předem seznamuje navrhovanou osobu s organizací a metodami psychologického vyšetření.

(3)

Při psychologickém vyšetření sleduje vyšetřující psycholog

a)

intelekt,

b)

strukturu a dynamiku osobnosti,

c)

motivaci,

d)

chování,

e)

postoje a hodnoty.

(4)

K provedení psychologického vyšetření se používají

a)

pro bezpečnostní prověrku II. stupně orientační metody skládající se z osobnostního dotazníku, intelektového testu a pohovoru,

b)

pro bezpečnostní prověrku III. stupně standardní metody a závěrečný rozhovor,

c)

pro bezpečnostní prověrku IV. stupně v rámci komplexního vyšetření projektivní metody a hloubkový rozhovor.

§ 2

Posudek

(1)

Posudek o osobnostní způsobilosti navrhované osoby obsahuje

a)

totožnost navrhované osoby,

b)

způsob ověření totožnosti,

c)

označení, pro který stupeň bezpečnostní prověrky je vydán,

d)

popis osobnosti navrhované osoby,

e)

výsledky vyšetření,

f)

datum vyšetření,

g)

razítko orgánu státu nebo organizace vydávajícího posudek,

h)

jméno a podpis vyšetřujícího psychologa.

(2)

Posudek o osobnostní způsobilosti neobsahuje závěr vztahující se ke schopnosti navrhované osoby utajovat skutečnosti.

§ 3

Podmínky akreditace odborných pracovišť

(1)

Podmínkou pro vydání akreditace je písemné prohlášení, že

a)

vyšetřujícím psychologem odborného pracoviště bude absolvent jednooborového studia psychologie na vysoké škole s praxí delší 5 let, z níž nejméně polovina musí být tvořena psychodiagnostikou, který byl proškolen Národním bezpečnostním úřadem (dále jen „Úřad“) k metodám, technikám a vyhodnocování psychologického vyšetření,

b)

odborné pracoviště sdělí Úřadu předpokládanou výši nákladů na vydání posudku o osobnostní způsobilosti pro jednotlivé stupně bezpečnostní prověrky,

c)

odborné pracoviště v případě změny vyšetřujícího psychologa oznámí tuto skutečnost Úřadu a v oznámení doloží odbornou způsobilost dalšího vyšetřujícího psychologa,

d)

odborné pracoviště písemné materiály, které vznikly v rámci psychologického vyšetření a sloužily k vydání posudku o osobnostní způsobilosti navrhované osoby, uchová po dobu nejméně 6 let a zabezpečí je před neoprávněným nakládáním, po uplynutí této doby materiály zničí skartací nebo o provedení skartace požádá Úřad,

e)

odborné pracoviště se bude řídit metodickým dohledem Úřadu směřujícím k jednotnému provádění psychologického vyšetření, užívání diagnostických metod a technik,

f)

odborné pracoviště souhlasí, aby Úřad nahlížel do materiálů, na jejichž základě byl posudek vypracován,

g)

při zániku odborného pracoviště nebo po uplynutí doby platnosti akreditace odevzdá odborné pracoviště Úřadu písemné materiály, které vznikly v rámci provedených psychologických vyšetření a sloužily k vydání posudku o osobnostní způsobilosti navrhované osoby.

(2)

Přílohou žádosti odborného pracoviště o vydání akreditace je písemné prohlášení podle odstavce 1 a doklad o vzdělání vyšetřujícího psychologa.

(3)

Žádost se písemně podává řediteli Úřadu a akreditace se vydává na dobu 1 roku. Před uplynutím této doby je možno o prodloužení platnosti akreditace opětovně zažádat.

§ 4

Bezpečnostní dotazník

Bezpečnostní dotazník je uveden v příloze č․ 1; poskytuje se v písemné nebo elektronické formě.

§ 4a

Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti je uveden v příloze č. 2.

§ 5

Vzory dalších tiskopisů

V oblasti personální bezpečnosti se používají tiskopisy uvedené v přílohách č. 3 až 5 této vyhlášky.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1998.

Ředitel:

Ing. Kadlec v. r.