Čekejte, prosím...
A A A
152/1999 Sb. znění účinné od 21. 7. 1999 do 31. 12. 2005

152

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. června 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy

utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb․

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů:

Čl. I

Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb., se mění takto:

 

1.

V příloze č. 2 se v nadpisu nad body 5 až 13 slovo „úřadů“ nahrazuje slovem „orgánů“.

 

2.

V příloze č. 2 bodě 5 se slovo „úřadů“ nahrazuje slovem „orgánů“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.