Čekejte, prosím...
A A A
278/1999 Sb. znění účinné od 1. 12. 1999

278

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany

ze dne 15. listopadu 1999,

kterou se stanoví rozsah odborné způsobilosti, podmínky k získání oprávnění k vedení vojenského plavidla,

kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel a vzory průkazů

k vedení vojenských plavidel a vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel

 

Ministerstvo obrany v dohodě s Ministerstvem dopravy a spojů stanoví podle § 38 odst. 8 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky:

ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ OPRÁVNĚNÍ

K VEDENÍ VOJENSKÉHO PLAVIDLA (§ 1-2)

§ 1

(1)

Vůdcem vojenského plavidla může být osoba starší 18 let, zdravotně a odborně způsobilá.

(2)

Zdravotní způsobilost osoby žádající o výkon činnosti vůdce vojenského plavidla (dále jen "žadatel") se posuzuje podle zvláštního právního předpisu.1

(3)

Odborná příprava žadatele se provádí ve výcvikových zařízeních, v předepsaném rozsahu teoretické výuky a praktického výcviku, pod vedením vojenského učitele vůdců vojenských plavidel.

§ 2

(1)

Po absolvování předepsaného rozsahu teoretické výuky a praktického výcviku složí žadatel zkoušku obsahující teoretickou a praktickou část. Zkouška se skládá před vojenským zkušebním komisařem vůdců vojenských plavidel.

(2)

V případě úspěšného složení zkoušky, potvrzené vojenským zkušebním komisařem, vydá Ministerstvo obrany (dále jen "ministerstvo") žadateli průkaz k vedení vojenských plavidel pro určitou kategorii vojenských plavidel.2 Vzor průkazu vůdce vojenského plavidla je uveden v příloze č. 1.

(3)

Průkazem vůdce vojenského plavidla prokazuje jeho držitel způsobilost k vedení určité kategorie vojenského plavidla.

ČÁST DRUHÁ

ROZSAH ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

VŮDCE VOJENSKÉHO PLAVIDLA (§ 3-4)

§ 3

(1)

Odborná způsobilost vůdce vojenského plavidla je dána rozsahem teoretických znalostí z výuky odborných předmětů a praktických zkušeností z výcviku v plavbě s vojenským plavidlem.

(2)

Výuka odborných předmětů je složena z výuky

a)

pravidel plavebního provozu,

b)

plavební nauky,

c)

konstrukce vojenského plavidla,

d)

ochrany životního prostředí,

e)

zdravotnické přípravy.

(3)

Praktický výcvik v plavbě vojenským plavidlem zahrnuje i praktickou údržbu vojenského plavidla.

§ 4

Zdravotnickou přípravu a praktický výcvik v poskytování první pomoci jsou oprávněni provádět lékaři, absolventi středních zdravotnických skol, učitelé odborných předmětů v oboru ošetřovatelství a zdravotnictví na středních zdravotních školách, instruktoři, specialisté a absolventi speciální zdravotnické přípravy zaměřené na poskytování první pomoci ve vodě.

ČÁST TŘETÍ

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

VOJENSKÉHO ZKUŠEBNÍHO KOMISAŘE

VŮDCŮ VOJENSKÝCH PLAVIDEL (§ 5-6)

§ 5

(1)

Vojenským zkušebním komisařem vůdců vojenských plavidel mohou být voják z povolání starší 22 let nebo osoba starší 22 let, jestliže splňují tyto kvalifikační předpoklady:

a)

středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru,

b)

zdravotní způsobilost,1

c)

nejméně čtyřletou dobu praxe ve vedení vojenského plavidla,

d)

absolvování odborného kvalifikačního kurzu pro vojenské zkušební komisaře vůdců vojenských plavidel zakončeného zkouškou.

(2)

Zkoušky vojenských zkušebních komisařů vůdců vojenských plavidel provádí zkušební komise složená ze zástupců ministerstva a Státní plavební správy.

(3)

V případě úspěšného absolvování odborného kvalifikačního kurzu pro vojenské zkušební komisaře vůdců vojenských plavidel a složení předepsané zkoušky vydá ministerstvo průkaz vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel. Vzor průkazu vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel je uveden v příloze č. 2.

§ 6

Průkaz vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel obsahuje kategorie vojenských plavidel, které je vojenský zkušební komisař oprávněn přezkušovat. Průkaz se vydává na dobu 2 let. Po uplynutí této doby může být platnost průkazu prodloužena o další 2 roky v případě, že vojenský komisař vůdců vojenských plavidel splňuje podmínky zdravotní způsobilosti a zúčastňuje se pravidelně odborného a metodického shromáždění vojenských zkušebních komisařů vůdců vojenských plavidel.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ (§ 7)

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Ministr:

RNDr. Vetchý, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 278/1999 Sb.

Vzor průkazu vůdce vojenského plavidla

 

Strana č. 1

 

Strana č. 2

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 278/1999 Sb.

Vzor průkazu zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel

 

Strana č. 1

 

Strana č. 2Poznámky pod čarou:

Vyhláška č. 256/1999 Sb․, o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Vyhláška č. 275/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenských plavidel, schvalování technické způsobilosti a provádění technických prohlídek vojenských plavidel a zkoušek technických zařízení vojenských plavidel.

Vyhláška č. 256/1999 Sb․, o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška č. 256/1999 Sb․, o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě.

Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel.

2

Vyhláška č. 275/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenských plavidel, schvalování technické způsobilosti a provádění technických prohlídek vojenských plavidel a zkoušek technických zařízení vojenských plavidel.