Čekejte, prosím...
A A A
25/1999 Sb. znění účinné od 31. 7. 2001 do 30. 4. 2004
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 356/2003 Sb.

1.5.2004

zrušeno

nařízením č. 258/2001 Sb.

31.7.2001

 

25

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 16. prosince 1998,

kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků,

způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných

chemických látek

 

Vláda nařizuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

§ 1

(1)

Klasifikace chemické látky (dále jen "látka") nebo chemického přípravku (dále jen "přípravek") spočívá v jejich zařazení do skupin uvedených v § 2 odst. 8 zákona, a to způsobem stanoveným v tomto nařízení.

(2)

Látky nebo přípravky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci se dále zařazují do kategorie 1, 2 nebo 3 (dále jen "kategorizace").

(3)

V příloze č. 1 k tomuto nařízení je uveden Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek (dále jen "Seznam klasifikovaných látek").

(4)

Klasifikaci látek neuvedených v Seznamu klasifikovaných látek a klasifikaci přípravků provádí jejich výrobce nebo dovozce.

§ 2

(1)

Klasifikace látek neuvedených v Seznamu klasifikovaných látek se provádí na základě výsledků zkoušek jejich vlastností1,2,3,4 nebo údajů z odborné literatury s použitím kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(2)

Klasifikace přípravků se provádí

a)

s využitím údajů uvedených v Seznamu klasifikovaných látek, pokud přípravek obsahuje látku uvedenou v Seznamu klasifikovaných látek,

b)

s použitím kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud byly údaje o jejich vlastnostech získány na základě výsledku zkoušek jejich vlastností, nebo

c)

s použitím konvenční výpočtové metody uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud byly údaje o jejich vlastnostech získány z odborné literatury.

(3)

Přípravky, jejichž toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti byly zjištěny na základě provedených zkoušek nebo konvenční výpočtovou metodou, se klasifikují na základě výsledků provedených zkoušek, s výjimkou přípravků karcinogenních, mutagenních a toxických pro reprodukci, které se klasifikují výhradně konvenční výpočtovou metodou.

(4)

Přípravky výbušné, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé a oxidující se klasifikují výhradně na základě provedených zkoušek, s výjimkou oxidujících plynných směsí a přípravků obsahujících organické peroxidy, které se klasifikují konvenční výpočtovou metodou.

(5)

Látky a přípravky, u nichž jsou známy účinky na zdraví člověka, se klasifikují podle těchto účinků.

(6)

Při klasifikaci se zvažují všechny nebezpečné vlastnosti jednotlivých látek, které tvoří složky přípravku, i jejich vzájemně zesilující a zeslabující působení. Za aditivní se považují následující vlastnosti: akutní toxicita (R-věty: R 20 až R 28), žíravé účinky (R-věty: R 34 a R 35) a dráždivé účinky (R-věty: R 36 až R 38 a R 41). Ostatní vlastnosti se považují za neaditivní.

(7)

Kategorizace látek podle specifických účinků na zdraví člověka se provádí na základě kritérií uvedených v příloze č․ 2 k tomuto nařízení.

(8)

Kategorizace přípravků podle specifických účinků na zdraví člověka se provádí na základě kritérií uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 3

Nebezpečné vlastnosti látek a přípravků uvedené v § 2 odst. 8 zákona se dělí na

a)

fyzikálně-chemické vlastnosti zahrnující vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. a) až e) zákona,

b)

toxikologické vlastnosti zahrnující vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. f) až n) zákona,

c)

ekotoxikologické vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. o) zákona.

§ 4

Na základě výsledků klasifikace se nebezpečné látce nebo nebezpečnému přípravku přiřazují

a)

výstražné symboly nebezpečnosti podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení,

b)

označení specifické rizikovosti v podobě R-vět,

c)

pokyny pro bezpečné nakládání v podobě S-vět.

§ 5

(1)

Výstražný symbol nebezpečnosti zahrnuje grafický symbol nebezpečnosti ve formě piktogramu a slovní vyjádření nebezpečnosti. Pro vyjádření nebezpečných vlastností látek a přípravků lze použít také písmenné vyjádření (dále jen "symbol").

(2)

Výstražné symboly nebezpečnosti a symboly nejsou stanoveny pro nebezpečné vlastnosti uvedené v § 2 odst. 8 písm. e), k), l), m) a n) zákona.

(3)

Je-li nebezpečné látce nebo nebezpečnému přípravku přiřazeno více symbolů a není-li v Seznamu klasifikovaných látek uvedeno jinak, platí, že

a)

při přiřazení symbolu "T" ("T+") současně se symboly "X" ("Xn", "Xi") a "C" se použije symbol "T" ("T+"),

b)

při přiřazení symbolu "C" současně se symbolem "X" ("Xn", "Xi") se použije symbol "C",

c)

při přiřazení symbolu "E" současně se symbolem "F" ("F+") a "O" se použije symbol "E".

§ 6

(1)

R-věty a S-věty pro nebezpečné látky a nebezpečné přípravky jsou uvedeny ve slovním vyjádření včetně číselného označení v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2)

Nebezpečným látkám, které nejsou uvedeny v Seznamu klasifikovaných látek, se přiřazují R-věty a S-věty na základě kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3)

Nebezpečným přípravkům se přiřazují R-věty a S-věty na základě kritérií uvedených v příloze č. 2 a příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(4)

Slovní vyjádření R-vět a S-vět nelze měnit.

(5)

Jestliže nebezpečná látka neuvedená v Seznamu klasifikovaných látek nebo nebezpečný přípravek má více nebezpečných vlastností, přiřazují se R-věty a S-věty odpovídající všem těmto vlastnostem. Lze použít zároveň jednoduché i kombinované R-věty a S-věty.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Příloha č. 1

Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek.
Příloha č. 2

Kritéria pro klasifikaci, volbu symbolů, volbu vět pro označení specifické rizikovosti a volbu vět pro bezpečné nakládání
Příloha č. 3

Konvenční výpočtová metody hodnocení nebezpečných vlastností přípravků
Příloha č. 4

Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písmenné vyjádření
Příloha č. 5

Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II nařízení vlády č. 258/2001 Sb.31.7.2001


Poznámky pod čarou:

Vyhláška č. 316/1998 Sb., kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků.

§ 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

Vyhláška č. 299/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí.

Vyhláška č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška č. 316/1998 Sb., kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků.

2

§ 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.

3

Vyhláška č. 299/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí.

4

Vyhláška č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků.